Koronaavaayiras: Itoophiyaan Covid-19 hammaachaa jiru to'achuuf tarkaanfiiwwan cimaa hojiirra oolchuuf

Hospitaala Miliyineemitti nama maashina hargansu kennameef

Madda suuraa, AMANUEL SILESHI

Tatamsa'ina koronaavaayirasii ittisuuf tarkaanfiiwwan ciccimo qajeelfamoota kana dura bahan keessa jiran hojiirra oolchuuf eegaluuf akka ta'e Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise.

Kana dura weerara addunyaa walgahe kana to'achuuf qajeelfamni bahe jiraatus akkatti hojiirra oole irratti rakkoon akka jiru kan ibse ministeerichi, yeroo ammaa of dagachuu ummata keessa jiru sirreessuuf tarkaanfiiwwan kaa'aman hojiirra akka oolchu ibse.

Itoophiyaa keessa booda kana hangi namoota dhukkubsataniis ta'e, wal'aansa addaa barbaadan akkasumas lubbuu dhabanii dabaluu ragaan ministeerichi baasu agarsiisa. Ogeeyyiin fayyaas kanumaan yaadda'uu ibsu.

Tatamsa'ina dhukkubichaa sadarkaa yaaddessaarra gahe jedhame to'achuuf Ministeerri Fayyaa, Abbaan Alangeefi Poolisiin Federaalaa tarkaanfiiwwan hojiirra oolchuufi. Raawwatamuu isaas akka hordofan ifa godhaniiru.

Akka tarkaanfii hojiirra oola jedhametti taanaan namni vaayirasicha qabu ummata keessa osoo hin seenin of eeggannoo akka taasisu, akkasumas haala vaayirasicha nama kaanitti dabarsuun tuttuqqaa yoo taasisan seeraan nama gaafachiisa.

Dabalataanis, eessattiyyuu maaskii osoo hin godhatiin socho'un dhorkameera. Kanneen dhaabbilee daldalaafi kaanitti tajaajila kennaniis ta'e kanneen ittifayyadaman maaskii godhachuun dirqama ta'eera.

Walgahiiwwan taasifaman qajeelfamaa kana dura bahan hordofee raawwatuu isaanii to'annoon ni taasifama jedhame.

Kanneen qajeelfama bahe hojiirra hin oolchine irratti tarkaanfiin akka fudhatamu Abbaan Alangee ibseera.

Itoophiyaa keessatti torbanoota muraasa darban kanneen wal'aansa addaa barbaadan dabaluun hamma hospitaalonni kessummeessuu danda'an ol ta'u, akkasumas hanqinni meeshaa oksijiniin itti harganan qunnamuu torban darbe ibsameera.

Akka ragaan Inistitiyutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa agarsiisutti erga vaayirasichi Itoophiyaa seenee lakkoofsi guddaa guyyaa tokkotti hammi namoota vaayirasichaan lubbuu dhaban agarsiisu booda kana galmaa'eera.

A.L.I Bitoteessa 11, 2013 hanga Bitoteessa 17, 2013'tti qorannoo taasifameen namoonni 12,758 vaayirasichaan qabamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u guyyoota kana keessatti namoonni 151 vaayirasichaan lubbuu dhabaniiru.

Guyyaa Jimaataa qorannoo taasifameen namoota 8,171 keessaa 2,097 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. Kana jechuun namoota 100 keessaa 26 vaayirasichaan qabamaniiru jechaadha.

Ragaa hanga ammaa jiruun Itoophiyaa keessa namoonni 196,621 vaayirasichi kan irratti argame yoo ta'u 2,769 immoo vaayirasichaan lubbuu dhabuu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibseera.

Itoophiyaatti talaalliin koronaavaayirasii ittisu kennamuu eegaluun isaa ni yaadatama.