Pireezidantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Joon Tiraamp eenyu?

Doonald Tiraampi

Madda suuraa, TIME/GETTY IMAGES

Pireezidantiin Ameerikaa 45ffaa Donaald Joon Tiraamp, turtii aangoo marroo tokkoon booda filannoon Joo Baayidaniin injifatamanii Waayita Haawus keessaa godaananiiru.

Tiraamp pirezdaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uun kan filataman bara 2017 ture.

Amma dura adeemsi Tiraampiin aangoorraa buusuu kan eegale, pireezidantichi aangoo isaanii akka hin malletti itti fayyadamaniiru himata jedhuuni.

Guraandhala 02 irraati garuu seenaataroonni Ameerikaa ragaalee Pireezidant Tiraampiin aangoorraa buqqisuuf dhiyaatan erga caqasanii booda Tiraamp sagalee caalmaa argachuun himata kanarraa bilisa bahaniiru.

Ergasiis ji'a jalqabaa 2021tti aangoorraa buqqisuuf adeemsi biraa eegaleera.

Tiraamp seenaa Ameerikaa keessatti Pireezidantii sadaffaa yeroon isaanii osoo hin xumuramiin himatni irratti dhiyaatee aangoorraa akka ka'an sagaleen irratti kenname ta'aniiru.

Doonaald Tiraamp yeroo baayyeetti haasaa nama dheekamsiisuu dubbachuu fi ilaalchi inni dubaartootaa, baqattoota fi Musliimotaaf qabu kan tuuffiidha jedhamuun qeeqama.

Haata'u malee Donaald Tiraamp eenyu?

Madda suuraa, Ron Galella

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbaafi haadha Tiraamp

Maatii

Donaald Tiraamp A.L.A Bara 1946tti Ameerikaa magaalaa Niiw Yoork, Kuuwiins keessatti dhalate. Abbaa isaa Fireedrik Tiraamp fi haadhasaa Meerii Makleediif ijoollee shan keessaa mucaa arfaffaadha.

Abbaan Doonald, Fireedrik nama hojii ijaarsa manneeniifi gamoowwanii irratti hojjatu ture. Keessumaa naannoo Kuwiins, Istaten Ayilaandiifi Biruukliinitti hedduu beekamaa ture.

Harmeen Tiraamp, Meerii Makleed, bara 1929tti shamarree ganna 17 taatee Toongi, Iskootlandirraa gara Ameerikaatti godaante.

Isheefi Fireed bara 1936tti bultoo dhaabbatani. Qabeenyi maatii kanaa akka dabalaa deemeen Meeriin tola ooltuufi beekamtuu magaalaa Niiw Yoorki taate.

Abbaan Traamp bara 1999ti harmeen isaa ammoo waggaa itti anutti addunyaa kanarraa boqotan.

Madda suuraa, Joe McNally

Barumsa

Tiraamp ganna 13 irraa eegalee mana barumsaaa Waraanaa New York Military Academy keessatti barate. Baruumsatti qaxalee kan ture Tiraamp bara 1964tti yeroo eebbifame hogganaa barattootafi atileetii cimaa mana barumsichaa ta'eeti.

Bara 1968tti yunivarsitii Pensalveeniyaa irraa barumsa Ikonomiksiin digrii isaa argate.

Madda suuraa, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Gaa'eela

Tiraamp hanga ammaatti bultoo sadii fi ijoollee shan horateera.

Haadha warraa isaa ammaa Melaaniyaa kan duraan moodeelii Islooveniyaa turte waliin Traamp kan bultoo ijaarrate bara 2005tti. Bara 2006tti ilma isaa isa dhumaa Barron William waliin horataniiru.

Tiraamp haadha warraa isaa Meelaniyaaf waggaa 23'n hangafa.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Doonald Tiraampifi hadha warraa isaa jalqaba Ivaanaa

Bara 1977 Tiraamp hadha warraa isaa jalqabaa Ivaanaa waliin bultoo dhaabbate ijoollee sadii Donald Trump Jr., Ivanka fi Eric waliin horataniiru.

