Bataskaanni Kaatolikii ‘gaa’ela saala wal-fakkaataa hin eebbisu' jette

Luba Luuyis Laadaariyaa (jidduu) deebii gumii amantaa kana mallatteessan

Madda suuraa, Getty Images

Bataskaanni Kaatolikii aangoo gaa’ela jaalattoota saala wal-fakkaataa qaban eebbisuuf akka aangoo hinqabne qajeelfama amantichaaf itti gaafatamaa kan tahe waajjirri Vaatikaanii beeksise.

Korri Qajeelcha amataa (Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF)) guyyaa Wiixataa ‘’Waaqni cubbuu eebbisuu hin danda’u,’’ jedhe ture.

Haa tahu malees korri kun waa’ee hariiroo jaalattoota saala wal-fakkaataa ‘waan gaariis’ jedheera.

Onkololeessa keeessa Phaaphaasiin Kaatolikii fiilmii dokimantarii tokkorratti jaalattoonni saala wal-fakkaataa seeraan waliin jiraachuun isaaniif eeyyamamuu qaba jedhanii turan.

Bataskaana Kaatolikii keessatti luba yookiin tajaajilaa biraatu maqaa waldaatiin eebbisa.

Wiixata kana Phaaphaasiin Firaansiis murtoo kora kanaa raggaasisaniiru. ‘’Kun loogii sirrii hin taane fiduuf osoo hin taane yaadachiisa kabaja waaqeffannaa uummataati,’’ jedhan.

Bataskaanonni muraasni dhihoo kanarraa kaasee Jarmanii fi US keessatti gaa’ela saala wal-fakkaataa eebbisaa jiraachuu Rooyitars gabaasee ture.

Korri amantii kun garuu gaaffii ‘’bataskaanni gaa’ela jaalattoota saala wal-fakkaataa eebbisuu dandeessii?’ jedhuuf deebiinsaa gaarii hin turre.

Madda suuraa, Getty Images

Korri amantii kun gaa’elli dubartii fi dhiiraa safuu eegamaa gatii taheef warra saala-wal-fakkaataafis dabarsuun hin danda’amu jedhe.

‘’Sababa kanaan hariiroo kamiyyuu kan dhiiraafi dubartiin alatti jiru eebbisuufi quunnamtii saalaa gaa’elaan ala taasifamu jabeessuun fudhatama hin qabu,’’ jedhe.

Namoonni dhimma kan akkamiin fudhatan?

Dhimma kana mormuun namoonni suuraa gaa’ela namoota saala wal-fakkaataa maxxansaa turan.

Dubartiin Chaarloot Saayimar jedhamtu ‘’Saala wal-fakkaataa jaalachuun filannoo miti, nuun Waaqatu bareechee nu uume, Vaatikaaniifi dhaabbileen biroo kana mirkaneessuun hin barbaachisu,’’ jette.

Daariktarri Olaanaan garee jaalattoota saala wal-fakkaataa garee amantii Kaatolikii 'New Ways Ministry' ‘’ibsi Vaatikaan kenne kunis waan haaraa miti garuu nama gaddisiisa,’’ jedhan.

Phaaphaasiin Kaatoliikii Poop Firaansiis bara 2013tti ‘’jaalattoota saala-walfakkaataa irratti firdii kennuuf ani eenyuu,’’ jedhanii ture.

Phaaphaasichi bara darbe ‘’jaalattoonni saala-walfakkaataa maatii qabaachuu ni danda’u, ijoollee Waaqaati namni kamiyyuu gadadoof dabarfamee kennamuu hin qabu,’’ jedhanii turan.

Boodarra garuu Vaatikaaniin dubbiin kun akka hintaaneetti fudhatamuun akka waan gaa’ela saala wal-fakkaataa deeggaruutti fudhatame, jechuun yaadicha ibsite turte.