Weellisaan Abel Tasfaayee 'The Weeknd' Sagantaa Nyaataa Addunyaaf doolaara miiliyoona tokko kenne

The weeknd

Madda suuraa, Getty Images

Weellisaan Abel Tasfaayee - The Weeknd hojii Sagantaan Nyaataa Addunyaa Itoophiyaatti hojjetu gargaaruuf akka tolu jechuun, doolaara miiliyoona tokko arjoome.

WFPn gamasaatiin, weellisaan, barreessaan walaloofi yeedaloo fi pirodiyusara kan tahe Abel Tasfaayee; doolaara miiliyoona tokko arjoomuu beeksiseera.

Artistiin kun fuula Twitter isaa gubbaatti akka maxxansetti, ''Itoophiyaatti daa'immanii haga jaarsolii ajjeefamaafi sodaan qe'eesaanii dhiisanii baqachuu wayitan dhagahu ''onnee kootu cabe,'' jedhe.

The Weeknd dabaluunis, lammilee kanaaf Sagantaan Nyaataa Addunyaa, nyaata namoota miiliyoona lamaaf dhiyeessuu akka danda'u, deeggarsa doolaara miiliyoona tokkoo taasisuu beeksiseera.

Kaanis akka deeggaran waamicha dhiyeesseera.

Qaama Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii -UN kan tahe WFP, maallaqa weellisaa kanarraa argate, naannoo Tigraayitti lola dhalateen buqqa'anii deeggarsa kanneen eeganiif akka oolchu tahuu hime.

Dabaluunis dhaabbatichi, lammilee qarqaarsi nyaataa atattamaa isaan barbaachisu miiliyoona lamaaf, ji'oota jahan dhufanitti nyaata dhiyeessuuf akka isa gargaaru ibse.

Sagantaan Nyaataa Addunyaa - WFPn Tigraayitti haga ammaatti namoota qe'eerraa buqqa'an 60,000f boqolloo, ruuziifi zayita dhiyeessaa jiraachuus beeksiseera.

Qarqaarsa nyaataa atattamaa gochuurraa dabree dhaabbatichi; daa'imman, dubartoota ulfaa fi haadholii harma hoosisaniif nyaata madaalawaa dhiyeessaa akka jirus beeksiseera.

Pireezidantiin Sagantaa Nyaataa Addunyaa Baaron Segaar ''Waa'een wabii nyaataa Tigraay keessa jiru daran nu yaaddessa,'' jedhaniiru.

Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tograayitti namoonni miiliyoona 4.5 deeggarsi nyaataa atattamaan akka isaan barbaachisu himee, WFPn kanneen miiliyoona 1.4 tahaniif deeggarsa akka dhiyeessu gaafachuusaa beeksiseera.

Naannoo Tigraayitti Sadaasa bara dabre keessa lolli waraanaa baname, yeroo midhaan oyiruu irraa walitti qabamutti walirra bu'uunsaa, haalota jirand itti kan hammeessu tahuu dhaabni kun himeera.

'The Weeknd' eenyu?

Maqaan isaa sirriin Abeel Tasfayee jedhama. Kaanadaa, Torontootti bara 1990, Guraandhala 16 dhalate.

Harmee fi akkoon isaa bara 1980'n keessa Itoophiyaa irraa gara Kaanadaatti godaanan. Abban isaa Tesfayee fi harmeen isaa Samre erga gargar ba'anii booda akkoo isaa fi harmeen isaa kan isa guddisan yoo ta'u afaan isaa kan hikkates Afaan Amaaraan ture.

Abbaan isaa utuu inni daa'ima ta'ee jiru waan maaticha biraa deemeef, abba isaa waliin danuu hariiroo akka hin qabne hima.

Madda suuraa, @TheWeeknd

Muuziqaa aadaa Itoophiyaatii hanga sirboota Maaykil Jaaksanitti dhaga'aa akka guddate dubbata.

Abeel ykn 'The Weeknd' addunyaa muuziqaa kessatti jalqaba kan mul'ate bara 2011tti yeroo miksiteeppi 'House of Balloons' jedhamu gadhiisedha.

Boodarra ofii akka artistiitti guddachaa weellistoota beekamoo kan akka Drake, Wiz Khalifa fi kan biroo waliin hojjachaa ture.

Bara 2015tti albamii 'Beauty Behind the Madness' jedhamu gadhisee baadhasa Giraamii argateera.

Sana boodas Bara 2016tti albamiin isaa 'Starboy' jedhu kan artistoota akka Daft Punk waliiin hojjate baadhasa Giraami isaaf argamsiiseera.

Erga sanaa albamii gara garaa kan gadhiisee jiru weellisaan 'The Weeknd' baadhasa gurguddoo adda addaa argachuun weellistoota addunyaa beekamoo keessa isa tokko ta'uu danda'eera.