Biyyoota hiyyeeyyii keessatti talaalliin Covid oomishamu biyyoonni dureeyyiin morman

Dubartii Baangilaadash talaallii fudhachuuf jirtu

Madda suuraa, EPA

Biyyoonni dureeyyiin kanneen akka UK, karoora biyyoota hiyyeyyiif talaallii koronaavaayirasii dhiyeessuuf dhiyaate dura dhababatan.

Odeeffannoon iccitiidhaan lootee baate kun jalqaba saganataa BBC 'Newsnight' jedhamu bira ga'e.

Talaallii Covid-19 ilaalchisuun biyyoonni hiyyeeyyiin hedduun Dhaabbata Fayyaa Addunyaa deggersa gaafataa jiru.

Biyyoonni dureeyyiin garuu wiixinee karooraa biyyoota hiyyeeyyii gargaaruuf qophaa'e mormuutti ka'an.

Diddaan biyyoota hiyyeeyyii kun waraqaa marii Dhaabbati Fayyaa Addunyaa qaaccesse, kan dhoksaan BBC harka gale irratti eerameera.

UK, US fi Gamtaan Awurooppaa biyyoota adda durummaan didaniidha.

Jaarmiyaa dawaa qixa sirrii fi haqa qabuun dhukkubsattootaan ga'u, Just Treatment jedhamu keessa kan hojjetu Diarmaid McDonald, karoorri kun biyyoonni hiyyeeyyiin of-danda'anii talaallicha biyyasaanii keessatti akka oomishan deggeruudha jedhan.

UK'n ammoo karoorri kun akka ka'u dhiibbaa gochaa jirti jedhan.

Dubbi himaan mootummaa UK garuu,''Weerarri addunyaa kun furmaata idil-addunyaa feesisa. Isa kana keessatti UK'n dursaa jirti. Talaalliin haqaan akka addunyaa walga'uuf hojjechaa jirti,'' jedhan.

Talaalliin koronaavaayirasii biyyoota dureeyyii keessatti hojjetamuurraa kan ka'e kan baay'inaan argatan akkasumas dursa argatanis isaani.

Biyyoonni harka qalleeyyiin ammoo talaallii kana qixa haqa qabeessa ta'een qooddachuu qabna jedhu.

Darbees talaallii oomishamu argachuu qofa osoo hin taane biyyasaanii keessattillee akka oomishamuuf gaaffii dhiyeessaa jiru.

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa mirga abbeentaa nama jalqaba talaallicha argatee kaaniif dabarsuu hin danda'u, garuummoo biyyoonni walitti dhufuun akkaataa beekumsa walirraa qooddatanirratti haala mijeessaa jira.

Mariin dhaabbatichi dhimma kanarratti gaggeesse, kan biyyoonni dureeyyiin akka UK morman kun garuu, abbeentummaan talaallichaa hafee, biyyoonni kaanis dandettii talaallicha oomishuu horatanii, talaallichi hunda akka wal ga'u gochuurratti kan xiyyeeffate ture.

Oomishtoonni qorichaa ammoo abbeentummaa hambisuun gara fuulduraatti talaallicha bifa sirrii fi ga'aa ta'een oomishuurratti rakkoo uuma jedhan.