Titiisni mataa pireezidantii itti aanaa Ameerikaa irra qubatte ijoo dubbii taate

Maayik Peensi

Madda suuraa, Reuters

Otoo milkaa’inni miidiyaa hawaasummaarratti beekamuun madaalama tahee falmii pireezidantummaa itti-aanaa Kaamaalaa Haariisiifi Maayik Peens kan caale hin jiru.

Kaadhimamtoonni falmii kanaa hanga danda’an yaalanis, waanti isaan jechaa turan garuu hanga titiisa otoo hin beekamiin dhuftee mataa kaadhimamaa Maayi irra qubattee hin odeeffamneef

Titiisni yoo xiqqaate daqiiqaa lamaaf mataa pireezidantii itti aanaa Ameerikaa Maayik Peens irra teesse takkaadhumatti miidiyaa hawaasaa irratti beekamtuu taatee jirti.

Falmicharratti erga mul’atteen booda gaaleen ‘Titiisittii’ jedhu Tiwiitar irratti al 700,000 ol barreefameera.

Haala kanaan duulli Joo Baayidan carraa kanatti fayyadamuun naannoo sana ‘flywillvote.com’ (tiitsni ni filatti) jechuun kaadhimamaa kana meeshaa ilbiisa ittiin ajjeesan qabachiisuun suuraan maxxanfame al 500,00 caalaa miidiyaa hawaasaarratti jaalatameera.

Tiitsiisni kun jarreen gama lamaan jiran tokko taasisteetti. ‘Goota Ameerikaa’ jedhamuurra iyyuu mudannichis ‘waan hin irraanfatamne’ jedhameera.

Gorsaan Waayit Haawuus Keeliyaan Koonweey,’’tiitsni kun akka filattu taasifamuu qabdi, yoo jedhan Seenaatarri warra Riippaabiliikaanaa ,’’kuni ragaa mootummaa keessa ilbiisni baasaasu akka jiru agarsiisu dha,’’ jechuun qoosaniiru.

Dikshinariin Meeriyam-Weebistar illeen jechi ’Titiisa’ jedhu marsariitii isaarratti haalaan barbaadamaa ture jedheera.

Haa tahu malee namNI tokko, morkii filannoo waggaa afran dura ture irratti kaadhimamtuu pireezidaantummaa yeroosii, mataa Hilaarii Kiliintan irra tiitiisni qubachuu kaaseera.

Tiitiisni kun kan kanaan duraa haa taatuu waanti beekame hin jiru.

Haa tahu malee namni hundi dhimma kana qoosaatiin hin darabine, qeeqaan tokko ‘’tiitiisni namni dubbii isa ijoorraa akka kaatu waan godhamte dha,’’ jedheera.