Hogganoonni addunyaa du'a ilma mootii Fiiliip irratti gadda ibsataa jiru

Ilma mootii Fiiliip Giiftii Ispeen Letiiziyaa waliin bara 2017

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilma mootii Fiiliip Giiftii Ispeen Letiiziyaa waliin bara 2017

Miseensonni maatii warra gonfoo, hogganoonni biyyootaa fi ministiroonni muummee gadda jabaa du'a ilma mootii Fiiliip, Duukii Edinbiraan itti dhagaahame ibsachaa jiru.

Waggoota 73f abbaa warraa giiftii Biritish Elizaabet 2ffaa kan turan Ilmi mootii Fiiliip, Duukiin Edinbiraa ganna 99tti du'aan boqochuu masaraan biyyaalessaa Bakiingihaam Jimaata ganama beeksise.

Mootii fi Giftiin Ispeen ergaa jajjabinaa giiftii Elizabeetiif warra ergan keessaati.

Maatii warra gonfoo Awurooppaatti dabalataan biyyoonni 'Commonwealth' kan irra hedduun kolonii Biriteen jala turan gadda itti dhagaahame ibsachaa jiru.

Jireenya itti gaafatamummaa fi galma qabu ilmi mootii Fiiliip jiraatan akkasumas cichoomina isaan giiftii Elizabeetiif qabaachaa turaniif beekamtii kennan.

Warri gonfoo Ispeen, mootichi Feeliip fi Giiftittiim Letiziyaa yaadannoo isa waliin qabnu yoomuu hin dagannu jedhan ergaa giiftii Elizabeetiif erganiin.

"Yeroo isa waliin dabarsine akkasumas si cinaa ta'uun duudhaa tajaajilummaa fi cichoomina inni gonfoo biyyattii fi Yunaayitid Kiingidamiif qabu yoomuu hin dagannu," jedhan ergaan telegiraamaa giiftittiif ergan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Mootiin Siwiidin Kaarl Gustaaf, Giiftii Silviyaa waliin ta'uun ergaa gaddaa ergan

Mootiin Siwiidin Kaarl Gustaaf, duukichi Edinbiraa "waggoota dheeraaf hiriyaa gaarii maatii keenyaa ture, hariiroon keenyas gatii guddaa qaba ture" jedhe.

Maatiin warra Gonfoo Daach ilma mootii Fiiliip kabaja guddaan yaadanna jedhan.

Itti dabaluunis "bara jireenya isaa dheeraa itti gaafatamummaa uummata Biritish tajaajiluuf oolche" jedhan.

Mootiin Beeljiyam Filiippee fi giiftiin Matiildee "yeroo waliin dabarsine mara akka gaariitti yaadachaa jiraanna" jedhan.

'Utubaa jireenya giiftittii'

Ergaan jajjabinaa biyyoota 'Commonwealth' 54 kan walumaagalatti uummata biliyoona 2.4 qaban irraas dhufaa jira.

MM Awustiraaliyaa Iskoot Moorisan ibsa baasaniin "dhaloota deebinee arguun ulfaataa ta'e uume" jechuun ilma mootii Fiiliip dinqisiifate.

MM Niwu Ziilaand Jasiindaa Ardarni badhaasa duukichi kennuun "dargaggoonni hedduun bu'aa bahii jireenya isaanii jijjiiru keessa darbaniiru" jette.

MM Kaanadaa Jastin Tiruudoo "biyya keenyaaf gumaacha guddaa nama oole" jedhe.

"Ilmi mootii Fiiliip nama galmaa fi kutannoo jabaa qabu, jireenya giiftittii keessatti akka utubaa ta'etti isa yaadanna" jedhan.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Duuki Edinbiraa haadha isaa intala warra mootii Aliis waliin

MM Indiyaa Nareendiraa Moodii kaka'uumsa tajaajila uummataaf qabuun ilma mootii Fiiliip jaje.

Pireezidantiin Keeniyaa Uhuuruu Kenyaataa "mallattoo duudhaa maatii, tokkummaa uummata Biritish akkasumas kan hawaasa addunyaa guutuu" jechuun ibsan.

Dhalli namaa akka wal danda'ee waliin jiraatu nama hojjechaa turedhas jedhan.

Hoggantoonni biyyoota ZImbaabuwee fi Tanzaaniyaas gadda itti dhagaahamee fi ergaa jajjabinaa dabarsaniiru.

Pireezidantiin Ameerikaa duraanii Joorji W Buush, ilmi mootii Fiiliip "jireenya dheeraa fi baay'ee ajaa'ibaa qaba ture, namoota biraaf jiraate" jedhan.

Madda suuraa, PA Media

Ibsa waa'ee suuraa,

Fiiliip giiftii Elizabeet waliin Joorji W Buush fi haadha warraa isaa Looraa waliin bara 2007

Firaans biyyoota gadda ibsatanii fi ergaa jajjabinaa ergan keessaa tokko.

Itoophiyaa

Pirezidantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee xalayaa gaddaa Giiftii Elizaabetitti erganiiru. Pirezidant Saahilawarq xalayaan gaddaa barreessan waa'ee du'a Ilma Mootii Fiilippiiti.

Ergaa isaanii keessattis biyya tajaajiluu jechuun maal akka ta'e waggoota dheeraaf akka agarsiisaniifi namoota hedduuf fakkeenya guddaa ta'u ibsuu fuula Fesbuukii isaaniirratti ibsaniiru.

Madda suuraa, Sahilework Zewde/Fb

Ibsa waa'ee suuraa,

Giiftiifi Ilmi Mootii Fiilip Itoophiyaa yeroo daawwatan

Pirezidant Saahilawarq du'a Ilma Mootii Filiippin isaaniifi ummanni Itoophiyaa gadduu xalayaa barreessan keessa eeraniiru.

Kana dura Giiftii Elizaabetiifi Ilmi Mootii Fiilip bara 1965 [ALI bara 1957] waamicha mootii Haayilasillaaseen Itoophiyaa daawwachuu isaanii Pirezidant Saahilawarq yaadachiisaniiru.