Teerii Heneriin jibbi sanyummaa 'na ijibbaachise, gahe jechuuf yeroon amma' jedhe

Teerii Henerii

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Teerii Henerii

Taphataa sarara duraa Arsenaalii fi Firaans kan ture Teerii Henerii “ni ga’a” jechuun jibba sanyummaa miidiyaa hawasummaa irraa balaaleffachuun tarkaanfii fudhachuuf akka murteesse hime.

Henerii, ganna 43, torban darbe sababa jibba sanyummaa fi qoccollaatiif jecha miidiyaa hawaassummaa fayyadamuu akka dhaabuu beeksisee ture.

Rakkoon isaa “caallisanii bira darbuuf garmalee hamaadha” jedhe.

“Yeroo itti tarkaanfii fudhannudha,” jechuun Heneriin Wiixata sagantaa BBC Newsnight irratti dubbateera.

“Wantoonni ani istaadiyeemootaa fi daandii irratti dhaga’aa ture caalatti gara miidiyalee hawaassummaatti dhufaa jiru, keessuummaa hawaasakoo fi ispoortiin ani hedduu jaalladhu, kubbaa miillaa keessatti dhufaa jiru.”

“Tarkaanfii fudhachuuf yeroo sirriidha jedheen yaada, akkasumas yeroo namootni inteerneeta irratti haleelamuun sirri akka hin taane yeroo itti hubachiifnudha, inteerneeta irratti qoccolamuun ykn haleelamuun sirri miti.”

“Dhibbaa inni fayyaa sammuukee irratti uumu guddaadha, sababa kanaan namootni of ajjeessaa akka jiran beekna. Ni ga’a. Tarkaanfii fudhachuu qabna."

Wiixatarra, taphaataan sarara duraa Tootanaamii fi Weelsi Gaareez Beel utuu sochiin eegalameetii dhimmaa kana irratti tarkaanfii miidiyaalee hawaasummaa haquu akka deeggaru dubbateera.

Heneriin Arsenaal waliin Pirimeer Liigii lama kan injifate yoo ta’u, bara 1999 hanga bara 2007’tti kilabichaaf taphachaa tureera.

Fulbaana darbe yeroo Arsenaaliifi Firaansiif taphachaa turetti jibbaa sanyummaa irra ga’aa ture irratti dubbateera.

“Iddoo nagaa qabeessa miti,” jedha Heneriin.

“Wilfireed zahaa [Taphataa Kiristaal Paals] akka jedhutti, yeroo miidiyaa hawaasummaa fayyadamutti yaada baarreffamu [comment] ilaaluu ni sodaata, akkas ta’uu hin qabu. Akka waa homaa gochuu hin qabneetti sitti dhaga’amuu hin qabu.”

“Namni hundi wanta umamaa jiru irratti yaadda’uu qaba. Kan jechaa jiru ‘bakka nagaa qabeessa ta’uu danda’aa?’ Wanti ijoon miidiyaan hawaassummaa mala garii fi barbaachisa bakka itti deggaartootakee waliin wal agartuufi ibsa wa’ii kennuuf wanta fayyadamtudha.

“Ta’us garuu namoota warra nama miidhuu yaalaniif baqatanii piroofaayilii (fuula) sooba booda dhokachuuf salphaadha. Akka kootti dhimmi isaa wa’ee itti gaafatamummaadha” jedha.

Tiwiitarri “jibba inteerneetarratti taasifamu loluuf sagantaa Kick it out jedhamuun hojjachaa jiraachuu fi maarii kana itti fufuun waayiloota keenya kubba miillaa keessa jiran waliin furmaata argachuuf itti fufna,” jedha.

Inistagiramiin, Onkololeessaa fi Muuddee bara darbe gidduutti haasaa jibbiinsaa miiliyoona 6.6 ta’an irratti tarkaanfi fudhaachuu isaafi “yeroo namootni seera ergaa kallatti [DM] keenya cabsu isaanii barruutti tarkaanfii cimaa” irratti ni fudhanna jedheera.