Dubartoota: Haaliimaa Adeen, modeeliin beekamtuu hijaaba uffattu maaliif hojiishee dhiiste?

Halima Aden

Madda suuraa, Giliane Mansfeldt Photography, LLC

Haaliimaa Adeen dubartii jalqabaa hijaaba uffattee ‘supermodel’ jedhamtedha. Baatii Sadaasaa keessa sababii amantiitin indastirii kana keessaa bahuu himtee turte.

Haaliimaan shamarree ganna 23 yoo taatu, Ameerikaa Mennisootaa Seent Kilaawud keessa jiraatti. Lammiilee Somaalii biroo waliin guddattee, amma uffata idile uffatti. Meekaappii hin godhatu. Sareeshee Kookoo jedhamtu waliin gammachuun jiraatti.

‘’Ani Haalimaa buufata baqattootaa Keeniyaa keesssaa Kaakumaa irraayi,’’ jechuun achitti dhalachuushee himatti. Namoonni kaan dubartii hijaaba uffachuun barruulee faashinii Vogue jedhamu irratti baate jedhuun waamu.

Madda suuraa, Getty Images

Isheen garuu baatii lama dura kana hunda duubatti dhiisteetti, sababii hojichi amantiiishee waliin walii-hin taanef.

Akka shamarree hijaaba uffattu tokkootti, Haaliimaan uffatashee of eeggannoon filatti ture. Yeroo hojii kana jalqabde hijaabaafi qoloo dhedheeraa mataashee shaanxaatti naqattee deemti ture.

Akkamillee haa uffattu iddoo hundumaatti hijaabashee keewwachuun waan mariif dhiyeessitu hin turre. Bara 2017 dhaabbata moodeeliingii addunyaa guddicha IMG jedhamuuf yoo mallatteessitu hijaaba ishee akka hin kaasneefi hijaabishee isheef waan hunda akka tahe waliigaltee keessa dabaalchiiftee turte.

‘’Dubartoonni waliigaltee hojii moodeeliingii argachuu fedhan baayyeen akka jiran nan beeka garuu ani garuu yoo didan itti dhiisuuf qophii ture,’’ jetti.

Boodarra jetti Haalimaan haala gareen modeeliingii kan ishee hojjechiisu hijaaba ishee haala fedhaniin akka qixeessan eeyyamte.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Halima at the Glamour Women of the Year awards in 2017

Waggaa dhuma bara hojiishee keessatti hijaabnishee xiqqaachaa fi takkaa takkaa mormaafi qomasheerratti akka xiyyeefatamutti uffanni qophaa’uufii jalqabe.Yeroo kaan immoo hijaabarra jiinsiifi huccuu biraa mataatti akka marattu taasifame.

Waliigaltee Haaliimaa keessaa inni tokko iddoo addaa fi dhuunfaa wayyaa itti geeddartu qabaachuu dha.

Garuu dubartoonni hijaaba uffatanii indastirii kanatti seenaa jiran kabaja wal-fakkaataa argachaa akka hin jirre hubatte. Wayyaa isaanii jijjiirrachuuf mana fincaanii fa’i akka fayyadaman gaafatamu jette.

‘’Kuni waan na yaaddesseef, shamarreen kunneen faana koo hordofaa jiru, animmoo qileettin isaan na naqaa jira,’’ jetti.

Haalimaan yeroo jalqabaaf hijaaba uffachuun mana barnootaa sadarkaa lammataatti giiftii jedhamuun kabajni kennameefi ture.Haatishee barumsasheen akka jabaattu barbaaddu dhimma kana akka hin fudhanne beekti ture.

Akkuma Haalimaan yaadde gonfoo Haalimaan mana barumsicharraa kabajaan argatte jalaa cabsite. ‘’Akka malee hiriyyootaa fi bareedina irratti xiyyeeffannoo kennaa jirta,’’ naan jette jetti.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Halima Aden modelling a flowing design by Sherri Hill

Haa tahu malee Haalimaan ammas Miss Minnesota USA 2016 irratti hirmaatte. Dorgomtoota turan keessaa hijaaba uffattee gara warra dhumaatti kan makame ishee qofa ture.

Haalimaan otuma haatishee gaddituu hojii kanaan itti fuftte-haatishee hojiin kun nama gurraacha,Musliimaa fi baqataa tureef hin tahu jettee amanti.

Yeroo dorgommii moodeeliingii gurguddoo Yeezy fi Max Mara jedhaman irrattillee yeroo hirmaattuu fi murteessituu Miss USA yoo taatu haatishee hojii roga qabu akka argattu ishee gaafatti ture.

