Itoophiyaa fi Yugaandaan biyyoota gammachuu qaban ta'uun Keeniyaa caalan

Dubartii Itoophiyaa

Madda suuraa, Eric Lafforgue/Art in All of Us

Caayaan gabaasaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniin deggeramu ''World Happiness Report'' jedhamu, gabaasa waggaa kan bara kanaatiin Finlaand ammas biyya gammachuu qabdu ta'uudhaan addunyaarratti tokkoffaa taateetti jedhe.

Biyyoota Afriikaa keessaa ammoo Yugaandaa fi Itoophiyaan Keeniyaa caaluun walduraa duubaan 83ffaa fi 85ffaa ta'aniiru.

Keeniyaan kan kanaan dura turerraa qabxii lama gatuun 86ffaa taate. Taanzaaniyaan ammoo 94ffaa taateetti.

Biyyoota Afriikaa keessaa gammachuu qabaachuun addunyaarratti biyya jalqabaa kan taate Mooriishes yoo taatu sadarkaa 44ffaarra jirti.

Naayijeeriyaa fi Gaanaan walduraa duubaan sadarkaa 59ffaa fi 65ffaarra jiru.

Finlaand dorgommiiwwan afran darban irratti walitti aansuudhaan tokkoffaa baate akka gabaasa kanaatti.

Deenmaark, Siwiizarlaand fi Iceland walduraa duubaan lammaffaa hanga afraffaatti jiru.

Biyyoota Awurooppaan ala ta'an keessaa Niwu Ziilaand qofatu sadarkaa hanga kurnaffaa keessa seente.

UK'n sadarkaa 13ffaarra kan turte yoo ta'u gabaasa alanaa kanaan ammoo 17ffaa taate.

Ragaan kan funaaname biyyoota 149 keessatti sadarkaa gammachuu lammiileesaanii gaafachuudhaani.

Dhimmoonni akka deggersa hawaasaa, walabummaa dhuunfaa, galii biyyattiin waggaatti argattu(GDP) fi hammeentaan malaammaltummaa sadarkaa kana kaa'uuf akka ulaagaatti ilaalamaniiru.

Biyyoonni akka Afgaanistaan, Lesuutuu, Boot-siwaanaa, Ruwaandaa fi Zimbaabwee sadarkaa dhumaarra jiru.

Madda suuraa, Getty Images

Biyyoota gaafataman keessaa tokko sadaffaa kan caalan miira gammachuu hin qaban, sababoota isaan kaasan keessaa inni ijoon weerara koronaavaayirasiiti.

Haata'u malee biyyoonni 22 kan kanaan dura turerraa fooyya'iinsa agarsiisaniiru.

Biyyoonni Eeshiyaa hedduun kan bara darbeerra hanga tokko fooyya'iinsa agarsiisaniiru, Chaayinaan sadarkaa 94ffaa irraa gara 84ffaatti dhufteetti.

Namoota gabaasa kana barreessan keessaa tokko kan ta'e Joon Helliiweel, Finlaand tibba weerara vaayirasichaa walgargaaruudhaan sadarkaa olaanaa argatteetti jedhan.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyyoota Awurooppaan ala jiran keessaa Niw Ziilaand qofatu biyyoota sadarkaa 10ffaa keessa galte

Akka gabaasa kanaati biyyoonni sadarkaa 1ffaa hanaga 10ffaatti jiran:

  • Finlaand
  • Deenmaark
  • Siwiizarlaand
  • Iceland
  • Neezalaands
  • Noorway
  • Siwiidiin
  • Laksembaarg
  • Niw Ziilaand
  • Awustraaliyaa