Balaa baaburaa Taayiwaanitti mudateen yoo xiqqaate namootni 40 du’an

Bakka balaan itti mudate

Madda suuraa, EPA

Taayiwaanitti geejjiba baaburaa namoota gara 500 qabatee ture irratti balaa ga’een yoo xiqqaate namootni 48 du’anii, hedduun madaa’aniiru.

Balaan kun uumame, baaburri kun konkolaataa daandii irraa kaatee hadiida baaburaa irra ba’e waliin aafaan daandii lafa jala deemu irratti yemmuu wal rukute ta’uu gabaafameera.

Lubbu baraartonni daandii lafa jala keessatti baabuura guddaa miidhame jiru kana keessaa namoota lubbuun oolaan barbaadaa turaniiru, namootni tokko tokko balaa kana jalaa ooluuf fooddaa cabsanii baqataniiru.

Baaburri kun ayyaana dhufaa jiruuf namoota fe’ee magalaa gudditti Tayipee irra gara magaalaa Tayutuungitti imalaa ture.

Baaburri kun guutee waan tureef namootni hedduun keessa dhabbatanii ture jedhamee yaadama.

Baabuurri 498 kun geejjibaa babuuraa saffisaa jedhaman keessaa tokko yoo ta’u sa’atii tokkotti km130’n imaluu danda’a.

Madda suuraa, Reuters

Balaan Jimaata uumame kun Taayiwan keessatti balaa babuuraa isa hamaa waggootii hedduu booda uumamedha. Pirezdaant Tisayi Ing-Ween maatii namoota midhamaniif jajjabina hawwuun, qorannoon akka taasifamuuf ajaja kenniteetti.

Gaabsni dhiyeenya ba’e namootni 490 baaburicharra akka turanii, namootni 48 lubbuun isaani akka darbe fi 66 kan ta’an ammo maadaa’uu isaani ibsa.

Balaan kun kan uumame akka saatii biyyattiitti ganama gara saatii 3:00 irratti.

Namootni muraasni duddubbee babuuricha kan turan homaa utuu hin miidhamiin kan hafan ta’us, kutaa babuuricha gara fulduraa afran keessaa garuu namootni 100 ta’an baraaramaniiru. Namootni lubbuun isaanii darbe, kan mada’anii fi ugguraman hedduun isaani kanneen kutaa afran kana keessa turanidha.

Namoota lubbuun isaani darbe keessa tokko namicha babuuricha ofaa ture ta’u miidiyaan biyyatti gabaaseera.

Suuraleen bakka balaa sanatti kaafaman konkolaataan hadiida sana cinatti galagalee jiru ni mul’isu. Konkolaataan kun akkamiin daandii irraa kaatee hadiida kanarra akka ba’e hin beekamu.

Namootni hedduun baabura kanarra turan ayyanaa Tomb Sweeping – kan namootni maati fi hiriyyoota isaani du’an yaadachuuf bakka awwalchaa isaani dawwatan- kabajuuf imalaa turan jedhamee yaadama.

Taayiwan keessatti balaan baaburaa guddaa kan jedhamu biraan kan uumame ture bara 2018’tti yoo ta’u, namootni 18 lubbuu isaani dhabaniiru.

Seena biyyatti keessatti balaan babuuraa inni hamaan bara 1991 yeroo baaburri lama wal rukutan kan uumame yoo ta’e, imaltoonni 30 du’anii 112 kan ta’an ammo madaa’aniiru.