Namichii jibba Islaamummaan dubaartii ulfaa reebe hidhaan itti murtaa'e

Lozina leaning across the cafe table aiming to punch Ms Elasmar

Madda suuraa, NSW POLICE

Ibsa waa'ee suuraa,

Stipe Lozina walked up to Rana Elasmar - who he did not know - and attacked her

Awustiraaliyaatti namtichi jibba Islaamummaa irraa ka’uun dubartii ulfaa bunyaan dhaa’eefi dhiitee jedhame irratti hidhaan wagga sadii murtaa’e.

Sitipe Lozinaa nama ganna 44 yoo ta'u, Ranaa Elsamaar dubartii ganna 32 kan reebe Magaalaa Sidinii keessatti Sadaasa darbe ture.

Ranaa, ulfa torban 38 taatee hiriiyoota ishee waliin kaaffee keesaa teessee utuu jirtuu, Lozinaan seenee gara isaanii deemuun qarshii naa kennaa jedhee isaan gaafate.

Yeroo isheen didduun, jibbaa amantaa qabuun irraa ka'ee haleellaa hamaa irratti raawwachu eegalu isaa dhaddacha irratti himameera.

Abbaan Alangaa akka jedhetti, utaalee Ranaa rukutuu isaan dura ”isin Musliimootni harmeekoo miitani” jechuun iyyeera.

Osoo maamiltoonni achii turan isa dhaabuu isaaniin dura yoo xiqqaate yeroo 14 ishee rukutee akkasumas mataa ishee gara dudaatiin rukuteeniira.

Waraabbiin vdiyoon haleellaa kana mul'isuun Awustiraaliyaa keessatti dhekkamsa kaasee ture.

Abbaan Murtii Kiristoofer Kireej, kan Kamisa Lozina irratti hidhaa murteesse, kana dura haleellaan kun “hamaafi kan fudhatama” hin qabnee ta’uu akkasumas nama ‘sammuun isaa fayyaa” hin taaneen qofa waan raawwatamudha jechuun ibsaniiru.

Akkasumas halleellaan irra gahee dubartiittiifi mucaashee garaa keessaa balaa olaanaf kan saaxiluu danda'uudha jedheera.

Ms Ranaan Fulbaana keessa mana murtiitti akka himteetti, sababa amantaa isheen akka reebamteefi lubbuu ofisheefi daa’ima isheef sodattee akka turtetti dubbattee jirti.

“Osoo namni gidduu hin seenneeti, nan ajjeefaman ture,” jettetti. “Daa’imakoo olchuuf jecha, garaakooo beekaan rukuttaa isaa irraan achi galagalche.”

Miidhaan xiqqaa kan isheerra kan gahe yoo ta’u, haleellaa kun erga irratti raawwatameen torban sadii booda ilma nagaan deesseetti.

Ta’us garuu haleellaa sanaan booda bakkeetti ba’uu akka sodaatteefi ijjoollee ishee arfanitti waa’ee haleellaa kanaa ibsuu akka hin dandeenye manni murti dhaga’eera.

Itti dabaluunis ''Jibbi amantaa fi aleellaan dubartoota irratti raawwatamu dhaabbachu qaba'' jeette jirti.

Himatanaan garuu abookatoo seeraa diduun ofuuma dhadhacha dhimmasaa hordofataa akka ture midiyaaleen biyya keessaa gabaasan.

Dhadachii isaa irra deebi’amee ilaalamuu kan danda’u bara 2022tti.