Rikardiin fiigicha meetira 5000 Xiruneshii fi meetira 10,000 Qananiisaan galmaa’e cabe

Joosuhuwaa Cheepteegii

Lammiin Yugaandaa Jooshoyaa Chepteegii dhiiraan rikardii fiigicha meetira 10,000 Qananiisaa Baqqalaan galmaa’e yoo cabsu atileetiin Itoophiyaa Lattasanbat Giday meetira 5,000niin rikardii Xiruneshiin qabamee ture cabsite.

Chepteegiin atileetii ganna 24 yoo tahu daqiiqaa 26 fi sekondii 11’n galuun ture rikardii atileet Qananiisaa Baqqalaa waggoota 15’f ture kan cabse.

Letesenbet Gidey umuriiinshee waggaa 22 yoo tahu meetira 5000 daqiiqaa 14 fi sekondii 6.62’n galuun ture kan rikardii Xirunesh Dibaabaa daqiiqaa 14 fi sekondii 11.15 bara 2008 galmaa’e kan cabsite.

Dorgommii guyyaa Rikardii Adunyaa jedhamuun Ispeen magaalaa Vaaleensiyaatti gaggeeffamu irrattidha kan mo’atan.

‘’Baayyee gammadeera’’ kan jette Letesenbet fiigicha meetira 10000 bara 2019 Dohaatti gaggeeffameen badhaasa birrii argattee ture.

‘’Abjuu yeroo dheeraati. Kun anaaf waan guddaadha,’’ jette Letesenbet.

Ibsa waa'ee suuraa,

Letesenbet Gidey rikardii waggaa 12'f qabamee ture cabsite

Seenaa rikardii adunyaa keessatti rikardiin atileet Qananiisaa Baqqalaa gama dhiirotaan osoo hin cabiin isa yeroo dheeraaf turedha.

Kunis daqiiqaa 26 fi sekondii 17.53 ture.

Injifannoon Chepteegii kun ji’oota kudhan keessatti rikardii cabsuun isa 4ffaa yoo tahu fiigicha daandii irraa kiilomeetira 10’niin ji’a Muddee keessa akkasumas kiilomeetira shan fiigicha daandii irraan ji’a Guraandhalaa keessa sa’aatii fooyya’aa galmeesse ture.

Dorgommii Diyaamandi Liigii ji’a Hagayyaa keessa Moonaakootti gaggeeffameen rikardii Qananiisaa fageenya meetira 5000 waggoota 16’f qabamee ture sekondii lamaan fooyyessuun cabse.

Guyyaa Rikardii Adunyaa Ispeenitti gaggeeffame kana irratti Chepteegii fi Letesenbet namoota ariitiin isaan fiigsisaa turan qabu.

Namootni 400 tahanis hordofaa turaniiru.

Dorgommii Maraatoonii Landanitti gaggeeffame irratti Qananiisaa Baqqalaan osoo hin hirmaatiin hafe.

Shuraa Qixxaataa ammoo fiigicha Maraatooniin rikardii kan of harkaa qabuufi ni mo’ata jedhamee tilmaama gaarii argatee ture Eliyuud Kipchoogee injifateera.

Kipchoogeen dorgommicha sadarkaa 8ffaan xumure.