Filannoo Itoophiyaa 2021: Galmee filannoo irratti wantoota isin barbaachisan

harka namaa kaardii galmee qabatee muldhatu

Madda suuraa, NEBE

Ibsa waa'ee suuraa,

'Barana lammiileen miiliyoona 50 ol filannoorratti hirmaachuuf ni galmaa'u'

Galmeen filattootaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa jahaffaa guyyaa har'aa [kamisa 25,03,21] eegalee akka gaggeeffamu sagantaan yeroo Boordiin Filannoo Biyyaalessaa baase agarsiisa.

Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa baatii Caamsaa keessa kan adeemsifamu yoo ta'u, galmeen filattootaas kana dura Guraandhala 22, 2013 irraa gara Bitootessa 16, 2013'tti jijjiirame.

Garuu, galmee filannoof yeroo deemnu wantoonni nu barbaachisan maali?

Akka boordiin Filannoo Biyyaalessaa jedhetti barana lammiileen miiliyoona 50 ol filannoorratti hirmaachuuf ni galmaa'u.

Namoonni gaafa filannoo dhaaba yookin nama fedhan kan filachuu danda'anis yoo dursanii filannoof galmaa'an qofaadha.

Akka boordiin filannoo ibsetti namni tokko buufata filannoo tokkotti kan galmaa'uu danda'u si'a tokko qofaafi.

Akka seera filannoo 1162/2011'tti namni tokko filachuuf kan galmaa'u danda'u:

  • Lammii Itoophiyaa yoo ta'e
  • Gaafa galmee umriin isaa/ishee 18 isaa ol yoo ta'e/taate
  • Naannoo filannoon taasifamutti ji'a jahaafi isaa ol yoo jiraate/tte qofaadha.

Dabalataan akka boordiin filannoo jedhutti rakkoo fayyaa sammuu kanneen murteessuu hin dandeenyeefi qaama dhimmi ilaallatuun murtaa'e filachuu hin danda'u/dandeessu.

Akkasumas kanneen mirgi filachuu seeraan yookiin qaama bu'uura seeraa qabuun kan dhorkamees/tees filannoo irratti hirmaachuu hin danda'an.

Madda suuraa, NEBE

Galmeef maaltu barbaachisa?

  • Waraqaa eenyummaa
  • Kanaan achi suuraa dhihoo ka'an kan ofirraa qabu eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, sanada loltummaa irraa itti gaggeeffaman akkasumas waraqaan eenyummaa mana barnootaa ni tajaajilu.
  • Ragaawwan gubbaatti eeraman yoo hin jiraanne, kanneen galmee raawwatan abbaa filatuuf hedu yoo beeku ta'e ragaa namoota naannoo filannoo jiraatan sadiin mirkaneessuun qaboon yaa'ii qabamee galmeen raawwachuu danda'a.

Kanneen of danda'anii galmaa'u hin dandeenyes deeggarsa namoota kaaniin galmeerratti hirmaachuu danda'u jedheera boordiin filannoo.

Galmeen filannoo kan gaggeeffamu yeroo boordiin filannoo baase keessatti qofaadha.

Dabalataan, baadiyyaatti bakka horsiisee bultoonni jiraatan addatti yoo murtaa'e malee, galmeen kan raawwatu buufata filannoo ganda jiraattonni jiraatanittidha.