Murteen manni marichaa dabarse 'Tigraay Federeeshinii keessaa akka baatuuf kan dhiibudha'

Pireezidantii Ittaanaan Naannoo Tigraay Abrahaam Takasta (PhD)

Pireezidantii Ittaanaan Naannoo Tigraay Abrahaam Takasta (PhD), murtee manni maree Federeeshinii Itoophiyaa bajata kutuufi walitti dhufeenya dhaabuu dabarsuun isaa, naannicha Federeeshinicha keessaa akka bahuuf kan dhiibuudha jedhan.

Murteen kun qaama ''murtee seeraan alaa'' haga ammaa fudhatamaa tureeti kan jedhan Dr. Abirahaam, tarkaanfiin kun itti gaafatamummaa hinqabne tahuu isaatiin alatti ''Naannoo Tigiraay federeeshinicha keessaa akka baatu kan dhiibuudha,'' jechuun BBCtti himan.

Pireezidaantii ittaanaan kun ibsa manni maree federeeshinii kenne cimsanii balaaleeffatan.

''Ibsichi seeraan alaafi dogoggoradha, uummata naannoo Tigiraaayirratti akka waraana labsuttin fudhadha,'' jedhan.

''Tarkaanfiin kunis itti gaafatamuummaa kan hin qabne ta’uu mul’isa, karaa keenyaan fudhatama hin qabu,'' jedhanii qeeqan.

Muddama siyaasaa biyyattii keessa jiru ittuu kan hammeessuu, biyya kan diigu akka ta’ellee dubbatan.

Sababa akkas jedhaniif Dr Abirahaam wayita ibsan, federeeshiinii fi miseensota federeeshinichaa kan walitti fidu sirna bajataa ta’uu eeruun, baasiifi galiin dhimma bu’uurati .

Kana jechuun Tigiraay miseensa federeeshinii keessa akka baatu kan jajjabeessu, federeeshii diiguun isaa dhimma ijoodha jedhu.

Odeessaalee kanaan walfakkaatan kanneenillee dubbisuu maltan:

'Galii naannichaa sassaabamu irratti tarkaanfii...'

Mootummaan federaalaa ofiif saantima diimtuu hin qabu, naannoo galii sassaabuu deebisee qooda, Tigiraayirraa kan sassabame Tigiraayif bajata hin qoodu jechuun ‘’maraatummaadha’’ jedhan.

Tarkaanfii akkasitti ce’u taanaan galii naannichaa sassaabamu irratti tarkaanfii ni fudhanna jedhu.

Tarkaanfii akkamii akka ta’e wayita ibsan, bara darbe mootummaan federaalaa galii birrii biliyoona torba sassaabeera, baranaas birrii biliyoona sagal sassaabuuf karoorseera, kana callifneetuma dabarsinee hin kenninu jedhan.

Waldhibdeen mootummaa Fedeeraalaa Itoophiyaafi paartii naannoo Tigraay bulchu wajjin jiru waan cimaa dhufe fakkaata.

Af-yaa'iin Mana Maree Federeeshinii Itoophiyaa Obbo Adam Faraah EBCtti akka himanitti, guyyaa Wiixataa manni marichaa yaa'ii idilee taa'een murtoowwaan sadii naannoo Tigiraay ilaalchisuun dabarseera.

Tokkoffaa, mootummaan Federaalaas ta'ee dhaabbileen Federaalaa hariiroo mana maree naannichaa fi kaabinee naannichaa wajjin akka hin uumne murteessuu.

Lammeessoon ammoo, nageenyaa fi tajaajila bu'uuraa uummata naannicha bu'uureffachuun aanaalee, gandootaa, bulchiinsota magaalaa fi dhaabbilee beekamtii seera qaban wajjiin walitti dhufeenya hojii uumuu akka danda'u ibsa.

Sadeessoorratti, raawwii isaa afayaa'iin mana marichaa fi koreen dhaabbii mana marichaa dhimmichi ilaallatu akka hordofan murteffameera.

Murtoo kana irraa ka'uun fedhaafi bu'uuraalee misoomaa uummanni Tigiraay barbaadu bu'uura godhachuun bulchiinsa magaalotaa, aanaaleefi gandootaa waliin hariiroo akka qabaatu ibseera.