Qondaalli Xaaliyaanii 'osoo iccitiiwwan mootummaa Raashiyaatti gurguraa jiruu qabame'

Poolisiin Karabineerii

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Poolisiin Karabineerii namoota lamaan Kibxata darbe ture kan to'ate

Qondaalli humna galaanaa Xaaliyaan tokko dokumentiiwwan icciitii osoo qondaala Waraanaa Raashiyaatiif dabarsee kennaa jiruu harkaafi harkatti qabamuu isaa poolisiin ibseera.

Qondaalonni lamaan domukmentii icciitii walitti dabarsan kunneen yakka cimaa basaasuufi nageenya biyyaa miidhuun waan shakkamaniif poolisiin loltuu isaan dhaabsise.

Lammiin Raashiyaa, imbaasii Raashiyaa Xaaliyaan jiru keessa akka hojjete gabaafame, akka ari'amu eegama.

Ambaasaaddarri Raashiyaa Sargeey Raazoov dhimma kana irratti gaafatamuuf gara ministeera dhimma alaa Roomitti waamameera.

Ministirri Dhimma Alaa Xaaliyaan Luigi Di Maio akka jedhanitti qondaalonni Raashiyaa lama "dhimma camaa kana keessatti hirmaatan" battalumatti ari'amaniiru.

Mootummaan Raashiyaa Kiremiliinirraa, "Hariiroon Raashiyaa-Xaaliyaan baayyee fayyaalessaafi amala wal ijaaruu qabu itti fufa," jedheen abdadha jedhe.

Room keessatti maaltu ta'e?

Garee oppereeshinii addaa Karbinerii del Roos jedhamuun, "Namoonni lamaan kun icciitiin walga'iirra osoo jiranii" Room keessatti Kibxata marfamuu ibsi poolisii ni mullisa.

Jarri kun, "Akkuma qondaalli Xaaliyaanii kun maallaqa fudhatee bakka isaa dokumantii tokko dabarsee kenneen harkaaf harkatti qabaman," jedha ibsichi.

Miidiyaan Xaaliyaan akka gabaasanitti maallaqaafi dokumantii icciitii wal jijjiiruun kun bakka konkolaataa dhaabbatan keessatti kan raawwatame yommuu ta'u, qondaalli Xaaliyaanii kun maallaqa kaashiin $5,900 fudhateera.

Qondaalli Xaaliyaanii iccitii gurgurataa osoo jiruu qabame kun Kaappiteenii doonii waraanaa akka ta'e kan ibsame yommuu ta'u, qondaalli Raashiyaa garuu dippilomaatii sadarkaa maaliirra akka hojjetu qoratamaa jira.

Madda suuraa, Getty Images

Imbaasiin Raashiyaa qondaalli damee dhimma loltumaa isaa tokko dhimma jedhame kana keessatti hirmaachu mirkaneessuun, kana irratti waan baayyee dubbachuun sirrii miti jedheera.

Dubbi Himaan mootummaa Raashiyaa Dimiitirii Peskoov, "Sababiiwwan ykn haala hidhamuu kanaa [qondaala Raashiyaa] odeeffannoo hin qabnu," jedhan.

Marsaritiin Xaaliyaan Corriere jedhamu akka gabaasetti waraqaawwan mana qondaala humna galaanaa keessaa argaman icciitii waa'ee NATO dabarsee kennuun nageenya biyyoota biroo balaa irra buusuun isaa hin oolu jedheera.

Hariiroon Raashiyaa NATO waliin qabdu gadi bu'uu

Oppereeshinii dheeraa ejensii tikaa biyya keessaa Italy'Aisi jedhamuun gaggeeffamu booda poolisiin seeneera.

Miidiyaaleen Xaaliyaan taatee kana akka erga bara Waraana Ololaa (Cold War) as waan baayyisee hamaa ta'edha jechuun gabaasaa jiru.

Hariiroon Raashiyaafi NATO erga Raashiyaan Kirimiyaa, Yukireen bara 2014 ofutti qabachuun ofitti dabalattee as gadi bu'aa dhufeera.

Namni siyaasa mormituu Raashiyaa beekamaa Aleksii Naavaaliin summiin faalamuun adda baafamee adabbiirra jirus hariiroon kun akka gadi bu'u kan taasisedha.

Ji'a darbe yeroo Pirezedaantiin US Joo Baayidan Vilaadmiir Putiiniin, akka nama, "ajjeesaa tokkootti" ilaalama jedhee dubate, Ministeerri Dhimma Alaa Raashiyaa Mooskoorraa jecha pirezedaantichaa irratti ibsa kan gaafate yommuu ta'u Putiin garuu, "haati hattuun intala hin amantu" jechuun deebiseeraaf.

Torban darbe miseensa NATO kan taate Bulgaariyaan dippilomaatota Raashiyaa "hojii intelejensii sirna dippilomaasii waliin hin deemne hojjetaniiru" jechuun ariitee turte.

Xiyyaaronni waraanaa Xaaliyaan ammoo oppireeshinii NATOn xiyyaarota Raashiyaa Wixata Galanaa Baaltik irratti dhaabsisuuf gaggeessee ture irratti hirmaatanii ture.