'Miidhaginaaf jecha akka malee qallachuun yaaddoo uumaa jira'

Shamarran Chaayinaa yeroo T-shartii ijoollee uffachuuf yaalaa jiran miidiyaa hawaasaarratti gadhiifame

Madda suuraa, Xiaohongshu

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarran Chaayinaa yeroo T-shartii ijoollee uffachuuf yaalaa jiran miidiyaa hawaasaarratti gadhiifame

Miidhagina shamarranii weedduu jaalalaan warri ibsan: Kann mudhiin soonsaa, kan konkonni foon muru, kan koomeen lafa uru,' jedhu. Kana jechuun maal akka ta'e isa akkas jechuun weeddisuti beeka, garuu walumaa galatti qallinni miidhagina ta'uusaa waanuma akeekudha.

Dubbiin mudhii ykn qaama biraa qallachuun kun akka safartuu miidhaginaa ta'uun isaa aadaa addunyaa gara garaa keessa jira.

Wanti yeroo ammaa Chaayinaa keessatti ta'aa jiru ammoo dorgommii miidhaginaarra darbee yaaddoo waan uume fakkaata.

Garuu 'miidhagina yaadanii miidhama hin yaadatan' isa jedhan sana fakkaata. Shamarran hedduun dhiibbaa miidiyaa hawaasaarratti uumamaa jiruun fayyaa isaaniirra miidhagina isaanii durfachaa jiraachuutu mul'ata.

Faashiniin akka malee qal'atanii mul'achuu yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa Chaayinaa dhuunfatee jira.

Shamarranm biyyattii 'eenyutu eenyuun gadi' jechuun qal'achuu waan wal morkataa jiran fakkaata.

Qaama qal'ifachuurra darbanii gadi deebiyanii uffata daa'imaa waan uffataa jiraniif gabaafi kuusaan uffata daa'immanii bakki dhaabatan dhibaa jira.

Dubartoonni hedduun man-kuusa uffataa Uniqlo jedhamutti yaa'uun kutaa uffata daa'immanii seenuun uffachuun yeroo filatan suura ka'uun maxxansaa jiru.

Biyya Chaayinaatti toorawwan miidiyaa hawaasaa bebbeekamoo kan akka Xiaohongshu fi Weibo jedhaman keessatti suuraawwan 'ofee' shamarran yeroo kutaa uufatanii ilaallatan keessatti ka'anii gadhiisaniin dhuunfatameera.

Shamarran kunneen t-shartii bibbicuu dukkaana uffataa Jaappaan beekamaakana keessatti yeroo ofitti ilaaluun filatanitti suurri kaasanii miidiyaarratti gadhiisan namoota ajaa'ibsiisaa jira.

Miidiyaaleen hawaasaa Chayinaatti Xiaohongshu fi Weibo jedhamuun beekaman gita Instagram fi twitter ta'uusaaniiti.

Miidiyaa hawaasaa Weibo jedhamu qofaarratti hashtag "adults trying on Uniqlo children's clothes" jedhu irratti namoonni miliyoona 680 ol daawwataniiru.

Ergaan hashtag kanaa "ga'eessonni Uniqlo keessatti uffata daa'imaa ofitti ilaallataa jiru," jedha.

Uniqlo'n Chayinaa jiru kun dhimma lammileen biyyatti torbanoota dhiyoo keessa interneetii fudhachiisan kanarratti gaaffii BBCn dhiyeesseef hanga ammaatti hin deebisiin jira.

Dhimmi kun toora interneetaarratti falmii bal'aa kaaseera. Falmiin kun ammoo T-shartii daa'immanii gabaarraa dhabamsiisuu qofaaf miti, dhimmoota walitti fufinsaan miidiyaa hawaasaa Chaayinaa dhuunfatan keessaa isa guddaa ta'uu isaatiifidha.

Akka taajjabdoonni jedhanitti, kun jaalala akka malee qal'atanii argamuuf machaa'uu dubartoonni Chaayinaa agarsiisanidha. Kun ammoo nagaaf miti jedhu warri taajjabaa jiran kun.

