Mootummaan Ispeen seera ulfa baasuu amma jiru jijjiiruuf

Equality Minister Irene Montero at a conference in Madrid on 31 August 2020

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministirri walqixxummaa Irene Montero, rifoormiin kun ''garmalee barbaachisa,'' jedhan

Mootummaan Ispeen shamarran ganna 16 fi 17 ulfa baasuu barbaadan hayyama maatiisaaniin alatti raawwachuu akka danda’aniif seera jijjiiruufi jedha.

Ministirri Walqixxummaa Ayriin Monteeroo akka jedhanitti dubartoonni “waa'ee qaamasaanii murteessuuf” mirga qabaachuu qabu jedhaniiru.

Bara 2015tti paartiin biyya bulchu Poppulaar Paartii (PP), seera ulfa baasuu geeddaruun, shamarran umuriinsaanii 16 hamma 18 ta’an dirqama hayyama maatiisaanii argachuu akka qaban taasise.

Ispeen keessatti dubartoonni ulfaa hanga torbee 14 keessa jiran, ulfa baasuu ni danda’u.

Gaafa Roobii Aadde Ayiriin riifoormiin kun “barbaachisummaansaa ol’aanaadha” jedhaniiru.

Odeessaalee kanaan walfakkaatan kanneenillee dubbisuu maltan:

Dabalataanis tarkaanfiiwwan biroos ni bahu - barnoota saal-qunnamtii kan isaan akka “talaallitti” ibsan miidhaa saalaa hambsuufi hojiirra oola jedhaniiru.

Seerri jijjiiramu kunis mirga qorichoota karoora maatii “haaraa” ta’an argachuu fa’a of keessatti qabata jedhameera.

Mootummaanis seera ulfa baasuu bara 2015 raggaasifame kan shamarran ganna 16 - 18 jiran ulfa baasuu barbaadan hayyama maatiisaanii argachuu qabu jedhu jijjiiruufi.

Seerichi jijjiiramuuf paarlaamaa keessatti sagalee caalmaa - 176 argachuu qaba.

Ispeen keessatti bara 1985 irraa eegalee dubartiin takka yoo gudeedamte yookiin haadhaa fi daa’imarratti miidhaan qaamaa ni gaha taanaan, ulfa baasuun ni danda’ama.

Bara 2010’tti mootummaan biyyattii ulfa torbee 22 ta’e baasuun ni danda’ama jedhee ture.