Kiim Kaardaashiyaan West tarree biiliyeenaroota addunyaatti makamte

Kiim Kaardaashiyaan Weest waggaa darbe torbe faashinii Paaris

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Kiim Kaardaashiyaan Weest waggaa darbe torbe faashinii Paaris

Artistiin Televizyinii US beekamtuun Kiim Kaardaashiyaan garee dureessota addunyaatti makamuun amma biliyeenaya jedhamte.

Galii Televizyinii irra argattu dabalatee, xiyyeeffannaa meeshaa miidhaginaafi uffannaa, invastimantiifi mallaqa deeggarsa meeshaa irra argatuun qabeenyishee doolara biliyoona tokkoo ga'eera jedha Barruuleen daldalaa Foorbsii.

Amma tarree biliyeenaroota addunyaa 2,755 keessaa tokko ta’uu isheetiin Foorbsii ishee galmeesseera.

Hundeessaan Amazoon Jeef Beezoos kan garee kana dursaa jiru qabeenyi isaa doolara biliyoona 177 qaqqabeera.

Lammilleen Ameerikaa kan tibbana garee kanaatti dabalamte biraan ammoo hundeessituu applikeeshinii ittiin namoonni jaalalaaf walbarbaadaniifi walbeellamani kan taate Wiitinii Wolfee Haardidha. Qabeenyishee doolarii biliyoona 1.3 ta'uun galmaa'eera.

Qopheessaa fiilmii kan ta'e Tayilaa Peerii kan dolaara biliyoona tokko qabuufi Miriyaam Adelsoon qabeenya doolara biliyoona 38.2 Ameerikaarraa tarree dureeyyii Foorbiis kana keessa galaniiru.

Abbaan warraaa Kiim Kaardaashiyaan, Kaaniyee Weestiin, kan waldhiisuudhaaf deeman, qabeenya doolara biliyoona 1.8ttin duraanuu garee kanaatti makameera.

Obboleetiin Kiim Kaardashiyaan, Kayilii Jeenaa garuu Caamsaa waggaa dabre garee kana keessa baafamte, jedha barruun Foorbs kun.

Kiim akkamiin biliyeenayaa taate?

Akka shallagaa Foorbsiitti , qabeenyi dubartii umri 40 tun Onkoloolessa keessa, galiisheen dhaabbata meeshaa midhagina Kiim Kaardaashiyan Weestiifi uffata Skims jedhamu irra argatuuf, miliyoona 780 irra biliyoona tokkootti dabalame.

Dhaabbati Kiim Kaardaashiyan weestii(KKW) bara 2017 hundeeffame, Skims garuu waggaa lamaan dura eegale.

Kiim dhaabbata KKW dhibbeentaa 20 dhaabbata kootiitti doolarii miliyoona 200tti gurgurte, daldalishee galii-qabeessa biliyoona tokkoon ga’e.

Hojiin haaran isheen eegalte, Skims, kan uffannaa jalaa gurgur, bara manaa hojjatan kana milkaaʼina argatee ture.

Dubartiin beekamtuun tun, hordooftoota hedduu miidiyaa hawaasarratti qabdu fayyadamuun daldalashee beeksifattee jirti.

Hordoftootiishee miidiyaa hawaasarratti (Instagram; miliyoona 213, Twitter miliyoona 69.7) gahu.

Guraandhala keessa, abbaa warraasheee raapparii Kaaniyee Weest hiikuuf galmee banteeentti. Erga bultii waliin ijaarratanii waggaa torba yoo tahu ijoollees afur waliin horataniiru.