Awustiraaliyaan namni gaa’elaan biyyakoo dhufu qormaata Ingliffaa fudhachuu qaba jette

wustiraaliyaan cimdiwwan gaafa biyyashee galuuf jedhan dandeettii afaan Ingiliffaa akka gaafattu beeksifte

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Awustiraaliyaan cimdiwwan gaafa biyyashee galuuf jedhan dandeettii afaan Ingiliffaa akka gaafattu beeksifte

Awustiraaliyaan namni jiraataa biyyattii waliin gaa’ela dhaabu viizaa jiraattummaa argachuuf qormaata Ingiliffaa darbuu dirqama taasifteetti.

Ulaagaan falmisiisaa godaanaantotaa kun yoo paarlaamaa ragga’e bara 2021 irraa qabee hojiirra oola.

Ulaagaan kun haati warraa yookiin abbaan warraa, tokkoon isaanii eeyyama jireenya yoo argatan inni kaan garas imaluu yoo fedhe qormaata Ingiliffaa darbuun dirqama jedhamuun ‘loogii qaba’ jedhan dha qeeqxoonni immoo.

‘’Namni as dhufu qormaata Ingiliffaa yookiin tattaaffii afaanicha baruuf taasisu arguu qabna,’’ jedhu Ministirri Dhimma Godaantotaa Alan Taaj

Awustiraaliyaan godaantota kana booda dhufan qormaata Ingiliffaa bu’uura akka fudhatan qondaaloti biyyattii.

Qormaatni Ingiliffaa yeroo ammaa kennamu kan hojii fi barnootaa waliin wal qabatu dha.

Namni lammummaa Awustiraaliyaa argachuu barbaadus qormaata Ingiliffaa kana darbuutu irra jiraata.

Lammiilee Awustiraaliyaa keessaa tokko shanaffaan mana keessatti Afaan Ingiliffaan alatti afaan biraa dubbatu.

Alan Taaj namoonni miiliyoona 1 ol tahan Awustiraaliyaa keessatti afaan Ingiliffaa gatii sirnaan waliigaluun isaan dhibuuf hojii fi hariiroo hawaasaarratti rakkoo uumaa jira jedha.

Qeeqxonni garuu ulaagaan gaafatamu kun biyyoota Dhihaan ala jiranirrtti waan xiyyeefatuuf, 'sanyummaa' qaba jedhu.