Haqa: Himati Obbo Jawaar Mahammadfaarratti dubbifamaa jira

Obbo Jawaar, Dr. Birhaanamasqal, Obbo Baqqalaa (bitaa gara mirgaatti)

Manni Murtii Onlaanaa Federaalaa himata Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Jawaar Mahaammadfaa namoota 24 irratti hundeesse himatamtootaaf dubbisuu eegaleera.

Obbo Jawaar Mahaammad, Obbo Baqqala Garbaa, Hamzaa Adaana /Hamzaa Booranaa/ fi Shamsaddin Xahaa uffata mana sirreessaa halluu keelloo qabu uffatanii mana murtiitti dhiyaatan.

Kana malees haguuggii afaaniifi funyaanii ‘mask’ suuraa artiist Haacaaluu Hundeessaa qabu godhataniiru.

Himatamtootni nama lama lamaan harki isaanii cancalaan walitti hidhamee dhaddacha keessa kan turan yemmuu ta’u, yeroo abbootin seeraa gara dhaddachaa seenanii dhaddachi eegalutti himatamtootni harka isaanii walitti hidhame ol baasun agarsiisaniiru.

Abbaan seeraas cancalli akka irraa hiikkamu ajajuun irraa hiikkameera.

Sababa himata galmee biraatin irratti banameen dhaddachawwan lama darban irratti kan hin argamne qondaalli KFO Obbo Dajanee Xaafaas har’a mana murtiitti dhiyaataniiru.

Maatiifi waahillan himatamtootaa lakkoofsaan naannoo 20 ta’anis galma dhaddachaa mana murtichaa ‘Fitih Addaaraash’ jedhamutti argamuun adeemsa dhaddachaa hordofaa jiru.

Akkuma dhaddachi eegaleen Obbo Hamzaa Adaana “erga ganamaa cancalaan hidhamnee turre. Mana kana keessa sa’aa lamaa oliif cancalaan hidhamnee turre. Akka nurraa hiikan gaafannus nu didaniiru,” jechuun himataniiru.

Gama biraatiin gaazexeessaan OMN Mallasa Dirribsaa, “ganama naannoo sa’aa 12 dhufanii balbala nurratti rukkutan. Ciree akka nyaanullee carraa nuuf hin laanne,” jechuun haala kanaan dhaddacha keessa turuun akka itti ulfaatu dubbateera.

Abukaatoon himatamtootaa gama isaaniitin himatamtootni ciree osoo hin nyaatin cancalaan hidhamanii sa’aa dheeraaf turuun qabiinsa sirrii akka hin taane mana murtichaatti himaniiru.

Kana malees, hooggantootni siyaasaa fi kunneen biroo harki isaanii cancalaan hidhamuun kabaja isaanii kan hin gitne akka ta’eefi manni murtichaas dhimmicharratti ajaja akka kennuuf gaafataniiru.

Kana malees, Shamsaddin Xahaa tajaajila yaalaa argachaa akka hin jirre iyyataniiru.

Himatamaan 17ffaa ajajaa shantamaa Yaalamwarq Asaffaa haati warraa isaanii biyya alaa kan jiran ta’uu isaatiin bilbilaan akka quunnaman haalli akka mijatuuf abukaatoowwan himatamtootaa gaafataniiru.

Himatamaa 6ffaa Mastawaard Tamaam gaa’elasaa raawwachuuf torbee lama yeroo hafu hidhame.

Kanaafuu, haadha warraasaa biyya alaa jiran walin bilbilaan akka haasa’an haalli yaa mijatuuf jechuunis gaafataniiru.

Gama biraatiin, himatamtootni iddoowwan garaagaraa saditti kan hidhaman ta’uu isaatiin abukaatoowwan Obbo Jawaar fi namoota biroo sadiin ala maamiltoota isaanii arganii haasofsiisuu akka dhorkaman himan.

Manni murtichaas abukaatoowwan maamiltoota isaanii iddoo tokkotti akka argataniif ajaja akka kennu gaafataniiru.

Lakkoofsi namoota himatamtoota daawatanis akka hin daangeffamne ajajni akka kennamuuf abukaatoowwan mana murtichaa gaafataniiru.

Himatamaa 7ffaa Arafaat Abubakar qorumsa biyyaalessaa kan qoramu ta’uu isaatin kitaabilee fi meshaaleen barnootaa biroo akka seenaniif akka ajajamu gaafataniiru.

Lubbuu isaaniitif yaaddoo akka qaban dhaddacha irratti kan dubbatan qondaalli KFO Obbo Dajanee Xaafaa “yaaddon qaba.

Iddoo nuti itti jirrutti dheengadda heeyyama mana sirreessaa malee namootni ol seenanii karaa fooddaa haasa’aa turan. Eenyu akka ta’an gaafannaan deeman” jechuun lubbuu isaaniitif yaaddoo akka qaban himan.

Obbo Jawaar Mahaammad abbaa alangaa irraa komii akka qaban himuun dubbachuu akka eegalaniin abbootii seeraan dhaabsifamaniiru.

Abbootiin seeraas Obbo Jawaar iyyata isaanii gama abukaatoo isaaniitin barreeffamaan akka dhiyeessan ajajaniiru.

Kana malees abbootiin seeraa iyyatawwan himatamtootaafi abukaatoowwan isaanirraa dhiyaatanif xummura dhaddachaa irratti ajaja akka kennan himuun gara himata dubbisuutti ce’aniiru.