Fedhii qal'achuu ilaalchisee wantonni nama 'raajan' miidiyaa hawaasaa dhuunfachuun kun kan jalqabaa miti. Kanaan durallee morkiin "belly button challenge" jedhamu akkasuma ho'aa ture.

"Belly button challenge" jechuun dubartiin tokko akka hanga barbaadde qal'atte mirkaneeffachuuf harka ishee dugda-duubaan naannessitee handhuurashee qabachuu danda'uu jechuudha.

Morkiin kan biraan tureefi, ammas itti jiramu ammoo "collarbone challenge" jedhama. Kun ammoo qal'achuu mirkaneeffachuuf lafeen lapheefi morma gidduu jiru bahee mullachuurra darbee dhooqa baasuun hanga saantiima callaa itti naqachuu danda'uurra gahuu jechuudha.

Bal'ina muddhii hanga fuula waraqaa abbaa A4 tti ykn saantiimeetira 21tti hir'ifachuunis kan biraadha. Shamarran mudhii isaanii waraqaa fuula tokkootti safarachuunis shaakala baratamaadha.

'BM Style'

'MB Style' kun biraandii uffataa Xaaliyaan Brandy Melville jedhamurraa dhufe. 'MB Style' kun uffata shamarran faashinni isaanii ijoollee durabaaf qomee bibbichuu mudhii olittitti qofa maxxantee uffatamtuufi jiinsiiwwan maxxannee, akkasumas shartiiwwan gaggabaaboo qopheessa.

Uffanni biraandii 'MB Style'n qopheessu kun hanga (saayizii) guddaafi xiqqaa ykn giddu-galeessa jedhaman hin qabu. Hundaaf tokkichumati jira, innis kan akka malee xiqqaa ta'edha.

Taateen Uniqlo'ttimul'ataa jiru kunis MB Style kana waliin walfakkaatu yoo ta'u bara darberraa eegalee beekamaa dhufe. Kunis erga ijoolleen shamarran CHaayinaa qomee bibbicuu uffatanii suura of kaasuun tamsaasuu jalqabaniiti. Biraandiin isaan uffataan kunis duula hashtag "test if you can wear the BM style" jechuun gadhiifame.

Hiikaan duula beeksisichaas 'Yoo akka BM style kanatti ufachuu dandeessa ta'e yaali' akka jechuuti.

OShamarreen umuriin ishee ganna 22 taate miidiyaa hawaasaa Weibo jedhamu fayyadamtuufi yeroo baayyee suuraawwan akkasii maxxansitu tokko BBC Chinese'tti faashina kana akka jaal'attu himte. "Hedduu miidhagaafi kan namatti toludha... waan ta'eef miilla namaallee dheeraa namaaf fakkeessa," jette.

Madda suuraa, Xiaohongshu

Haata'u malee, wanti kun akkas beekamaafi jaallatamaa dhufuun isaa yaaddoo uumaa jira. Morkiin kun dubartoonni karaa kennaa uumaman hin taaneen garmalee akka of qallisan gochuun dhiibbaa fayyaa qaqqabsiisa jedhameera.

Chaartiin hanga dubartoonni "BM girl" jedhaman kunneen ulfaachuu qaban ilaalchisee bahe garuu hin mirkanaa'iin tokko ulfaatinsi shamarranii akka dheerina hojjaa isaaniitiin ta'uu qaba jedha.

Kanaaf ammoo fakkeenya kenne keessaa tokko dubartiin dheerinni hojjaashee santiimeetira 160 taate tokko kiiloogiraama 43 qofa ulfaachuu qabdi jedha.

Safartuun hojjaafi ulfaatinsa waliin ilaaluun shallaguun fayyummaa namaa agarsiisu (body mass index (BMI)) garuu kun ulfaatinsa barbaachisuun gadi waan ta'eef gorsa hakimaa argachuu barbaachisa jedheera.

"Amma waa'ee 'BM style' kana irratti wanti nama sodaachisu namni kamiyyu akka nagaaf hin taaneefi fayyaalessa hin taane ni beeka garuu dhiibaa miidhagina barbaachaan mo'amu. Namoonni gariin fayyaa isaaniirra miidhagina isaanii caalsifatu," jette shamarreen tokko.

