Jappaan: Namichi sababa himannaan yakka qoccollaa saalaa irratti dhiyaateef of ajjeese

Taakuu Sekiin

Madda suuraa, Getty Images

Lammiin Jappaan nyaata bilcheessuun (Sheefii) beekamaa ta'e Taakuu Sekiiniin himmannaa yakki qoccollaa saalaa irratti diyaachuu isaatiin of ajjeese.

Sheefiin kun biyya Firaans keessatti mana nyaataa bebbeekamoo lama qaba ture.

Namni kun nyaata hojjetee dhiyeessuuf badhaasa argateera. Manni naayaa isaas mana nyaataa filatamaa jedhameera.

Mana nyaataa isaa 'Darsoo' jedhamu waggaa afur dura ture kan baname. Badhaasa 'Ze Best in Firaans' jedhamu kan mo'ates baruma sana keessa ture.

Waggaa darbe keessas, mana nyaataa 'Chevaal Dihoor' jedhamu kan nyaatawwan Eeshiyaa gara gara keessatti qophaa'an kan banate yoo ta'u, kanaanis badhaasa argqachuu danda'eera.

Umuriin isaa waggaa 39 kan ta'e Taakuun, magaalaa Tookiyoofi Firaansi keessatti leenjii gahaa ogummaa isaarratti fudhateera.

Amma garuu oduun isaa dhaga'ameera.

Sheefiin beekamaa Jappaan kun himannaa yakka qoccollaa saalaa irratti dhiyaate horodofee Wixata darbe akka of ajjeese maatiin isaa ibsaniiru.

Himanni ifatti Taakuu irratti dhiyaate garuu hin jiru. Poolisiidhaan qorannoon irratti taasifamaa ture hin jiru. Inni garuu yakka irratti dhiyaate sana waakkateellee ture.

Waanti ta'e akkas ture. Himannaan Taakuu irratti dhiyaate waqtii Bonaa darbe keessa dubartoota hedduu yakka qoccollaa saalaa irratti raawwateera kan jedhu ture.

Gara dhumaa irratti dubartiin maqaa osoo hin dha'iin sheefuu beekamaa Jappaan tokkoon qoccollaan saalaa akka irra gahe Inistaagiraam irratti barreessitee ture.

Kana hordofuun ammoo dubartoonni dubartii miidhaa qoccollaa saalaa irra gahe himatte kanaaf deegarsa taasisuu jalqaban. Duulli 'Me Too' jedhamu jalqabamuu isaas marsariitiin waa'ee nyaataa barreessu Iiter jedhamu gabaaseera.

Akka AFPn gabaasetti, marsariitiin beekamaa dhimma nyataa irratti barreessuun beekamu 'Itaabullaa' jedhamu ji'a Hagayyaa darbe keessa miidhaawwan saal-qunnamtii manneen nyaata itti bilcheessan keessatti raawwatan ilaalchisuun barreeffama dheeraa baasee ture.

Barruu maxxanfama sana keessatti maqaan eeramuu baatus Sheefiin beekamaa lammii Jappaa yakka gudeeduun akka gaafatamu kaasee ture.

Sheef Taakuunis namni yakka kana raawwate eenyu akka ta'e akka qulqu;lleeffatu beeksisee ture.

Dhuma irratti garuu marsariitiimti kun maddeen gara garaa eeruun maqaa Sheefii kanaa qabatee baheera.

Sheef Taakuun erga himannaan kun irratti dhiyaatee booda amala dhedheekamuufi boqonnaa dhabuun irraa mul'achaa ture jeedhaniiru maatiin isaa. Rakkoon kun itti cimaa deemuudhaan rakkoo fayyaa sammuu cimaa geesisuun kanaan isa gaheera jedhaniiru maatiin isaa.

"Kabajaafi cimana inni qabu irratti kan isarra gahe gadi fagoodha. Rakkoo sammuun jeqamuu irra gahee booda akkamiin akka kana keessaa itti bahuu danda'u bitaa nutti nutti gahlee ture," jedhan maatiin isaa.

Du'uu Sheefuu kanaa hordofee marsariitiin dhimma nyaataa irratti xiyyeeffachuun barreessu 'Itaabullaan' dhorkameera.