Obbolaan saamicha baankiitti fakkeessuun qoosaa(prank) hojjetan adabaman

Obbolaa lamaan

Madda suuraa, Reuters

Obbolaan lamaan YouTube irratti beekamoo ta’an, qoosaaf jedhanii saamicha baankii sobaa isaan qopheessan konkolaachisaan wanta uumame hin beekne akka poolisiin qabamu taasisuu isaaniif yakkamtoota ta’uu amanan.

Obbolaan lakkuu ganna 24, Alan fi Aleeksi Istooksi, YouTube irratti hordooftota miiliyoona ja’a kan qaban, uffata fuula isaani guutu haguugu uffatanii akka konkolaataa saamichaa irraa baqataniitti konkoolaata Uber waamani.

Konkolaachisaan, qosaaf akka kana gochaa jiran hin barree garuu, isaan fudhachuu dide.

Abbaan murti Kaaliforniyaa obbolaan kanarratti addabbii tajaajila hawaasa fi dhorkii waggaa tokkoo murteesseera.

Qoosaa isaanii kanaaf lamaan isaanii irratti hidhaan wagga shanii irratti murtaa’uu danda’a ture.

Viidiyoo tokko irratti, konkolaata Uber keessa seenuu isaani dura, obbolaan kun uffata gutuu uffatanii, korojoo maallaqaan guute baatanii turani.

Namni ijaan arge namootni lamaan kun dhugumaan baankii saamanii konkolaachisaa Uber sanarraa waan konkolaataa humnaan fudhachuuf turan itti fakkaatee ture.

Poolisiin bakkichaa ga’e, konkolaachisaa kanatti shuqquxii qabuun akkani ba’uuf ajajaniini.

“Yakki akkanaa namni tokko akka dhugumaan miidhamu ykn ajjeefamu gochuu danda’u,” abbaan alangaa Bulchiinsa Kawuuntii Oreenji Tood Ispitzer dubbateera.

“Saamicha baankii adeemsifamuuf debiin poolisii salphaa miti, qondaaltonni poolisii kun ammoo namoota dhugumaan midhamuuf jedhu jedhanii amanan olchuuf ofii miidha jala of buusaa turani.

“Namootni kun lamaan nageenya poolisootaa kanaa ykn konkaalichisaa homaa hin balleessin shuqquxxiin itti qabame caala waa’ee hordorfotoota inteerneetii isaanii yaaduun isaani wanta badaa fi itti gaafatamummaa hin qabnedha.”

“Vidiyootni qoosaa” saamichaa baankii YouTube gubbatti hanga tokko kan baramaniidha, takka takka shugguxii sobaa, uffannaa ittin of dhorksanii ykn konkolaataa ittiin baqatan qopheessun waraabamu.

Viidiyootni akkanaa “swatting” jedhamuun beekaman kan yakka sobaa gabaasuun poolisii bakka tokkotti waamuun Kanaan dura miidhaa guddaa uumeera.

Guraandhala keessa, dargaggeessi ganna 20 Timotii Wilkis “qoosaa” saamichaa YouTube’f waarabamu irratti utuu hirmaachaa jiru, Naashviil keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefameera.