Yeroon qorumsa biyyaalessaa kutaa 8ffaafi 12ffaa kennamuurratti yaadni dhiyaate

Gamoo Ministeera Barnootaa

Madda suuraa, Feesbuukii/FDRE Ministry of Education

Ibsa waa'ee suuraa,

Gamoo Ministeera Barnootaa

Yeroon qorumsi biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 8ffaa fi 12ffaa itti kennamuufi yeroo manneen barnootaa baadiyaafi kan magaala Finfinneetti eegalan ilaalchiisuun Ministeerri Barnootaa yaada dhiyeesse.

Haaluma kananis Sadaasa qorumsi biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 12ffa Sadaasaa 28 hanga Mudde 01 bara 2013 akka kennamu yaadni dhiyaate.

Yeroo jalqabbii barnootaa bara kanaa irratti waajjira ministira mummeetti mariin taasifamaa jira.

Manneen barnootaa ulaagaalee barbaachisoo Covid-19 ittisuf bahan guutan torbee sadi keessatti barnoota akka jalqaban jedhe Ministeerri Barnootaa.

Ulaagaalee Ministeerri Fayyaa fi Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa koronaavaayirasii ittisuuf baasaniin manneen barnootaa adeemsa baruu fi barsiisuusaanii jalqabuu dura qorichaa qulqullaa'uu, maaskii, saaniitaayizara yookiin bishaanii fi saamunaa akkasumas walirraa siiquu hojiirra oolchuu qabu.

Manneen barnootaa akka humnasaaniitti barnoota dabareedhaan yookiin guyyaa tokko irra darbuun barsiisuu danda'u jedha ibsi kun.

Ulaagaa Ministeerri Barnootaa baaseen kutaan tokko keessatti barattoonni 20-25'tu baratuu qabas jedhameera.

Kanarraa ka'uun manneen barnootaa torbee sadi keessatti ulaagaalee bahe guutan sagantaa barnootaa bahe keessatti barnoota jalqabuu danda'u jedheera Miniteerri Barnootaa Itoophiyaa.

Minsitirri barnootaa Dr Injinar Getaahun Makuriyaa sagantaa yeroo manneen barnootaa barumsa itti eegalan fi qorumsi kutaa 8ffaa fi 12ffaa itti kennamu irratti yaada dhiyeessaniiru.

Akka yaada ministirichaatti qorumsi kutaa 8ffaa Sadaasa 22 fi 23 kan kennamu yemmuu ta'u barattoota kutaa 7ffaa baratanii xummuran fi kutaa 8ffaa seemisteera tokkoffaa baratantu qorama jedhame.

Qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa Sadaasa 28 hanga Mudde 01 kennamuuf yaadame immoo barattoota kutaa 11ffaa xummuran fi kutaa 12ffaa seemisteera tokkoffaa baratanidha.

Yaadni kuni dhihaatuu dura Ministirri Barnootaa hoggantoota biiroolee barnootaa naannolee hundaa waliin mari'achuun isaanii gabaafameera.

Gama biraatin manneen barnootaa aanaalee baadiyyaa fi magaaloota gandootaa keessatti argaman Onkololeessa 09 bara 2013 barumsa akka eegalan yaadni dhiyaatera.

Manneen barnootaa magaalota godinaalee fi naannolee immoo Onkololeessa 16 bara 2013 yemmuu eegalan manneen barnootaa magaala Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee keessatti argaman immoo Onkololeessa 30 barumsa akka eegalan yaadni dhiyaatera.

Yaada minsitirri barnootaa Dr Injinar Getaahun Makuriyaa dhiyeessan kana irratti mari'atamaa kan jiru yemmuu ta'u murteen xummuraas har'a akka beeksifamu eeggama.

Itoophiyaan ji'a Bitootessaa bara 2012 ture sababa weerara dhibee Covid-19n manneen barnootaa hundi akka cufaman kan murteesite.

Kanaanis, barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12ffaa bara 2012 silaa baatii Caamsaafi Waxabajjii keessa qoramuu qaban osoo hin qoramiin hafaniiru.

Dhaabbileen Barnoota olaanoollee barnoota idilee addaan kutaniiru. Sababa Covid-19'n, biyyoonni kaanis barnoota addaan kutuun ni yaadatama.

Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa Wiixata darbe manneen barnootaa cufaman akka banaman murteessuun isaa ni yaadama.