Poolisiin Joorj Filooyidiin ajjeesuun shakkame wabii doolaara mil.1'n gadhiifame

Shakkamaa Joorji Filooyid ajjeesuun to'atame

Madda suuraa, AFP

Poolisiin duraanii Ameerikaa ajjeechaa nama Gurraacha Joorji Filooyidiin shakkamee seeraan to'atamee ture wabii doolaara miiliyoona tokkoon gadhiifame

Galmeen mana murtii akka agarsiisutti yoo tahe Direek Chaayuviin Roobii kaleessaa doolaara miiliyoona tokkoon gadhiifameera.

Poolisiin Adii morma Joorji Filooyidii irra jilbeeffatee daqiiqaa saddeet tahuuf otoo gadi dhiibuu viidiyoon waraabamee ture.

Ajjeechaan Filooyid mormii addunyaalessa tahe yoo kaasu, sirna poolisii irratti haaromsi akka dhufuufi sochiin ‘Black Lives Matter jabeesseera jedhameera

Shakkamaan Direek Chaaviin hojiirraa kan ari’ame yoo tahu Bitootessa dhufu himannaa ajjeechaa sadarkaa lammataa fi ajjeechaatiin mana murtiitti dhiyaata.

Poolisooti biroo sadii ajjeechaa kanarrtti hirmaachuun himatamaniiru.

Poolisooti kunneen Miniyaappoolis,Menisootaa bakka Filooyiid ajjeefametti kan qabamanii turan ta’us hanga beellama isaanii itti aanutti wabiin gadhiifamaniiru.

Shakkamaan Chaavuun baatii Caamsaa irraa eegalee mana hidhaa eegumsa cimaa qabu Ook Paark Heeyits, Meenisootaatti argamu keessa ture.

Waxabajjii keessa manni murtii ulaagaa malee doolaara miiliyoona 1.25 ulaagaa muraasaan immoo doolaara miiliyoona tokkoon akka bahu taasifameera.

Ulaagaalee kunneen keessaa, maatii Filooyid quunnamuu dhiisuu, meeshaalee waraanaa deebisuufi dhaabbata seeraa keessatti hojjechuu dhaabuu dabalata.

Shakkamichi wabii haal-duree qabuun kan gadhiifame yoo tahu, abukaatoon maatii Joorji Filooyidiin bakka bu’e Been Kiraamp‘’namni kun wabiin gadhiifamuun madaa namatti kaasuu dha, ammallee haqa raawwachiisuu hin dandeenye’’ jedheera.

‘’Joorji Filooyiid lubbuun yoo jiru haqa dhabus du’aanillee hanga haqa argatutti hin dhiisnu,’’ jedhan Abukaatoon.

Yeroo ammaa poolisoonni afur ajjeechaa kanaan himataman bara dhuftu Bitootessa irratti mana murtiitti dhiyaatu,dhimmi isaanii garuu qofaatti ilaalama.

Mudannoon namicha kanaa biyyattii keessatti wal-qixxummaan sanyii akka hin jirre agarsiiseera jedhameera.

Hiriirri nagaa adeemsifamaa ture gara hokkoraatti geeddaramuun filannoo Sadaasaa as adeemaa jiruuf dhimma ijoo kaadhimamtoonni irratti haasa’anidha jedhameera.