Jordaan ilmi mootii Hamzaa mootummaa jigsuuf hojjate jechuun himatte

Former Crown Prince Hamza bin Hussein

Ilma mootii Jordaan duraanii kan ta'e Hamzaa bin Huseen dureewwan gosaa mootummaa irratti kakaasaa ture jechuun, Itti aanaan Ministira Mummee biyyattii himatan.

Ilmi mootii Hamzaan mootummaa jigsuuf ''dhaabbilee biyya alaa'' waliin hojjataa ture jedhan Aymaan Saafaadi.

Haata'u malee Hamzaan isaan dura warraabbii viidiyoowwan lama BBCtti erguun mana keessatti to'atamee akka jiru himee ture.

Himannaa irratti ka'u waakkachuun aanga'oota Jordaan malaammaltummaa fi gahumsa dhabiinsaaf himata.

Gorsaa duraanii Mootii Abdallaah fi miseensa maatii moototaa tokko dabalatee, namoonni 16 nageenya biyyattii yaaddoorra busaniiru jedhamuun Sambata to'annoo jala oolfaman.

Ilmi mootii Hamzaan viidiyoo waraabee ergeen akka jedheetti, manaa bahuu ykn namootatti dubbachuu akka hindandeenye itti himameera.

Tarkaanfiin kunis dowwannaa ilmi mootichaa dureewwan gosaa wajjin taasiseen hordofee kan raawwatame fakkaata.

Haatii Hamzaa, Giiftii Nuur kan Ameerikaatti dhalatte, miidhamtoota ''maqa-balleessii hamoo'' ta'aniif kadhannaa taasisaan jira jetti.

Ilmi mootii kun maaliin himatame?

Mr Saafaadiin deebii viidiyoo Sanbataatiif kennaniin, Hamzaan viidiyootti fayyadamuun dhugaa jirtu faalleessuufi akka gaddamuuf gochuuf jechuusaanii ejansiin oduu biyyattii 'Petra' gabaase.

Itti aanaan MM biyyattii kun miidiyaatti akka himaniitti, Hamzaan qaamolee biyya alaa waliin ta'uun biyyattii diiguuf hojjataa turuufi yeroo muraasaaf hordoffiin irratti taasifamaa ture jedhan.

Kana malees dureewwan gosaa mootummaarratti kakaasuuf gaafataa ture jedhan.

Garuu ammoo karoorri isaa 'fashalaa'eera' jechuu MM eeruun maddi odichaa gabaaseera.

Saafaadiin itti fufuun namni tajaajila nageenyaa biyya alaatti hidhata qabu tokko, haadha warraa Hamzaa kan taate intala mootii Basmah, Jordaan keessaa baasuuf gaaffii dhiyeesseef jechuun himatan.

Tajaajila nageenyaa jedhan kana garuu, adda hin baasne.

Madda suuraa, KHALIL MAZRAAWI

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilam mootii Hamzaa haadha warraa isaa giiftii Baasmaah waliin bara 2021tti

Mr Saafaadiin akka jedhanitti, qondaltoonni mootummaas tarkaanfii fudhachurra Hamzaan akka gocha isaa dhaabuuf yaalii taasisaniiru, Garuu inni yaada kanaaf deebii gaarii hinkennine jedhan. Ammas mariin sun gaggeeffamaa jira jedhan.

Masrii, Tarkiifi Saawud Arabiyaa dabalatee, biyyoonni naannichaa tarkaanfii fudhatameef Mootii Abdallaah deeggaruu himan.

Biyyi tarkaanfii garee Islaamik Isteet (IS) irratti fudhatamuun michuu Jordaan taate Ameerikaan, mootichi michuu murteessaa kan deeggarsa ishee guutuu qabu jetteenii jirti.

UKnis akkasuma mooticha deeggartee jirti. Ministirri Jiddugalaa fi Kaaba Afriikaa UK Jamsi Kileverliin ''Mootiin Jordaan michuu UK baayyee kabajameedha'' jedhan.

Kana duuba maaltu jira?

Muddamni maatiiwwan moototaa jidduutti mullachuu erga eegalee bubbuleera jechuun gaazexeessituun lammii Jordaan Raanaa Sweis BBCtti himte.

''Mootiin duraanii baayyee fudhatamaa turan. Innis abbaasaa Mootii Huseeniin baayyee kan walfakkaatan yoo ta'u, dureewwan gosaa birattis baayyee fudhatamaa turan,'' jettee jirti.

Madda suuraa, Getty Images