Kaappitaal US: Qondaalli poolisii kaappitaal US tokko ajjeefame

konkolaataa miidhame

Madda suuraa, AFP

Haleellaan gamoo Kaappilaal US kan Waashingitan keessaatti qaqabeen qondaalli poolisii tokko yoo ajjeefamu kan biraa irra ammoo miidhaan qaqqabuun hospitaala galeera.

Qondaaltonni poolisii osoo haaduudhaan waraanamuuf hindorsifamiin dura konkolaataan tokko keenyaa nageenyaaf kaa'ameen walitti bu'usaa poolisiin hime.

Qondaaltoonni poolisiin dhukaasa deebii banuun shakama ajjeesaniiru.

Haleellaan raawwatamee kunis gocha shororkeessuummaa waliin hidhata akka hinqabaannee himan.

Baatii sadiin dura baatii Ammajjii keessaa tibba deeggartoonni Doonaald Tiraamp hokkora kaasanii turaniitti gamoo Kaappitaal Hiiliitti haleellaan raawwatamunsaa ni yaadatama.

Itti gaafatamaa Ittaanaan poolisii meetiropolitaantii Waashingitan DC Roobart Konteen ''haaleellaan kan raawwatamee qaamoolee nagaa kabachiiftootaa irratti ta'ee kaan dhimmichi bu'uurasaa irraa qorachuun beekuun ittgaaftamummaa keenya, isas ni raawwanna,'' jedhan.

Akkasumas Ittigaaftamaa eeggataa poolisii Kaappitaal Hiil kan ta'an Yugaanaadaa Piitimaan 'haleellaa irratti raawwatameen lubbuun jaalleen keenyaa tokko darbuusaatti baayyee baayyeen gaddee'' jedhan.'

Miseensi poolisii miidhaa irra gaheen lubbuunsaa darbe Wiiliyaams Ivaansi kan jedhamu yoo ta'u, waggoota darban 18f poolisii Kaappitaal Hil ta'uun tajaajileera.

''Qondaala Ivaansiifi maatii isaa kadhannaa keessaniin yaadadhaa'' jechuun waamicha taasisaniiru ittigaafamaan kun.

Namoota haleellaa raawwatamee qorataa jiran keessaa lama ragaa CBAf kennaniin, namni haleellaa raawwachuuf yaalee ture dargaggeessaa waggaa 25 fi jiraataa Indiyaanaa kan ta'e Nohaa Giriin jedhama jedhan.

Madda suuraa, US Capitol Police

Poolisiin waa'ee shakkamaa kanaa irratti galmeessaarraa ragaa omaa akka hinqabne ibse.

Haata'u malee wallakkeessa baatii Guraandhalaa keessaa Nohaan hojiisaa gadhiisuu fuula facebook isaarratti barreessee kan ture yoo ta'u booda garuu haqeera.

''barreeffama sanaanis irra caala sababii dhukkubbiitiin, mummeen ammoo imala jireenya afuuraatiif'' jedhee ture sababii itti hojii dhaabee yoo ibsu.

Dargaggoon kunis qoricha sammuu adoochaa osoo hinbeekiin fudhataa tureen dhiibbaa narra gaheen rakkataa akka ture barreesse ture.

Kana malees dhaabbata amantaa 'Nation Islam' jedhamuuf fedhii olaanaa qabaachu fuula facebook isaarratti barree ture.

Dubbi himaan dhaabbata facbook gama isaatiin fuulichi kan dargaggoo kanaa ta'u BBCf mirkanneesseera.

Itti dabaluunis dhaabbatichi ''balaa gaddisiisaa kanaan booda yaadni keenya hundumtu miseensa poolisii Kaappitaal Hiil ajjeefamaeefi maatii isaa waliin'' jedheera.

Dhaabbanni facebook fuula nama kanaa facebook fi Instagram irraa haqu beeksiisuun, ergaawwan haleellaa kana faarsan ykn deegaran kamiyyuu kan haqu ta'u akeekkachiseera.

''Oggeessoota haleellaa kana qorataa jiran waliin hojjataa jirra'' jedheeras.

Wayita ammaa kanattis naannoon gamoo teessoo koongrasii Ameerikaa kan ta'e Kaappitaal Hiil eegunsa cimaa jalatti argama.

Miseensoonni kongisarii ammatti boqonnaarra waan ta'aniif wayita haleellaan raawwatameetti namoonni siyaasaa hedduun gamoo keessa hinturre.

Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan haleellaa raawwatameeti gadduu ibsani maatii poolisii ajjeefameetiif tasgabbii hawwaniifiiru.

Akkasumas Waayita Hawuusiitti alaabaan gadi siqee akka fanniifamuuf ajajan.