Lammiin Jaappaan namoota sagal ajjeese yakkamaa ta’uusaa amane

Nama fuula isaa dhoksatee jiru

Madda suuraa, Getty Images

Lammiin Jappaan namoota gama Tiwiitariin wal bare sagal ajjeesuu amanuunsaa biyyattii naasiseera.

Namni kunis “Ajjeesaa Tiwiitaraa” jechuun kan beekamu Takaahiroo Shiraayishii bara 2017’tti ture erga manasaatti reeffi namootaa argame booda kan to’atame.

Innis mana murtii magaalaa Tookiyootti argamutti himannaan “ hundi sirriidha” jedheera.

Abukaatoowwan garuu namoonni inni ajjeese fedhiisaaniitiin waan ta’eef adabbiirratti darbu akka xiqqaatuufi gaafataniiru.

Yakkamaa ta’ee yoo argame, Obbo Takaahiroon murtee du’aatu isa eeggatta, innis fannifamee ajjeefama.

Maaltu uumame?

Namoota ajjeefaman sagala keessaa saddeet dubartoota yoo ta’an, isaan keessaa tokko shamarree ganna 15’ti.

Dhiirri tokko immoo dargaggeessa ganna 20 yoo ta’u, Obbo Takaahiroo waliin achi buutee jaalalleesaa waan gaafateef ajjeefame jechuun miidiyaa Jappaan gabaaseera.

Namni ganna 29 kun namoota ajjeese kanneen ajjeechaasaaniirratti isaan gargaara jechuun itti hime akkasumas isaan waliin akka of ajjeesus itti himee ture.

Piroofaayiliinsaa Tiwiitarasaa “namoota rakkinna keessa jiran gargaaruu barbaada. Yeroo barbaadanitti ergaa naa ergaa,” jedha.

Ajjeechaa namoota kanneen erga dubartiin takka baddee poolisiin barbaacha jalqabetti ture kan ifa bahe – dubartiin badde sun namoota ajjeefaman keessaa ishee tokko.

Abukaatoon isaa namoonni ajjeefaman kunneen fedhiisaaniitiin waan ta’eef hidhaa akka xiqqaatuuf gaafataniiru.

Kanaaf hidhaansaas “ajjeechaa fedhiisaaniitiin” jedhuun akka xiqqaatuuf iyyataniiru. Kunis hidhaa ji’oota jahaa hamma waggoota torbaa ta’uu danda’a.

Obbo Takaahiroon garuu yaada abukaatoowwan isaa waliin walii hin galle. Innis fedhiisaaniitiin alatti isaan akka ajjeese miidiyaa biyyatiitti himeera.

Jappaan keessatti ajjeechaa jumlaa heddumaataa dhufeera. Jappaan keessatti namoonni baay’een of ajjeesuunis ni beekamti. Ta’us garuu erga tarkaanfiiwwan ajjechaa kanneen hambisuuf waggoota kudhan dura fudhatamuu jalqabanii as lakkoofsi ajjeechaa gad bu’eera.