Lola Tigraay: 'Loltootni Eertiraa TPLF ofirraa ittisuuf daangaa seenan' - Musxafaa Omaar

Obbo Musxafaa Omaar

Loltootni Eertiraa sababni daangaa Itoophiyaa seenaniif TPLF daangaa keenyatti cehuun haleellaa raawwatu danda'a sodaa jedhuun akka tahe pireezidantiin mootummaa naannoo Somaalee Obbo Musxafaa Umar himan.

MM Abiy Ahimad loltootni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahan mootummaa Eertiraa waliin waliigaluu beeksisaniiru.

Eertiraan hanga ammaatti loltootni ishee Itoophiyaa keessa akka jiran ni waakkatti. Garuu hoggantoonni biyyoota lameenii wal arguun mari'atanii loltoota Eertiraa achii baasuuf waliigalaniiru.

Haa tahu malee ammayyuu wantootni hin guduunfamne baay'eetu jiru. Akka fakkeenyaatti, Eertiraan dhuguma yakka waraanaa lammiilee nagaa Tigiraay irratti raawwatame jedhame ni fudhattii?

Kana malees wal dhabdeen daangaa biyyoota lamaan gidduutti waraana hamaa uumee ture hamma MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanitti madda wal dhabdee ture.

MM Abiy Itoophiyaan akka waliigaltee idila adunyaatti laficha Eertiraaf dabarsitee akka kennitu waliigalaniiru. Haa tahu malee kun hanga ammaatti hin raawwanne.

Dhimmoota kanneen irratti pirezidaantii naannoo Somaalee fi miseensa Koree hojii raawwachiistuu paartii Badhaadhinaa kan tahan Obbo Musxafaa Omaar BBC sagantaa Focus on Africa waliin turtii godhaniiru.

Gaaffii BBC'n loltootni Eertiraa akkamiin daangaa Itoophiyaa seenan? jedhuuf Obbo Musxafaan, humni TPLF osoo hin eegamiin humna ittisaa ajaja kaabaa rukutun sababa ta'uu himan.

Haleellaa raayyaa ittisaa irratti raawwatamee fi rokkeettii humnoonni TPLF gara Eertiraatti dhukaasan hordofee sodaa humni TPLF daangaa keenya cehuun haleellaa nurratti gaggeessuu danda'a jedhuun loltootni Eertiraa ofirraa ittisuuf jecha daangaa cehan jedhan.

Itoophiyaan humni biyya alaa daangaa ishee yoo seenu akkamitti simatte kan jedhuufis yeroo sana xiyyeeffannoon ture oppireeshinii seera kabachiisuu irra ture malee dhimma kana irra miti jedhan.

Komiishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaaf falman kan akka 'Human Rights Watch' fi kaan haleellaan lammilee nagaa irratti loltoota Eertiraan raawwateera jechuun gabaasa baasaa turan.

Mootummaan Itoophiyaa akkamiin humna alaa afeeruun lammilee isaa irratti gochi akkasii akka raawwatamu taasisa kan jedhuuf Obbo Musxafaan, nageenya uummata isaa eeguuf mootummaan dirqama qaba jedhan.

Haa tahu malee tarkaanfiin seera kabachiisuu gara lolaatti kan cehe amala TPLF qabuuni jedhu. Lola keessatti ammoo miidhaan namarra gahuu mala jedhan.

Kanaaf mootummaan Itoophiyaa qaamolee qorannoo gaggeessuu barbaadan waliin tahuun yakka raawwatame qoratee tarkaanfii fudhachuuf qophii tahuu isaa ibseera jedhan.

'Waliigaltee dugda walii bahuu'

Eertiraan lolicha irratti akka Itoophiyaa gargaartu, Itoophiyaan ammoo lafa biyyootni lamaan irratti wal dhabaa turan dabarsitee akka kennitu 'waliigaltee walii bahuu' biyyoonni lamaan waliigalanii turuu kan gaafataman Obbo Musxafaan; oduu shiraati jedhan.

Biyyootni lamaan waliigaltee akkanaa hin qaban, haa tahu malee Itoophiyaan waliigaltee idil-adunyaa ni kabajji jedhan.

Biyyootni lameen marii fi waliigaltee misoomaa jalqaban itti fufuun akkaataa waliigalteen itti raawwatamu irrattis furmaata ni kaahu jedheen abdadha jedhan.

MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii wayita Eertiraa waliin araara buusan lafa biyyootni lamaan irratti wal loluun lubbuu namoota 80,000 olii galaafate jedhamu dabarsanii Eertiraaf akka kennan waliigalanis hanga ammaatti kun hin raawwatamiin tureera.

MM Abiy araara Eertiraa waliin buusaniif badhaasa Noobelii Nagaa bara 2019 mo'achuun isaanii ni yaadatama.