Joo Baayidan fi ittaantuun isaanii Kaamaalaa Haris kakuu seenuun aangoo fudhatan

Baayidan Pireezidantii US ta'uun waadaa galan

Maanguddoon ganna 78 Joo Baayidan Pireezidantii US 46'ffaa ta'uun Kaapitol Hiilitti waadaa galan. Kamaalaa Hariis ammoo dubartii jalqabaa Itti aantuu pireezidantii US ta'uun waadaa galaniiru.

Filannoo Pireezidantummaa Ameerikaa Sadaasa darbe gaggeeffameen Doonaald Tiraampiin injifachuun kan filataman Joo Baayidan guyyaa Roobii waadaa galuu isaaniin dura torbanootni turan muraasni ce'eumsa aangoo kanatti qormaata jabaa ta'anii ture.

Doonaald Tiraamp bu'aan filannoo waan waliin dhahameef hin fudhadhu jechuun hanga yeroo dhiyootti aangoo dabarsuuf rincica agariisaa turan.

Amajjii 6 darbe ammoo guyyaa koongireesiin injifannoo Baayidan mirkaneessu haleellaa deeggartootni Tiraamp raawwatan haala nageenyaa ce'uumsa aangoo ittii yaaddessaa godheera.

Baayidaniin kan filataman Kaamalaa Hariis seenaa US keessatti Pireezidantii itti aantuu dubartii kan jalqabaa ta'uun waadaa galaniiru.

Doonaald Tiraamp ganama har'aa sirna waadaa galuu Baayidan irratti osoo hin argamiin, ganamaan gara qe'ee isaanii Filooridaatti godaananiiru.

Kana gochuu isaaniinis seenaa waggoota 150 biyyattii keessatti pireezidantii jalqabaa ta'aniiru.

Pireezidantii itti aanaan Tiraamp, Maayik Peens garuu sirna kanarratti argamaniiru.

Sirna waadaa galuu akka durii namni kumoota hedduun lakkaa'amu irratti hin argamne kana irratti, Tiraampiin alatti Pireezidantootni duranii sadii argamaniiru.

Kamaalaa Hariis kan Pireezidantii itti aantuu ta'uun waadaa galaniis seenaa US keessatti dubartii aangoo kana qabatan isaan duraa ta'aniiru.

Madda suuraa, Getty Images

kanatti dabalataan harmeen isaanii dhalattuu Hindii ta'uun abbaan isaanii ammoo nama gurraacha ta'uunis seenaa biraadha.

Kamaalaa Hariis sadarkaa kanarra gahuu isaaniif dubartoota isaan dura qabsaa'aa turaniif galata galchaniiru.

'Demokraasiin injifate!' - Haasaa isaanii jalqabaan maal jedhan?

Baayidan ''Guyyaan kun guyyaa Ameerikaanootaa, guyyaa Dimookrasiiti'' jechuun erga waadaa galanii haasaa isaanii jalqabaniiru.

Dimookraasiin injifateeras jechuun dubbatan. Wanti ijaaramu, wanti suphamu hedduun jira jechuunis himan.

Baayidan haasaa isaanii keessatti pireezidantoota duraanii biyyattii paartii lamaanuurraa sagantaa har'aarratti argaman galateeffatan.

Sirna kanarratti Pireezidantootni duraanii akka Kiliintan, Buush fi Obaamaan argamaniiru.

Warra isaan mormaniifis wal qixa tajaajiluuf waadaa kan galan Baayidan, ''hunda keessaniifin Pireezidantii ta'a'' jedhan.

Tokkumaan akka cimuufis dhaaman. ''Tokkummaan daandii fuula duraati'' wal dhagahaa waliif kabaja kennuun akka jiraatus gaafatan.

Barri aangoo isaanii qormaata hedduu fuula duraa qabaachuu himanii, danqaawwan jiran hundumaa akka irra aanaan dubbatan.

Heera biyyattii akka tiksan, Ameerikaa akka tiksan waadaa galaniiru dubbii isaanii keessatti.