Yaaliin rookkeettii addunyaarratti isa cimaadha jedhame irratti gaggeeffame milkaa’e

Engine test

Madda suuraa, NASA

Dhaabbati Qorannoo Hawaa 'Nasa' yaalii qaama rookkeettii isa cimaa addunyaa 'Space Launch System (SLS)' jedhamu irratti taasiseen milkaa’eera.

Yeroo itti rokkeetiin SLS lafaa ka’ee hawaa ga’uu mul’isuuf injiniin rookkeetichaa daqiiqaa saddeetiif akka hojjatu taasifameera.

Yaaliin inni jalqabaa Amajjii keessa taasifamee ture erga milkaa'uu dhabee booda kun yaalii cimaan yeroo taasifamu kun kun kan lammaataadha.

Rookkeettiin SLS erga 1972 as yeroo jalqabaaf dhala namaa gara addeessaatti erguuf kan qophaa’eedha.

Imalli kun piroojektii Nasa Artemis jedhamu keessa tokko yoo ta’u, bara 2017ti bulchiinsa Tiraampiin hundeeffame.

Rokkeetiin kun wiirtuu bifa bildiimaa, injiinii cimaa RS-25 afurii fi bukkee isaatti buusteerii lama itti qabsiifame qaba.

Yaaliin kun Wiirtuu Hawaa Isteenis, Misisippiitti jirutti gaggeeffame.

Yeroo injiniin kun kaafametti aarrii guddaan ka’ee ture.

Hurriin aaraa kanaa guddaa kan ture yoo ta’u, hawaa irraa satelaayitii Goes-16’tiin ni argama ture.

Kaayyoon ture injinichii daqiiqaa saddeetiif akka boba’uu gochuuf kan ture ta’us, gartuun Nasa fi kontiraaktarii isa ijoo Boeing irraa ta’an garuu odeeffannoo injinariingii barbaadan argachuuf, daqiiqaa afuriif qofa akka boba’u godhaniiru.

Hogganaan Mana Maree US damee Saayinsii, Hawaa fi Teeknoolojii yaalii milkaa’aa ta’e gaggeessuu isaaf Nasa jajaniiru.

Dimookraatii Teeksaas Edii Berniis Joonsan “yaalii milkaa’aa har’aa astiroonaatota US gara addeessatti deebisuufi qorannoo Maarsiif qopheessuu irratti tarkaanfii tokko itti kan siqsedha,” jedhaniiru.

Injiniiwwaan Kamisa yaalaman kun seenaa hojii rokkeettii waggaa 30 keessatti balaliiwwan milkaa’aa 21 keessatti ga’ee qabu.

Injiniin lama imala hawaa isa dhumaa STS-135 bara 2011 taasifamee irratti fayyadamamaniiru.

Injinootni kun imala kanaan dura taasisan booda deebisani kan haareffaman ta’us, imala wagga kana SLS’n taasisan booda garuu ni gatamu.

Imalli Artemis-1 jedhamu kun , konkolaataa hawaa Nasa haaraa Oriyoon jedhamu gara Addeessaatti geessuun hojii isaa kan yaalu ta’a.