Wallagga Lixaa: Haleellaa hidhattootaan Baabboo Gambeelitti namoonni 28 ajjeefamuu poolisiin hime

Asxaa MNO

Madda suuraa, Wajjira KMNO

Naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Baabboo Gambeelitti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaa 28 ajjeefamuu Poolisiin Oromiyaa beeksise.

Ajjeechaan kuni kaleessa, Kibxata, ganda aanichaa Bonee jedhamutti kan raawwate yoo ta'u haleellaa kanas qaama mootummaan 'ABO - Shanee' jedhee waamutu raawwate jechuun ibseera.

Jiraattonni bakkicharraa dubbisne kanneen ajjeechaa raawwatan hidhattoota ta'u himuun kanneen ajjeefaman keessaa ijoolleefi dubartoonni akkasumas namoonni gurguddoo jiraachuu BBC'tti himan.

Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa miidiyaa biyyaalessaa EBC'f akka himanitti haleellaan kuni halkan sa'aatii sadiitti raawwate. ''Ummata walitti qabanii haleellaa raawwatan,'' jedhan.

Kanneen du'an 16 dhiirota yoo ta'an, 12 immoo dubartoota ta'u poolisiin himeera. Dabalataan, namoonni 12 madaa'un isaanii beekameera.

Haleellaa kana booda poolisiin bakkicha gahee haleellaa fudhateen hidhattoonni sadii ajjeefamuu EBC'n poolisii Oromiyaa waabeffachuun gabaaseera.

Ajjeechaa kana booda Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baasen immoo haleellaan raawwate 'haalli nageenyaa bakkicha jiru akka hin foyyofneefi inumaa babal'achaa' deemuu agarsiisaa jedhe.

Kanaanis, mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhataa jiru cinaatti karoora hunda hammateefi nageenyaa waaraa fidu akka qopheessu gaafateera.

Ajjeechaan akkanaa gama Lixa Oromiyaa yoo mudatu yeroo jalqabaaf miti. Sadaasa darbe Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti haleellaa raawwateen lubbuun namoota 30 ol darbeera.

Baatii tokko dura Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongorootti raawwateen immoo lubbuun namoota 22 ol darbe. Ajjeechaa lameen irratti kanneen sabaan Amaaraa ta'an ajjeefamu qondaaltonniifi jiraattonni himanii turan.

Ajjeechaawwan biroo bakkeewwan Lixa Oromiyaatti ji'oota muraasa darbaniifi hidhattoonni 'Waraana Bilisummaa Oromoo' jedhanii of waaman itti himataman irra deddebbiin raawwateera.

Torban darbe gaafa Roobii hojjetaan dhaabbata deeggarsa namoomaa Goal jedhamu Godina Wallagga Lixaa Anaa Boojjii Dirmajiitti hidhattootaan ajjeefamuu naannichiifi dhaabbatichi beeksisee ture.

Ajjeechaa tibbanaaf hanga yoonaa hidhattoonni deebii kennan hin qabani. Ajjeechaa kana dura raawwataa ture garuu hin raawwanne jechuun waakkataniiru.

MNO maal jedhe?

Ajjeechaan raawwatame "haleellaa shororkeessuummaati" kan jedhe ibsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa, wanti raawwate "gocha hammeenyaafi gara-jabinaa" jechuun ibse.

"Gaaga'ama lubbuu lammiilee nagaarra gaheen gaddi akka mootummaa naannootti nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsaa, maatiiwwanii fi ollaa sababa kanaan gaddi itti seeneef jajjabina hawwina" jedhe.

Ajjeechaa godinaalee Wallaggaa keessatti irra deddeebiin lammilee nagaa keessummaa ammoo dhalattoota saba Amaaraa irratti raawwatamaa tureef mootummaan hidhattoota Waraana Bilisummaa Oromoo 'ABO-Shanee' ittiin jedhu himata.

Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa gama dubbi himaa isaa Odaa Tarbii marsaalee hawaasaa irratti baasaa tureen ajjeechaa lammilee nagaa keessaa harka hin qabu jechuun waakkata.

'Haleellaa abdii kutannaa'

Hidhattoonni kunneen garee ajjeechaa hoggansaa fi lammiileerratti raawwatu bobbaasuudhaan haleellaa shororkeessummaa hedduu geessisaniiru jedha ibsi MNO.

Lubbuu hoggantoota mootummaa gandaa hanga naannootti jiranii hedduus dhabamsiiseera jedhe.

"Tarkaanfii ol'aantummaa Seeraa kabachiisuu mootummaan ummata waliin ta'uun fudhateen humni ABO Shanee kun dadhabaa kan deeme ta'us, abdii kutannaan haleellaa suukanneessaa lammiilee nagaarratti raawwachuu itti fufeera" jedha.

Tarkaanfii hidhattoota ajjeechaa Kibxataa kana raawwatan irratti fudhatameen "muraasa isaanii dhabamsiisuun danda'ameera" jedhe ibsichi.

Waraanni Bilisummaa Oromoo kan mootummaan 'ABO-Shanee' jedhee waamu erga bara 2018 mootummaa waliin lolatti jira.

Godinaalee Lixaa fi Kibba Oromiyaa hidhattoonni kunneen fi humnoonni mootummaa wal lolaa jiran keessatti yeroo gara garaa lammiilee nagaa irratti ajjeechaan raawwataa akka ture dhaabbileen mirgoota namoomaa gabaasaa turan.