Galmee Obbo Jawaarfaan Abbaan Alangaa Waliigalaa Geediyoon Ximotiyos Mana Murtiitti waamaman

Abbaa alangaa waliigalaa Gediyoon Ximootiyos

Dhimma yaalaa Obbo Baqqalaa garbaan walqabatee Abbaan Alangaa Waliigalaa Dr Geediyon Ximotiyos mana murtiitti akka dhiyaatan ajajamuusaa, abukaatoon himatamtootaa Obbo Kadir Bulloo BBCti himaniiru.

Mana Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataatti dhaddachi Farra Shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa galmee Obbo Jawaar Mahaammadfaa namoota 24 ilaalee jira.

Manni murtichaa Guraandhala 09 bara 2013 Obbo Baqqalaa Garbaan hospitaala dhuunfaa Laandmaark geeffamuu osoo qabanuu gara hospitaala mootumma Xoor-haayilooch geeffamuu isaanin walqabatee dhimmicha qorachaa tureera.

Dhaddacha guyyaa Roobiinis irrattis namootni Obbo Baqqalaa Garbaa hospitaala Laandmaark geessun akka yaalchisan hooggansa Mana Sirreessaa Qaallittin ajajni kennamef sadi Inspeektar Dirribaa Sanbatuu, Obbo Antanah Gabayyahu fi Inspeektar Magarsaa Gurmuu dhiyaataniiru.

Dhaddacha kanaan duraa irratti Inspeektar Dirribaa Sanbatuu, Obbo Baqqalaa Garbaa Hospitaala dhuunfaa Laandmaarkitti geessuuf garas imalaa osoo jiranuu, dhimma nageenyaan walqabatee yaaddoon akka jiru fi oliyyannoonis gara mana murtii olaanaatti galuuf waan ta'ef; gara Hospitaala Xorhaayiloch akka isaan geessan ajajamuu isaanii mana murtiitti himanii turan.

Obbo Antanah Gabayyahu ammo naannoo Meeksikoo yeroo gahan Obbo Baqqalaa Garbaa Hospitaala Dhuunfaa Laandmaark osoo hin taane, Hospitaala Xoor-haayiloch akka geessan Komishinara Manneen Sirreessaa Federaalaa Jamaal Abbaasoo irraa ajajni akka kennameef himanii turan.

Jecha ajajaa garee 'dafe qaqqabaa'…

Mana Murtichaa ajajaa garee 'dafee qaqqabaa' kan ta'an Inspeektar Magarsaa Gurmuu dhaddachatti dhiyaatanii akka hubachiisan akkaataa ajajeen har'a mana murtiitti dhiyaataniiru.

Inspeektarichis wayita Obbo Baqqalaa Garbaa gara Hospitaala Xoor-haayiloch geeffamanitti ajaja manni murtichaa hospitaala Laandmaarkitti akka yaalamanif kennee ture quba akka hin qabne himuu isaanii Obbo Kadir Bulloo BBCti himaniiru.

Kana malees Inspeektar Dirribaa Sanbatuufi Obbo Antanah Gabayyahu bilbilasaanii akka banatan akka itti himan ajajamuu isaanii fi ergaa kana geessuu isaaniin alatti daandis akka itti hin cufne dubbatan.

Inspeektar Magarsaan "duubaa fiigen jara dhaabsisee Obbo Jamaal Abbaasoo 'ajajani gubbaadhaa kennameera' jedhaniiru.

Kanaaf gara Laandmaark osoo hintaane gara Xoor-haayiloch akka fiddan kan jedhu itti himee gara hojiitti deebi'e" jechuun dhaddacharratti dubbachuu isaanii Obbo Kadir himaniiru.

Manni murtichaas yaadasaanii erga dhaggeeffatee booda balleessaa irratti akka hin agarre himuun isaan gaggeessuusaa Obbo Kadir himan.

