Siwizarlaand dubartoonni miseensa waraanaa amma paantiisaanii akka uffatan eeyyamuuf

Siwizarlaand paantii dubartootaa dhiheessuun dubartoonni tajaajila waraanaa keessa akka seenan kakaasu yaadde

Madda suuraa, FABRICE COFFRINI/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Siwizarlaand paantii dubartootaa dhiheessuun dubartoonni tajaajila waraanaa keessa akka seenan kakaasu yaadde

Siwiizarlaand yeroo jalqabaaf miseensonni waraanaa dubartoota ta'an paantii dubartootaa akka uffatan eeyyamuuf.

Karoorri kun qacarrii miseensota waraanaa dubartootaa dabaluuf akka ta'e miidiyaan biyya keessaa gabaaseera.

Akkaataa hojimaataa amma jiruun, miseensota waraanaaf kan qoodamu paantii kanneen dhiiraa qofaadha.

Dubartoonni hanga ammaa paantii jarreen dhiiraa dubartootatti bal'atu kennamaaf ture jedhu gabaasaaleen.

Bal'achuurraa kan ka'es paantiin kun dubartootaaf mijataa hin turre.

Yaaliin ammaa baatii dhufu kan eegalu yoo ta'u, miseensota waraanaaf gosa paantii dubartootaa lamaa kan bakka qorraafi bakka ho'aa uffatamu kennamaaf.

Waraana Siwizarlaand keessaa dubartonni 1% qofaadha. Garuu biyyattiin baay'ina miseensota waraanaa dubartootaa bara 2030'tti gara 10% guddisuu yaaddi.

Miseensi Mana Maree Biyyaalessa Siwiiz, Marianne Binder paantii dubartootaa dubartootaaf qooduun dubartoonni daran waraana keessa akka seenan ni kakaasa jedhu.

''Uffatichi dhiiraaf qophaa'e, waraanni garuu mirga dubartootaa yoo eegu barbaade, tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamuu qaba,'' jedhan.

Dubbi Himaan waraana Siwizarlaand Kaj-Gunnar Sievert uffatiifi meeshaan kaan miseensota waraanaaf kennamu kan yeroon irra darbu ta'aa jira jedhan.

Marsaritii Siwiizarlaand Watson jedhamuuf akka himanitti, yuniformiin haaraa miseensota waraanaa dubartootaaf kennamu gosa lamadha.

Kunis, ''paantii gabaabaa'' bonaaf akkasumas ''paantii dheeraa'' gannaaf ni kennamaaf jedhan.

Obbo Sievert jalqaba torban kana akka dubbatanitti jijjiiramni kan taasifamu paantii qofarratti osoo hin taane, meeshaalee kaan waraana keessa kennamanis dabalata jedhan.

Ministeerri Ittisaa biyyattii Viola Amherd murtee kanaan gammaduu himan.

Akka gabaasa Swissinfo'tti, yuniformiin waraanaa Siwizarlaand ammaa bara 1980'moota jalqabee hojiirra ooluu eegale.