Yunvarsiitii Hong Kong warra Chaayinaatti qorataa fayyaa sammuufi dhaabbii qaamaa kan ta'e Hii Jinboo, ijoolleen ol-adeemoo hanguma yeroo isaanii miidiyaa hawaasaarratti dabarsan caalaa qaama isaanii ilaalchisee of jibbaa deemu jechuun qorannoo gaggeesseen hubachuu dubbata.

Rakkoon kun kan biyya kamuu keessa jiru ta'ullee, dhimmi kun Chaayinaa biyya ammallee qaama qabanitti gammaduun hidda gadi hin fageeffatiin keessatti daran hamaadha.

Qorannoon sadrkaa miidhagina 2019 Ipos biyyoota 27 keessatti gaggeesse akka hubatetti, Chaayinaan ulfaatinsiifi dhaabbiin qaamaa akka safartuu miidhagina dubartootaaf murteessaa ta'utti fudhachuun tokkoffaadha. Chaayinaatti qal'achuun safartuu miidhaginaa ijoodha.

'Dubartiin gaariin tokko 50kg ol ulfaatuu hin qabdu'

Ogeessi Xiinsamuu lammii Chaayinaa Yunivarsiitii Tekinooloojii Nanyang Singaappoor akka jedhutti miidiyaaleen Chaayinaa "shamarreen baayyee qalloo" taate akki itti dhiyeessan akka ummanni shamarran qaqqalloo akka addaatti jaallachuutti jira.

"Chaayinaa keessatti jechi baramaan tokko jira; innis 'dubartiin gaariin tokko 50kg ol ulfaachuu hin qabdu kan jedhudha," jedhu Dr.Kee.

"Dubartiin sanaa ol ulfaatan akka dhibaa'oo, kan naamusaa hin qabneefi sirriitti of hin qabanneetti waan ilaalamu. Kun ammoo dubartoonni baayyeen waan jedaman kana waan amananiif carraa jireenya gaa'elaa isaanii akka miidhutti yfudhatu."

Namoonni baayyeen ammallee ol-aantumma dhiiraatti waan amananiif dubartii meesha godhanii ilaalu jetti. "Qalloofi miidhagduu ta'uun akka meeshaa 'gatii qabuutti' ilaalama."

Jalqaba ji'a kanaa taatoon fiilmii beekamtuu lammii Chaayinaa Zhang Meng miidiyaa hawaasaa Weiboirratti mullattee toora interneetaa irratti mariifi falmii ho'aa kaastee turte. Taatoon kun sirna badhaasawwaniirratti erga argamteen booda dhibamtee wallaansaaf mana yaalaa deemuun dirqama itti ta'e. [Qamisii] baayyee midhiisheetti akka malee maxxanu uffachuun mudhiifi lafee cinaachaashee hedduu dhukkubsuu dubbatti.

Madda suuraa, Weibo

Ibsa waa'ee suuraa,

Taatoon fiilmii beekamtuu lammii Chaayinaa Zhang Meng

Waan ishee mudate sun akka rakkoo hamaa kana irratti dammaqxuuf ishee gargaaruu dubbatti. "Wanti fakkaannu [miidhaginni keenya] Waan keenya keessaa tokkodha.

Baayyee qallachuu dadhabne jechuun guyyaa guyyaan gungumuurra, yeroo sana wantota haaraa barachuurratti, of ga'oomsuurratti,akkasumas caalaa akka ofitti amannu gochuurratti osoo dabarsinee gaariidha!" jetti.

Yaada ishee kanarratti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ergaa gaariin deebii kennaniif.

Namoota yaada kennan keessaa tokko akkas jedhe/jette: "Kun dhugumatti waan ta'uu qabudha. Dubartoonni hedduun yaaddoo dhimmoota qaama isaanii qabu, garuu fayyaan ammoo caalaa barbaachisaadha. Waan fedhe fakkaannullee, nuti hundi keenya hunda caalaa miidhagoodha!"