Gaa'eelli isaanii hawaasatti haala ifa ta'een bara 1992tti wal hiikani.

Hedduu osoo hin turiin Tiraamp gaa'eela isaa lammaffaa bara 1993tti Taatee Marla Maples jedhamtu waliin dhaabbate.

Kanaan dura haariiroo Maarla waliin qabuun mucaa Tiffany jedhamtu waliin godhateera.

Bara 1999tti garuu bultoon kunis diigamee Tiraamp maallaqa hikkaa doolara miliyoona 2 Maarlaaf kaffaluun gargar ba'aniiru.

Madda suuraa, Getty Images

Amantaa

Tiraamp harmee isaa amantaa Kiristaanaa, waldaa Piresbeteriyaan hordoftuu jalatti kan guddate ta'us ofii garuu amantaa Pirootestaanti duraa akka hordofu hima.

Madda suuraa, Bill Tompkins

Hojii

Sana booda Traamp hojii ijaarsaa gamoo gurguddoo Manhaataan irratti hirmaachuu eegale. Bara 1980tti gamoo Grand Hyatt New York jedhamu banuun daldalaa beekamaa magaalatti ta'e.

Bara 1987tti Tiraamp Kitaba 'Art of the deal' jedhamu barreessaa Tonii Sikawatiz waliin barreesse. Kitaaba kana keessattti Tiraamp akkamiin waliigaltee daldalaa milkaa'aa akka taasisu hima.

Madda suuraa, Leon Halip

Tiraamp dabalataan hoji bashannanaa keessatti bal'inaan hirmaachaa ture.

Bara 1996 hanga 2015tti abbaa qabeenyaa qophii wal dorgommi bareedinaa Miss Universe, Miss USA, fi Miss Teen USA ture.

Bara 2003tti ammoo sagantaa tv 'The apprentice' jedhamu kan dorgomtoonni hojii hoggantummaa dhaabbata Tiraamp keessatti argachuuf wal dorgoman eegale.

Donaald Traamp Filmoota akka Home alone 2, Lost In New York fi Zoolander dabalatee filmoota 15 ol irratti taatee ta'ee hojjateera. Filmiiwwan keessattis akka ofiisatti ta'uun hojjateera.

Dabalataaniis qophii TV wal dorgommii wallaansoo WWE jedhamu irrattis hirmaannaa qaba ture.

Qabeenya Tiraamp

Tiraamp damee daldalaa hedduu karavataa hanga bishaan saamsametti gurguru qaba.

Tiraamp qabeenyi kun doolara biiliyoona 10tti tilmaama jedhus, akka maxxansaa Forbes jedhamutti garuu qabeenyi isaa doolara biiliyoona 3.7 dha

Madda suuraa, SAUL LOEB

Siyaasa

Doonaald Tiraamp fedhii pireesdaantummaaf dorgomu akka qabu kan jalqaba beeksise bara 1987tti ture. Filannoo 2000 irrattillee miseensa Paartii Riiformi jedhamuu ta'uun dorgomee ture.

Tiraamp pireezidaantummaaf dorgomuuf seeraan kan beeksise waxabajjii 2015tti.

Amma miiseensa paartii Rippaablikaani ta'uun galmaa'ee kan jiru Tiraamp, waggoota 30 keessatti yeroo hedduu paartii geeddareera.

Bara 1987tti Tiraamp Rippaablikaan ta'e, waggaa lama booda 1989tti akka paartii of danda'aatti galmaa'e. Bara 2000tti paartiii riformii galee 2001tti amma paartii warra Demookraatotaatti galmaa'e.

Bara 2009tti deebisee paartii Rippaablikaan kan seene ta'us, bara 2011tti deebi'ee akka qaama of danda'atti galmaa'ee ture.

Dhuma irratti bara 2012tti deebi'ee paartii Rippaaplikaan kan seene Tiraamp hanga ammaatti miseensummaa isaa hin geeddarre.