Itoophiyaan atileet Daraartuu Tulluu 'oolmaa biyyaaf oolteef' beekamtii kenniteef

Atileet Daraartuu Tulluu

Madda suuraa, Getty Images

Kantiibaan Itti-aantuu Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee sirna beekamtii kana irratti argamuun Daraartuu faarsaniiru.

"Daraartuun fakkii gootummaa, faajjii injifannoo, agarsiiftuu ciminaati," jedhan Aadde Adaanecha.

''Daraartuun araarsituu, kan nama jaallattu, Itoophiyaa ajaa'ibaati'' jechuun, beekkamtiin akka ammaa kana kennuun namoota akka Daraartuu kana argachuuf ni gargaara, jedhan itti-aantuun Kantiibaa Finfinnee.

Aaddee Adaanach Magaalaa Finfinneetti kan argamu addabaabaayi Hayaati maqaa Daraartuun akka moggaafamu sirnicha irratti himanii, addabaabaayicha misoomsuuf kan ooluus birri miliyoona lama ramadu ibsan.

Keessummaa Kabajaa sirna beekamtii kan ta'an Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obboo Shimallis Abdiisaa, Mandarri Atileetiksii Suluultaa maqaa Atileeti Daraartuu Tulluutiin akka moggaafamu himan.

Atileetiksiin Sulultaa kunis gosoota atileetiksii 13 akka leenjisuu qophaa'u himanii, Birriii miliyoona tokkoon ijaaramees jedhan.

Maqaa manadara kanaa Atileeti Daraartuun moggaasuun alattis, badhaasa warqee fi konkoolaataa haaraa moodeela 2021 kan birri miliyoona shanii baasuu kennaniifiiru.

Komishinii Mana Sirreessaa Federaalaa Komishinar Daammanaa Daarotaan ammo badhaasni addaa Nishaanii sadarkaa tokkoffaa kennaniifiiru.

Komishiniin Mana Sirreessa Federaalaa kilabii jalqabaa Atileet Daraartuu Tulluutiin simatee qopheessuun sadarkaa kanaaf kan gessisedha jedhan.

Atileeti Daraartuunis erga badhaasa fudhateen booda maatiiwwan ispoortii, artistoota , aanga'oota mootummaa, Abbootii Gadaa, Abbootii amantaa hunda galateeffattee jirti.

Yaadannoo Olompikii Baarseloonaa itti mo'atte yaadachuun, dirree sanaa booda dubartoota atileetiksiitiin Itoophiyaa idil-addunyaa irratti beeksisan hedduu arganneerras jette.

Sirni beekamtii Daraartuu fi gummaacha isheen raawwate

Sirni beekkamtiifi galateeffannaa atileet Komaandar Daraartuu Tulluu hoteela Iskaay Laayititti adeemsifame.

Sagantaan beekkamttii sadarkaa biyyaalessaatti qophaa'e kun gumaacha atileet Daraatuu Tulluu gama atileetiksii, invastimatii, tola ooltummaa fi kunneen birootin taasifteef beekkamtii kennuuf kan qophaa'edha.

Saganticharratti angawootni mootummaa, atileetotnifi namootni bebbeekamoon argamaniiru.

Atileet Daraartuu Tulluu bara faranjootaa 1992ti kan adeemsifame Olompikii Baarseloonaa irratti fiigicha meetira 10,000nin tokkoffaa bahun meedaaliyaa warqee kan argatte yemmuu ta'u kunis dorgomicha mo'achuun dubartii Afriikaa ishee jalqabaa ishee taasiseera.

Akka ragaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti Atileet Daraartuun dorgomiiwwan Olompikii, shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa fi Gooldan Liig dabalatee dorgimiilee garaagaraa irratti hirmaachun meedaaliyaawwan Warqee 13 ol, Meetii lama fi Naasii tokko argachuu dandeesserti.

Fiigicha cinatti gumaachi atileet Daraartuu Tulluu gama hawaasummaafi diinagdeetin taasiftu guddaa ta'uutu himama.

Waggoota muraasa dura wayita lammiileen Oromoo naannoo Somaaleeti buqqa'an kunneen qaamaan deemun deeggarsa taasisan fi jajjabeessan keessaa atileet Daraartuu Tulluu tokko turte.

Kana malees turbee muraasa dura wayita namootni siyaasaa bebbeekamoon Obbo Jawaar Mahaammd, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Hamzaa Adaana lagannaa nyaataarra turanitti kunneen jaarsummaa deemun lagannaa nyaataa akka dhaaban taasisan keessaas ishee tokko.

Gama biraatin gumaachi atileet Daraartuun gama hooggansaatin taasiftes dhimmoota atileetittiin akka galateeffamtu ishee taasisan keessaa ta'uu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa barreeffama fuula Facebook irratti kaayen himeera.

Akka federeshinichaatti Komaandar Atileet Daraartuu Tulluu yeroo ammaa Miseensa Mana Maree Konfedereshinii Atileetiksii Afriikaa, Prezidaantii itti aantuu Zoonii Atileetiksii Baha Afriikaa, Miseensa Koree Hoji Raawwachiiftuu Koree Olompikii Itoophiyaa akkasumas Prezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uun hojjechaa jirti.

Hojiilee invastimantii irratti bobba'un lammiileef carraa hojii uumuunis gumaachawwan atileet Daraartuu Tulluu sirna beekkamtiifi galateeffannaa har'aatif sababa ta'an keessaayi.