Gareen wal'aansaa tasaa wayita qaqqabneetti onnee Filooyiid 'hin dhaahatu ture' jedhan

Bodycam footage

Madda suuraa, Pool

Miseensoonni wal'aansaa tasaa lama wayita isaan bakkicha qaqqabaniitti Joorji Filooyid onneen kan hin dhaahannee fi hargansuu homaa akka hin qabne mana murtii Miniyaapoolisiitti himan.

Duraan miseensa poolisii kan ture Deerik Chaavin wayita Caamsaa 2020 keessa to'atameetti, jilba isaatiin morma Joorji Filooyidirra daqiiqaawwan sagalii oliif dhaabbachuun ajjeesse jedhamee himatame.

Miseensi wal'aansa yeroo tasaa Seet Biraavindaar, akka miidhamaa argachuu danda'aniif akka irra ka'u Chaaviin gaafachu hime.

Isaan dura ammoo manni murtichaa jecha ragaa hiriyaa dubartii Joorji Filooyiid kan miiraan guutame dhagaheera.

Koortenayii Rooz guyyaa jaalalaa jalqabaasaaniifi araada qoricha 'opioid' jedhamuun attamiin rakkataa akka jiran oolmaa mana murtichaa guyyaa arfaffaarratti himte jirti.

Chaaviin kan umuriin waggaa 45 fi humna poolisii Miniyaapoolis keessaa ari'atames, himannaa ajjeechaa kana waakkateera.

Hojjattoonni wal'aansa yeroo tasaa maal ragaa bahan?

Biraavindar waamichi jalqabaa akka waan lubbuuf soodaachisu hin fakkaatu ture dhimmichi battalumatti kan geeddarame ta'ullee jedhe.

Innis wayita jaallee isaa waliin bakkicha gahaniitti waan wal diddaan gaggeefamaa jiru akka se'ee fi garuu battalumatti Joorji Filooyid laamsha'aa ta'u akka hubate mana murtichaatti hime.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Deerik Chaavin dhadhaddicharratti guutuu yaadaanoo qabataa ture

Waa'ee warraabbii viidiyoo gochaa Chaavin gaafatamees, Biraavindar ''akka inni socho'u barbaannee turre, kanaafuu dhukkubsataa sochoosuu dandeenyeerra'' jedha.

Jaalleen isaa Deeriik Ismiiz wayita dhawannaa onnee Joordi Filooyid ilaalutti omtu hin turre. ''Jechan salphaadhumatti, ani waan du'en see'a'' jedheera.

''Wayitan ani achu gaheetti yaaliin wal'aansaa dhukkubsataaf kenname hin turre,'' jechuun itti dabale.

Biraavinader wayita Filooyid gara isitireechariitti dabarfamuutti akka mataansaa daandii hin dhoofneef ittise.

Achiin ambulaansii keessa erga kaa'aniin booda laphee isaa dhidhiibuu eegalan.

Wayita tokkicha Ismiiz akka waan onnee Filooyid irraa sochii arge waan se'eef onneesaa kaasuuf dammaqsituu elektirikaatiin yaalee ture.

''Ilmo namaa waan ta'eef jiraachuuf carraa lammataa kennuuf yaaleen ture'' jedheera.

Biraavidar akka jedheetti, wayita gara hospitaalaatti imalaa jiraniitti erga dhawannaan onnee Filooyid dhaabachuu ambulaanisii dhaabisiisanii dammaqsuuf yaalanii turan.

"Onneensaa garuu dhaabbateera. Yaaliiwwan Filooyidin akka lubbuutti deebi'uu taasifne hundi hin milkoofne," jedheera.

Hiriyaan dubartii Filooyid maal jete?

Koorteenay Rooz namoota qaamaan Filooyid beekan keessaa yoo ragaa baatu kan jalqabaati.

Isheen yeroo jalqabaatiif bara 2017 keessaa bakka inni akka waardiyaatti hojjataa ture keessatti wal argu mana murtichaatti himte.

Isheenis abbaa mucaashee arguuf eeggataa turte. Filooyiidis akka isa waliin kadhannaa taasiftuuf gaafachu himte.

Madda suuraa, Reuters

"Baay'ee nama gaarii kan ture yoo ta'u ani ammoo amantaa kiyya Waaqaarratti qabu dhabeen ture,'' jechuun, halkan sana wal dhungachu himte.

Isheenis wal baruun isaanii jalqabaa kunis ''seenaawwan himuu jaaladhu keessaa tokko,'' jette.

Rooz lamaan isaanituu dhukkuba cimaa akka dhukkubsatanii fi araada qoricha 'opioids' jedhamuun qabamuu himte.

Filooyiid guyyaa sana 'opioids' fudhachu ilaalchisee waan addatti jettee hinqabdu.

Ibsi abookaatoowwan maatii Filooyiid Been Kraamp fi Antoniyoo Romaansiiniin bahe, ''yaalawwan ragaa akka waan duutii Joorji Filooyiid qoricha sirna qaamaa isaa keessa tureen ta'ee fakkeessuuf taasifamu,'' kuffisaniiru.

''Osoo Deerik Chaavin morma Joorji hudhee akka hafuura hin baafanneef dhorkee, lubbuun keessaa akka baatu hin taasisiin dura, Joorji deemaa, dubbataa, kolfaa fi afuura baafataa akka ture addunyaa yaadachiisuu barbaadna'' jedheera.