Hogganaa Tiwiitaraa: Tiraamp midiyaa hawaasaarraa dhorkuun 'sirriidha' garuu balaa qaba'

Hogganaa Olaanaa Twiitaraa Jaak Dorseey

Madda suuraa, Getty Images

Hogganaan Twitaraa Jaak Dorseey Pirezidaant Doonaald Tiraamp ugguruun tarkaanfii siirriidha jedhan.

Haata'u malee, haala dhaabbataan Tiraamp dhorkuun waan ''baayyee hin eegamneefi to'atamuu hin dandeenyeen ala'' waan ta'eef jechuun gadda isaanii ibsan.

Akkasumas, dhorkaan kunis gariin dadhabbii Twiitariiti, sababii toorawwan hundarra ''mariiwwan ijaaroon'' akka deemaniif sirriin hin hojjatiiniif jedhaniiru.

Tiwitarri akkaawuntii Tiraamp ugguruutti yoo leellifamu, akkasumas qeeqamaa jira.

Dureen Jarman Angeelaa Maarkeel fi Pirezidaantiin Meeksikoo Andrees Maanu'el Lopeez Obraadoor, kanneen michuu Tiraamp hin taane, tarkaanfii dhaabbanni teknolijichaa fudhatee mormanii ture.

Hogganaan Tiwitar mataansaa, tarkaanfii hokkora Kaapitol Hiil hordofuun akkaawuntii Tiraamp ugguruuf fudhatanitti kan hin gammadne ykn hin boonnee ta'uu himan.

Itti dabaluunis, tarkaanfiin uggurrii akkaawuntii Pirezidaanti Tiraamp kunis erga ''ifatti akeekkachiisn'' kennameen booda kan raawwatamedha jedhan.

Haata'u malee, tarkaanfiin fudhatame kun kan balaa bilisummaa intarneetiitti fayyadamuu qabu ta'usaas amananiiru.

''Tarkaanfii kana fudhachuun marii hawaasaa adda qooda. Adda nu qoodu.....akkasumas akka balaa qabuun yaada.''

Qeequmsa aanga'oota teknolojiituu eenyu intarneetiirratti sagalee akka qabaatuufi dhabu murtee taasisaa jedhuufi himannaa bilisummaa of ibsuurratti yaada kennani.

''Kubaaniyaan daldalaa of to'achuuf jecha murteen taasisuu kan uggura motummaan taasisuutiin adda. Garuu ammoo wal fakkaatu danda'a,'' jedhan Mr Doorseey.

Murteen fayyadamtoota, maxxansaaleefi twitiiwwan haquu seera mirgoota yaada bilisaan ibsachuu cabsa jechuun qaamoonlee qeeqan jiru.

Haata'u malee, dhaabbileen teknolojii gurguddoon ammoo dhaabbilee dhunfaa waan ta'aniifi ergamtoota motummaa waan hin taaneefu, wayita toorawwan isaanii to'ataniitti seerri kun isaan irratti hojjachu akka hinqabne mormu.

Guyyaa Wiixataatti, dubbi himtuun duree Jarman, uggurri midiyaalee hawaasaa ''rakkoo qabaachuu'' akka malu dubbatte. Pirezidaantiin Meeksiikoos, ''Namni kamuu akka xinxalamu hin barbaadu,'' jedhan.

Pirezidaantii haaraan Ameerikaa Joo Baayidan ammoo, kubaaniyoonni teknolojii kan akka Tiwitariifi Feesbuukii oduuwwan sobaafi haasaawwan jibbaallee haquu akka ciman akka barbaadan dubbatan.

Kana duras seerri biyyaattii Kutaa 230 kan dhaabbiilee midiyaa hawaasaa waan namoonni maxxansaniin hin himatamne ittisuu akka haqamu akka barbaadan himanii turan.

Mr Baayidan seera irratti haa xiyyeefatan malees attamiin dhaabbilee teknolojii gurguddoo to'achuuf akka barbaadan ifa miti.