Hojiin namoomaa Haaliimaan moodeelingii waliin hojjettu haadhashee amansiise. Jireenya fooyya’aa argachuuf jecha akka nama Somaaliyaarraa gara Keeniyaa guyyaa kudha lama baqateetti gatii namoota biroo gargaaruu beekti. ‘’ Moodeeliingii hojjechuun deebistee waan warra kaaniif kennitu hin qabdu taanaan hojjechuu hin qabdu,’’ jettiin.

‘’Yeroon jalqaba IMG waliin wal-arge Unicef waliin akka na quunnamsiisun gaafadheen,’’ jetti Haalimaan.

Haaliimaan hojiishee gama moodeeliingiin jiruun akka barbaaddu shakkaa dhufte.

Akkuma barbaadamuunshee dabalaa dhufeen maatii waliin yeroo gabaabaa dabarsiti ture. Gaafa ayyaana Musliimaas hin argamtu ture.

Fulbaana 2019 baruullee Kiing Koong jedhamurratti fuulasheerratti kuula ijaa diimaa calaqqisaa fi magariisafi faaya xixqqoo keewwatteeti kan suuraanshee bahe. Kuulli fuulashee haguuge kun funyaansheefi afaansheen alatti waan biraa hin mul’isu.

Madda suuraa, Getty Images

‘’Akkaataa fi kuulli keewwadhee baayyee jibbisiisa ture. Tasuma nama biraan fakkaadha ture,’’ jetti.

Waanti jibbisiisaan dabalameef immoo maxxansa baruulichaa irratti suuraan dhiiraa qullaa agarsiisu waliin maxxanfamee ture.

‘’Baruulleen sun shamarree hijaaba uffattuufi Musliima taate fuula jalqabaarra kaa’ee fuula lammataarra nama qullaa tahe kaa’uu maaliif barbaade ?’’ jechuun gaafatti. Waan itti amantu hunda jalaa faallesse.

Baruulleen Kiing Koong jedhamu,’’ artistootaa fi warreen suuraa nuu kaasan akkaataa isaan of ibsan tokkoof hawwataa gaafa tahu kaanimmoo aarsuu mala. Garuu seenaawwan isaan fidan modeelii fi dhimma irratti haasa’aniif kabaja kenna.,’’

‘’Haalimaan hojii nu faana hojjettetti gaabbuusheetti ni gaddina, seenaawwan achirra turan tariisheen akka dhuunfaatti hin jaalattu taha garuu ishee waliin waan wal qabatu miti,’’ jedheera.

Madda suuraa, Alamy

Suuraashee qola baruullee irratti buufataalee xiyyaaraatti yoo argitu ofillee baruu akka dadhabde himti.

‘’Of arguu waan hin dandeenyeef gammachuu tokkollee hin qabun ture. Of tahuu dhabuun akkam akka miidhu beektaa? Ani suuraarra yoon bahu of arguun qaba, garuu hin jirun ture,’’ jetti.

‘’Hojiin koo furguggifamaa waan jiru fakkaata. Ani garuu gammadduu hin turre,’’ jetti.

Kanamalees seerri isheen dhimma hijaabasheerratti keesse cabuu jalqabuufi akkatti dubartoonni hijaaba uffatan biroo ilaalaman ishee aarsuu jalqabe.

Yeroo weerarri koronaavaayrasii jalqabee indaastiriin faashinii dhaabbachuu eegale isheenis mana turuun maatiishee waliin walitti dhiyaachuu jalqabde.

‘’Mana turuufi maatii waliin akka durii tahuun bara 2021 akkamiin taha kan jedhu na yaaddeessuu jalqabe,’’

Kuni hundi waliitii ida’amee baatii lama dura maaliif hojiishe moodeeliingii fi Unicef waliin hojjettu akka akka dhiiste ibsa.

Haatishees kadhaannaan isaanii akka deebi’eefi yaadu jetti.

Haalimaan fiilmii seenaa baqannaa waraana Afgaanistaan hojjettee xumurteetti.

Fiilmiin ‘I AM You’ jedhu TV Apple irratti Bitootessa keessa ni gadhiifama jedhamee yaadama.

Unicef irraa waan gadhiisteef hojii tola ooltummaa akka hin dhaabne himteetti. ‘’Addunyaan beekamtuu taheen miti kan na barbaadu Haalimaa ishee Kaakumaa irraa baateefi hawaasaa isheef gatii kennitu barbaada,’’ jetti.

Amma garuu hundumaa dura boqonnaan akka ishee barbaachisuufi fayyaa sammuushee eeggachuu akka qabdu amanti.