Filannoo Israa'el: Neetaaniyaahuun mootummaa hundeessuuf sagalee barbaachisu argachuu hanqatan

Deeggartoota Likuud paartii, paartii MM Beenayim Neetanayoo Likud

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Filannichi irra caalaa bulchiinsa Neetanayoo irratti filannoo rifarandamii akka gaggeessuutti ilaalame

Ministirri Muummee Israa'el Beenaayim Neetaaniyaahuu filannoo waggaa lama keessatti yeroo 4ffaa gaggeeffameen taa'umsa caalmaa mootummaa haaraa hundeessuuf isaan gargaaru argachuu irraa hanqachuu danda'u jedhame, akkaataa bu'aa sagalee kennameen.

Paartiin MM Neetaanayoo Likud paartii fi michoonni isaa taa'umsa paarlaamaa 'Knesset' 120 keessaa taa'umsa 52 yookaan 53 mo'achuu hin hafne.

Paartileen mormituu paarlaamaa jiran taa'umsa 60 mo'achuu hin oolan.

Kana jechuun deeggarsa sagalee paartii Yaaminaa osoo argataniyuu Neetanayoon sagalee caalmaa argachuu hin dandeenye.

Dursaan paartii Yamiinaa , namni Neetanayoof amanamaa ture Naftalii Beeneet, taa'umsa torba mo'achuu hin hafne, garuu gara paartii isa kamii akka goru ifatti hin ibsine.

''Mootummaa Israa'eeliif waan gaariidha tahe qofan godha'' jedhen Mr Beeneet erga bu'aan filannoo duraa ibsamee.

Akkasumas Mr Neetaanaayootti hanga bu'aan sagalee dhumaa beekamutti turuun tarkaanfii isaa itti aanu akka ibsuu barbaadus himeera.

Koreen Gidduugaleessaa Filannoo Israa'eel sagalee hundaa hanga Roobii sa'a boodaatti sababa koroonaavaayirasii irraa kan ka'e lakkaa'ee fixa jedhamee hin eegamu.

Neetaanayoon Kibxata sa'a booda deeggartoota isaanii karaa Tiwiiterii galateeffataniiru. '' Paartiin gaggeessaa jiru Likud paartiif mo'icha guddaa kennitan. Likud paartii guddaadha.''

Hogganaan paartii mormituu, paartii Yesh Atid, Mr Yaa'ir Laapid taa'umsa 16 hanga 18 tahu mo'achuu hin oolu jedhe. Bu'aa paartii isaa baay'ee gaarii tahe kanaanis akka ''boone'' hime.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Yaa'ir Laapid, hogganaa paartii Yesh Atid paartiin isaanii fi deeggartootni isaanii ''itti boonuuf sababoota gaarii qabu.''

"Galagala kana hoggantoota garee jijjiiramaa tokko tokko waliin dubbii jalqabeera. Guyyoota muraasaaf itti fufnee dubbanna,'' jedhan. Itti dabaluun ''waan danda'amu hundumaa gochuun Israa'el keessatti mootummaa gaarii hundeessuuf hojjenna,'' jedhan.

Kanneen sagalee kennuuf eeyyamamuuf %62.2 tahan filannoo bulchiinsa Neetanayoo irratti akka riferendamiitti ilaalamu kana irratti hirmaataniiru.

Ministirri Muummee manguddoon ganna 71, Neetanayoon erga bara 2009 as aangoo irra kan jiran yoo tahu bara 1990 keessas waggaa sadiif tajaajilaniiru.

Duulli filannoo isaanii talaallii covid-19 adunyaa dursaa jiranii fi milkaa'ina gama dippilomaasiin biyyoota Arabaa argatan irratti xiyyeeffatan.

Mormitootni ammoo malaammaltummaan osoo qoratamaa jiranii aangoo irra turuu hin qaban jedhu. Neetanayoon himannaa kana haalaniiru.

Filannoo marsaa sadii darbaniin booda Neetanayoonis tahe morkattootni isaanii tokkummaan mootummaa tasgabbaa'aa tokko hundeessuu hin dandeenye.

Mootummaan tokkummaa biyyaalessaa, kan ministerri humna ittisaa Beenii Gaantiz aangoo akka qoddatan godhe, ji'a torba booda Mudde keessa kufeera.

Paartiin Mr Gaantiz, 'Blue and White party' filannoo kana irratti taa'umsa torba argachuu hin hafu. Ibsa kaleessa kennaniinis ''garee jijjiiramaa deeggaru tokkummeessuuf waan danda'u hundaan nan hojjedha'' jedhan. Yaada garee ministira muummee haaraa barbaadan deeggarudha.

Yoo mariin mootummaa hundeessuu eegale ammas kufe filannoo shanaffaa gaggeessuuf dirqamu.