Tiraampi: 'Carrraa wal'aansa fayyaa an argadhe lammiileen US argachuu qabu'

Tiraampi akkuma hospitaalaa ba'anii Waayit Haawus seenaniin maaskii ofirraa baasan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Tiraampi akkuma hospitaalaa ba'anii Waayit Haawus seenaniin maaskii ofirraa baasan

Covid-19 irraa dandamatanii hojiitti kan deebi'an Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi, lammiileen Ameerikaa hunduu wal'aansa fayyaa ani argadhe carraan ittiin argatan jiraachuu qaba jedhan.

Pirezidaantichi erga koronaavaayirasiin qabamanii booda torban tokko osoo hin guutiin gara hojiitti deebi'uun ibsa kennaniin kana dubbatan.

Doktarri isaanii Siin Konleeyi akka jedhanitti, Tiraampi sa'atii 24 darbaniif mallattoo koronaavaayirasii homaatuu hin agarsiifne.

''Kun eebba waaqaati. Amma gammachuun qaba, haala gaariirran jira'' jedhan Tiraampi.

Tajaajila wal'aansa argatanitti akkaan kan gammadan Tiraampi, lammiileen hunduu wal'aansa akkanaa argachuu qabu jedhan.

Dawaa Kubbaaniyyaa Qorichaa 'Regeneron' jedhamuun hojjetames bilisaan uummataaf hiruuf waadaa galan.

Dawaan kun garuu ammallee to'attootaa qorichaa federaalaatiin hin mirkanoofne.

Dawaa kana waan fudhataniif hatattamaan fayyuusaanii kan dubbatan Tiraampi,''Kun eebba guddaadha. Dursa waa'ee dawaa kanaan dhagahe. Isa booda naaf kennaan jedheen. Dawaa ajaayibaati'' jedhan.

Qaama seera qabeessummaa dawaa kanaa mirkaneessu yookiin qaama dawaa kana mirgeessu bifa addaan hundeessuu akka fedhanis himan. Pirezidaantichi ammas dabalanii Chaayinaa tuqan.

''Dawaa kanaaf hin kaffaltan. Rakkoo keessantu kana fide miti. Daafoo warra Chaayinaati. Chaayinaan kanaaf gatii guddaa kaffaluuf jirti. Kun dogoggora Chaayinaati.''

Pirezidaanti Tiraampi koronaavaayirasiin qabamanii guyyaa sadi hospitaalatti erga yaalamanii booda Wiixata darbe ba'an.

Deggertoonni isaanii erga hospitaalaa ba'anii hooggansa dansaa kennaa jiru jedhuun, mormitoonni ammoo amalli badaan isaan qaban daranuu dabale jedhaniin.

Pirezidaanti Tiraampi gara Waayit Haawus deebi'uu fi gargaaraan isaanii kan biraan koronaavaayirasiin qabamuu hordofee qajeeltonni of-eeggannoo haaraan xiyyeeffannaan hojiirra ooluu eegalaniiru.

Filannoon pirezidaantummaa US, Sadaasa 3 gaggeeffama.

Qabxiiwwan ijoon akka ulaagaa filatamuutti ka'an keessaa tokko maallaqa weerara koronaavaayirasii qolachuuf ramadamuudha.

Tiraampi dhimma kanarratti Dimokiraatota waliin mari'achuu akka dhaaban kaleessa himan.