Dureen amantaa hordoftoota isaarra miidhaa qaamaaf xiin-sammu geessise jedhame to'atame

Toroop hordoftoota isaanii waliin bara 2009'tti

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Toroop hordoftoota kumaatama horataniiru

Hogganaa beekamaan garee amantaa Raashiyaa naannoo Saayibeeriyaa jedhamu keessatti to’annoo jala oolan.

Hordoftoota isaanii irraa maallaqa akka malee fuudhuun miidhaa qaamaa fi xiin-sammuu irraan gahaniiru jedhamuu shakkamaniiti kan to’ataman.

Hogganaan amantaa to'atame miseensonni isaa buna, shayee, sukkaara, foon fi alkoolii akka hin fayyadamne dhorka.

Sergee Toroop, hordoftoota isaan maqaa Viisaariyoon jedhamuun kan beekamu yoo ta'u Saayibeeriyaa bakka Kiraasnoyaariski keessatti bara 1991 waldaa 'Last Testament' jedhamu hundeessan.

Dureen amantaa kun hoggantoota garee amantichaa nama biraa lama waliin to’annoo jala oolan.

Mr Toroop, Vaadiim Reedkiin fi Vilaadmir Vederniikoov, ‘’ karaa waldaa amantaa hundeessaniin namoota dhuunfaa lamaa fi isaan ol irra miidhaa qaamaa geessisuun,'' shakkamuun to’atamuu isaanii dubbii himtuun koree qorannoo Raashiyaa himaniiru.

‘’Maallaqa hordoftoota isaanii fayyadamuuun miidhaa xiinsammuus irraan gahaniiru,’’ jechuun dubbachuu ishee Miidiyaan mootummaa gabaaseera.

Kanaan dura hojiin isaanii poolisii tiraafikaa kan turan Mr Toroop akkuma Sooviyeet Raashiyaan gargar cabdeen waldicha hundeessan.

Deebi’ee dhufuu Kiristoos akka lallabus himama. Namoota kumaataman duukaa bu’anis horachuu danda’aniiru.

Viidiyoon miidiyaa mootummaa irratti mul’ates yeroo namni uffata loltuu uffate tokko namoota lama gara helikoopteraatti galchu agarsiisa.

Dureen kuni waldaan ‘Church of the Last Testament’ jedhamu bara 1995 bakka qubannaa ‘City of the Sun’ jedhamu hundeessaniiru. Bara 2,000 waldichi hordoftoota 10,000 ol qabaachuu ministerri Haqaa Raashiyaa ibsee ture.

Hordoftootni duree amantaa kanaa sigaaraa xuuxuu, alkoolii dhuguu ykn ammoo maallaqa sharafu hin eeyyamamuf.

Hordoftootni Toroop barsiisu foonis hin nyaatan, buna, shayee, sukkaara, daabboo raacitiin hojjetame akkasumas kanneen qamadii irraa tolfaman hin nyaatan ykn hin fayyadaman, akka BBC Raashiyaa gabaasetti.

Barnoota Ortodoksii Raashiyaa keessaa deebi’ee dhufuu Kiristoosiifi bara badinsaa dhufa jedhamuuf of qopheessu jedhu akka fudhatu barruun The Niw Yoorkar gabaaseera.