Firaans haleellaa qilleensarraan lammilee Maali inagaa ajjeesuu qorannoon UN hime

Xiyyaarota waraanaa Firaans

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltoonni Firaans erga Maalii seenanii ganna 10

Haleellaa qilleensarraa loltoonni Firaans rawwataniin Amajjii darbe namoonni nagaa 19 fi hidhattoonni sadi osoo cidharra jiranii ajjeefamuu gabaasni UN hime.

Ministeerri Ittisaa Firaans haleellaa Amajjii 3 raawwatame "garee shororkeessitoota hidhatan" irratti kan raawwatame jechuun waan UN jedhu haale.

Firaans Maalii dabalatee naannawa Saahel keessaa loltoota hidhattoota al-Qaa'edaa fi 'Islamic State' waliin hariiroo qaban loluuf garas ergaman 5.100 qabdi.

Un qorannoo kan gaggeesse erga jiraattonni ganda Boowunti kan jiddugaleessa Maalii keessa jiraatan helikooptarri Firaans namoota nagaa cidharra turanirratti dhukaasuun lammilee nagaa ajjeessuu gabaasanin booda ture.

Qorannoon gaggeeffame akka mul'isetti cidhi akka turee fi "bakka haleellaan itti raawwate kana namoonni nagaa 100 turan" jedha gabaasi AFP kan qorannoo UN waabeffate.

Namoonni hidhatan shan kan garee jihaadiistii al-Qaa'edaa waliin hariiroo qabu jedhamanii yaadamanis cidha kanarratti hirmaachaa akka turan hima gabaasi kun.

"Namoonni haleellaa kanaan miidhaman irra hedduun isaanii namoota nagaa seera idil-addunyaatiin eegumsi godhamuufi maludha" jedhe gabaasi UN.

"Haleellaa kun naamusa loltummaa ilaalchisee yaaddoo guddaa kan kaasudhas" jedheera.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Riphee loltummaa naannawa Saahel jiru loltoonni idil-addunyaas dhaabsisuu hin dandeenye

Ministeerri Ittisaa Firaans ibsa baaseen tooftaa qorattoonni UN wayita qorannoo kana gaggeessan fayyadaman hanqinaalee akka qabu hime.

Ministeerichi haleellaan kun "garee shororkeessitootaa hidhatan" irratti kan fuulleffate ta'uu cimsee mirkaneessa jedha ibsi kun.

Qorannoo kana kan gaggeesse damee mirgoota namoomaa ergama UN kan Maalii jiruuti jedha gabaasi Rooyitars.

Gareen qorannicha gaggeesse suuraawwan saatalaayitii xiinxaleera, naannoo haleellaan itti raawwatame daawwachuunis namoota 400 oliif af-gaaffii godheera.