Gama biraatin manni murtichaa Inspeektar Dirribaa fi Obbo Antanah qaama oliirraa ajajni kennamuufis, yoo ajaja sana raawwachuu dhaban waan lubbuu isaaniirratti dhiibbaa ni qabaata jedhamee yaadamu waan hintaanef, akkaataa seera adaba yakkaa keewwata 449n balleessaa qabu jechuun murteessusaa himan.

Xumurarrattis dhimmi namoota lamaanii gorsaan akka irra darbamu manni murtichaa ajajuu Obbo Kadir himan.

Dhimma Abbaa Alangaa Waliigalaa...

Dhaddacha Bitootessa 01 bara 2021 oolen Obbo Baqqalaa Garbaa Hospitaala Laandmaark geeffamuu osoo qabanuu "garee maafiyaan" daandiin itti cufamee butamanii gara Hospitaala Xorhaayloch akka geeffaman dubbatanii turan.

Kun akka ta'uf xalayaa kan barreessan immoo Abbaa Alangaa Waliigalaa kan ta'an Dr Geediyon Ximotiyos ta'uu dhaddacharratti dubbatanii turan.

Dhaddacha har'aa irrattis abukaatoowwan himatamtootaa ajaja Manni Murtii Olaanaa Federaalaa kenne mana murtiitin dhorkaan osoo irratti hin kaayamin Abbaan Alangaa Waliigalaa Dr Geediyon Ximotiyoos xalayaa barreessuun Obbo Baqqalaa gara Hospitaala Xoor-haayiloch akka geeffaman taasisuun isaanii sirrii akka hintaane mana murtiitti dubbachuu isaanii abukaatoon himatamtootaa kun himu.

"Kanaaf qaamni kun mana murtiitti dhiyaatee sababa maaliitin akkas akka godheef, ajaja mana murtii maalif akka irra darban dhiyaatanii yaa hubachiisan kan jedhu gaafannee turre.

Ajajni kennames Dr Geediyon Ximotiyos fi Komishinar Jamaal Abbaasoo dhiyaatanii sababa ajaja mana murtii irra darbanif yaa ibsan kan jedhudha," jedhan Obbo Kadir.

Obbo Baqqalaa Garbaa Hospitaala Laandmaarkitti akka yaalchisan hooggansa mana sirreessaa Qaallittiin ajajni kennameefii kan ture keessaa tokko Obbo Antanah Gabayyahu naannoo Meeksikoo jedhamuun beekkamu yeroo gahan hospitaala Laandmaark osoo hintaanee gara Xoor-haayiloch akka geessan Komishinara Manneen Sirreessaa Federaalaa Jamaal Abbaasoon bilbilaan akka itti himame himanii turan.

Kana malees xalayaanis gama moosaajii Telegram'n akka ergameef dubbachuunsaanii ni yaadatama.

Manni murtichaas guyyaa Abbaan Alangaa Waliigalaa itti dhiyaatan kan hin himne yemmuu ta'u, guyyoota 20 booda akka ta'u garuu dubbataniiru.

Waa'ee galmee himataa Obbo Jawaarfaa

Ji'a Waxabajjii bara 2012 keessa ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman Obbo Jawaar Mahaammad fi namootni galmee isaanii keessatti argaman kanneen biroon labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf bahe, labsii yakka telekoomii, labsii bulchiinsaafi to'annoo meeshaa waraanaa fi seera yakkaa biyyattii keewwata garaagaraa darbuun ture kan himataman.

Manni Murtii Olaanaa Federaalaas himatawwan labsii bulchiinsaafi to'annoo meeshaa waraanaan walqabatan jaha akka addaan citan murteessuunsaa ni yaadatama.

Obbo Dajanee Guutamaa, Dr Birhaanamasqal Abbaba Sanyii fi Tsaggaayee Raggaasaa Araarsaa namoota biyya keessa hin jirreefi galmee Obbo Jawaar Mahaammadfaa keessatti himatamanidha.