Godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsootti xayyaarri qoricha farra awwaannisaa biifaa turte kufte

Xayyaara kufte

Madda suuraa, Komunikeeshinii aanaa Jaarsoo

Godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsootti xayyaarri qoricha farra awwaanisaa biifaa turte lafa dhawuu, bulchaan aanichaa Obbo Abdulqaadir Dazii BBCtti himan.

Bulchaan kun xayyaarichi har'a [Kamisa] guyyaa keessaa naannoo sa’aa jahaatti araddaa Gidayaa Bahaa jedhamu keessatti kufuu isaa BBCti himan.

“Weerarri awwaanisaa erga nu jalqabe guyyaa afraffaadha. Awwaanisni kun akka malee baay’achuurraa kan ka’e araddoota afur irratti midhaanirratti miidhaa geessisaa ture.

Xayyaarichi awwaannisa kanaaf jecha dhufee yeroo naanna’u miidhaan tasaa irra gahe,'' jedhan.

Torban tokko duras Naannoo Amaaraa Aanaa Warrabaabootti weerara awwaannisaa mudate ittisuuf jecha heelikooptarri keemikaala biifaa ture kufeera.

Balaa naannoo Amaaraa kanaanis lubbuun darbe akka hin jirree fi balaliisaan garuu balaan jiddu galeessi isa mudatee Hospitaala Samaraatti yaala argachaa turuu gabaasnee turre.

Ibsa waa'ee suuraa,

Helikooptara Naannoo Amaaraa Aanaa Warrabaabootti kuftee caccabde

Balaa guyyaa Kamisaa Aanaa Jaarsotti qaqqabeen, xayyaaricha keessa balaliisaan qofti kan ture yemmuu ta’u, innis miidhaan akka irratti hin qaqqabne.

“Battalumatti yeroo nuti aanaarraa ambulaansii erginuuf xayyaarri biraan dhufee fuudhe. Innillee nagaa qaba, hin miidhamne. Haala gaariidhaan gara Dirredhawaatti geeffamee jira,” jedhan bulchaa aanichaa Obbo Abdulqaadir.

“Xayyaarichi goommaan irraa harca’ee jira malee kan biraa nagaa qaba,” jechuunis BBCtti himan.

Gandoota aanaa Jaarsoo afur keessatti hoomaan awwaannisaa gosoota midhaanii akka mishingaa fi boqqoolloo irratti miidhaa cimaa geessisuu isaas Obbo Abdulqaadir dubbataniiru.

Balaan walfakkaataa torbee darbe naannoo Amaaraa keessatti mudatee kan ture yemmuu ta’u, weerarri hoomaa awwaanisaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudataa jirus omishaa midhaanii irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira.