Kooriyaan Kaabaa misaa'eloota fageenya dheeraa lama dhukaaste

Bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un

Madda suuraa, Reuters

Kooriyaan Kaabaa misaayeloota fageenya dheeraa furguggifamuu danda'an lama gara galaana Jaappaanitti dhukaaste jedhu US fi Jaappaan.

Erga Joo Baayiden pirezdaantii US ta’uun aangoo qabatanii as yaaliin akkanaa yeroo gaggeeffamu kun kan jalqabaati.

Akka qajeelfama Kaawunsilii Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti, meeshaa waraanaa rakkoo uuman waan jedhamaniif Kooriyaan Kaabaa yaalii misaayelii furguggisuurraa dhorkamteetti.

Jaappaaniifi Kooriyaan Kibbaa yaalii Kooriyaan Kaabaa gaggeessite kana balaaleffataniiru.

Yaaliin kun kan taasifame Kooriyaan Kaabaa misaayelii lama biraa gara galanaa Yelootti erga dhukaasuunshee gabaafamee guyyaa lama booda.

Jaappaan caccaabaan misaayeliichaa daangaa bishaanii ishee keessatti kukkufe akka hin jirre himteetti.

Abbaan taayitaa humna waraanaa naannoo Ashiyaa-Paasifikii to’atu Ajajaan US Paasifik, Kamisa akka jedhetti yaaliin kun “ rakkoo meeshaleen waraanaa Kooriyaa Kaabaa biyyootii olla fi hawaasa idil addunyaa irratti uumuu danda’u” kan agarsiisudha.

Pirezdaant Baayiden hanga ammaatti yaada isaa hin kennine.

Kibxatarra yaalii misaayelii torbe darbe taasifame US akka qoccollaatti hin fudhattu, Jechuun haala isaa salphisuun dubbateera.

Misaayelootni bakka gabaabaa ga’an kun qajeelfama UN ittiin Kooriyaaf keennite keessatti gosa misaayeelii warra hin dhorkamnedha.

Dabalataanis yaaliin Kamisa taasifame kun Maleeshiyaan nama Mun Chol Miyung jedhamu erga dabarsitee keennitee,yeroo jalqabaaf US lammii Kooriyaa to’annoo jala erga oolchitee booda.

Mun Chol nama daldalaa meeshalee qaalii ta’an Kooriyaa Kaabaa galchuuf jecha mala daldalaa US fayyadamuun maallaqaa karaa seeraan alaan daddabarsuun himatame.

Gochi kun Kooriyaa Kibbaa dheekkamsiise hariiroo dippiloomaasii Maaleeshiyaa waliin qabdu akka addan kuttu taasiseera.

Anga’oonni Jaappaan akka jedhanitti Kooriyaan Kaabaa misaayeloota lamaan kana kan dhukaafte akka biyyatiitti Kamisa ganama saatii 1:00 booda. Misaayelootni kun lamaan bishaan zoonii addaa daldalaa Jaappaan keessatti kufuun dura km420 fi km430 balali’aniiru jedhu. Doonii ykn xiyyaara irratti miidhaan ga’e hin jiru.

Bulchiinsi Baayiden Kooriyaa Kabaa waliin qunnamtii dippiloomaasii gochuuf yaale hin milkoofne jedha.

Kooriyaan Kaabaa hanga ammaatti Baayideen aangoo qabachuu isaa ifatti hin simmanne, biyyootiin lamaanis dhimmaa sagantaa miisaayelii fi nukileerii Koriyaa Kaabaa irratti akka walii galtee dhabanitti jiru.