Namoota lama dubartii ijoolleeshee duratti gudeedan irratti du’i murtaa’e

Uummatni Keraachii jiraatu dirqiin gudeeduu mormuun hiriira bara 2020 keessa bahan

Madda suuraa, Reuters

Manni Murti Paakistan namoota lama gudeeddiin himatamanii fi gochii isaani uummata dheekkamsiise irratti murtee du’aa dabarse.

Abid Maldii fi Shafqaat Ali Baggaa dubartiin lammii Paakistaani-Firaanchi ijoolleeshee lama waliin daandii irratti danqamtee utuu jirtu argatani.

Namootni kun konkolotaashee bobo’aa fixee daandii Lahoriitti siqee jirurra danqamee ture keessa cabsanii seenuun, isaan saamanii, ishee ammo ijoolleeshee duratti gudeedani.

Boodarra qondaalli poolisii, dubartii kana maaliif halkaniin qofaa baate jechuun gaafachuun isaa mormii guddaa kaasee ture.

Sanbata irratti manni murti addaa Lahoor yakka gareen gudeeduu, ugguruu, saamuu fi malaammaltummaan himateera.

Akka AFP gabaaseetti abukaatonni namoota kanaa murtee kun akka geeddaramuuf iyyata akka galchan ibsaniiru.

Fulbaana 9, 2020 irratti dubartiin maqaan ishee ifa hin taasisamne kun daandii gara Lahoor geessu irratti konkolataan ishee boba’aa jala fixe. Yeroo kana ijoollee ishee lamaa waliin turte.

Firoottan ishee Gujranwalaa jiraaniif yeroo bilbiltu lakkoofsa gargaarsa hatattamaa daandiif akka bilbiltuu itti himuun ofiis ishee gargaaru eegalan.

Madda suuraa, EPA

Odeeffannoo poolisiin firottan dubartii kanarra argate akka ibsutti, namootni umurii ganna 30’n keessa ta’an lama konkolaataa ishee cabsanii seenuun maallaqaa fi faayaa isheen qabdu hataniiru.

Sana booda dirree naannicha jiru irratti ijoollee ishee duratti ishee gudeeduun, achii baqatanii deemaniiru.

Namootni yakka kana isheerratti raawwatan maal akka fakkaatan ibsuu dandeessuus, yeroo akka riffattee turte poolisiin ni hima.

Guyyaa itti anoo qondaalli angaa’aa poolisii Laahoor, Umeer Sheek jedhamu miidiyaaf ibsa kenne irratti gariin balleessa ishee akka ta’etti dubbateera.

Dubartiin kun utuu ijoollee ishee waliin jirtuu maaliif daandii konkolataan itti baayyatu hin fayyadamne ykn imala eegaluu ishee dura boba’aa ishee hin ilaalle jechuun gaaffii kaaseera.

Sagantaa TV adda addaa irratti dubbii isaa kana irra deddeebiin dubbachuun, dabalataanis dubartiin jiraattu Firaans taate kun Pakistaan akka Firaans bakka nagaa qabu itti fakkaatee akkanaan sochoote jedheera.

Miidiyaa hawaassummaa irratti namootni miidhamtu balleessitu godhe jechuun isa himataniiru.

Guutummaa Paakistaanitti namootni kumaataman lakka’aman hiriira mormii ba’uun haqni akka kennamuu fi dubartoota biyyattiif eegumsi fooyya’aa akka kennamuuf gaafataniiru.

Muddee keessa, dhimma dirqiin gudeeduu irratti seerri haara labsameera, kun dhaddachi ariitiin akka gaggeeffamuu fi murteen cimaa akka murtaa’uu kan godhudha.