Minstirri Muummee Tuniiziyaa mormitoota akeekkachiisan

Mormii Tuuniziyaatti hiriirtotni qaamolee nageenyaan walitti bu'an

Madda suuraa, EPA

Tuniiziyaa magaalota hedduu keessatti mormitootni Poolisii waliin walitti bu'an, mootummaan biyyattii nagaan akka bu'u gaafateera.

Minstirri Muummee Tuniiziyaa Hichim Michichii jeequmsaa mormii Jimaata darbeerra eegaleen biyyasaanii keessatti qabeenya mancaasefi hokkora uume dhaabbachuu akka qabu dubbatan.

Michichiin mufannaan gama dinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessa jiraachuu amananii, sababii jeequmsaatiin garuu qabeenya saamuu fi mancaasuu mormii bahamerratti qaqqabe balaleeffataniiru.

Michichiin wayita akeekkachisa kennanitti hokkora kanneen uumaniif obsa hin qabnu jechuun dargaggootni biyyatti jeequmsarraa akka of qusatan waamicha dhiyeessan.

Mormitootni kun guyyoota shanan darbaniif uggura sochii galgalaa ittisa Covid-19'f kaahame cabsuun hiriira mormii gaggeessuu isaanii seera maleessummaadha jechuun akeekkachiiseera.

Minstirri Muummee Michichiin,''mufannaan keessan sirriidha, gaheen koo fi bulchiinsi kootii waan isiin barbaaddan hubachuurratti hojjachuudha'' jedhan.

Kanaafuu, abjuun Tuunisiyaatti akka dhugoomuuf immoo abdii bu’uura godhachuu qabduu jedhanii haasaa isaani keessatti onnachiisan.

Itti dabaluun, guyyoota muraasa dhufan keessatti pirojeektii sagaleen keessan akka dhagamu taasisu hojiirra oolchina jedhanii waadaa seenan.

Michichiin ''rakkoon dhugumatti jira, mufii fi mormuun ni danda’ama garuu hokkora uumuun hin danda’amu, gama seeraatiin ittiifna'' jedhan.

Dargaggoonni biyyattii amma hiriira mormii osoo godhanii qaamolee nageenyaan walitti bu'an diinagdeen biyyattii akkaan laafee waan nyaatan dhaabaa jiraachuufi hoji dhabdummaan hammaachuu komatu.

Sambattan lamaa darbe hokkora dhalate keessatti namoonni 600 ol hidhaman keessaa harki caalaan isaanii namoota umriin isaanii ganna 14-15 giiddutti argamu yoo ta’u, poolisoota biyyattii wajjin walitti bu’iinsa uumame keesatti to’ataman.

Jaarmiyaan mirgaaf falmu Aminasti Intarnaashinaal garuu qondaaltonni biyyattii tarkaanfii humnaa olii fudhatan jechuun qeeqe.

Poolisiin biyyattii hokkora uumame kanarratti gaazii imimmaansu gadhiisuun maddiitti, uleedhaan dargaggoota mormiif karaatti bahan ariyataa turan.

Wiixatarraa asitti mormiin galgala bahamu muraasni gaggeeffamu ni jira.

Haa taa’u malee, barattootaafi rogeeyyii hedduun wirtuu magaalaa Tuunisiifi iddoowwan biroottis hiriira bahuun namoonni hidhaman akka gadhiifaman, carraan hojii akka uumamu fi kabajaa namooma argachuu akka qaban gaafataa jiru.

Akkuma warraaqsa bara 2011 biyyattii keessatti ka'etti, sirni bulchiisa akka jigu gaafataniiru.

Tuuniziyaatti kufaatii dinagdeen waggoota dhiyoo as erga uumame lammileen biyyattii hoggantoota siyaasaa filatamanii aangoo qabatanirra abdii akka kutatan taasiseera.

Muummichi ministiraa haaraa ji’oota jahan kana muudaman. Haata’u malee, sanbattan lamaan darbe kana kaabineesaanii bifa haaraan ijaaruu beeksisanii turan, kunis paarlaamaa biyyattiin ragga’uu qabaata.