Pirezidantoonni duraanii US fi kan amma aangoorra jiru waa'ee Ilma Mootii Filiip dhugaa bahan

Baraak Obaamaa, Giiftii UK, Ilma Mootii Filiip, Misheel Obaamaa

Madda suuraa, Getty Images

Pirezidaantota duraanii US lubbuun jiraniifi kan yeroo ammaa aangoorra jiru Joo Baayidan ergaa kabajaa Ilma Mootii Filiip kan waggaa 99 Jimaata du'aan boqotaniif qaban dhaamaniiru.

Pirezidant Joo Baayida "Tajaajila umurii guutuu Yunaayitid Gingidamiif" Duuk Edenbiraah taasisan jajaniiru.

Umuruu Duuk kana keessa pirezidaantonni 18 filatamanii tajaajilaniiru. Giifti Elizaabeet II ammoo bara mo'ichaa ishee keessa pirezedaantota US 12 waliin kan wal argite yommuu ta'u yeroo hedduu abbaan warraa ishee osoo cinaashee ta'uudhaan ture.

Joo Bayidan

Joo Baayidan Waayit Hawus irraa waa'ee Ilma Mootii Filiip yeroo dubbatan, "nama akka malee gaariidha" jedhan.

"Tajaajila umurii guutuu Yunaayitid Gingidamiifi Komanwalziif yeroo dheeraatiif nama kamiyyu biratti mul'ataadha," jedhan.

"Nama kanatu dhabame jedheen yaada, keessattuu Yunaayitid Kingidam keessatti. Waggoota sagaltamii sagal, takkaa dadhabee hin beeku."

Joo Baayidan Waxabajji keessa Masaraa Baakingihaamitti Giiftittii waliin wal arga jedhameera.

Jimaata pirees sakireetaariin Waayit Hawus Jeen, Pisaakii akka jetetti, Pirezident Joo Baayidan sirna awwaalcha Duuk kana irratti argamuun isaanii hin murtoofne.

Dhaamsa kabajaa pirezidaantonni duraanii US fi kan ammaa

Baaraak Obaamaa

Pirezedaantiin duraanii US, Baaraak Obaamaafi haati warraa isaa Miisheel Obaamaa Ilma Mootii Filiip dhabuun "garmalee" namatti dhaga'ama jedhan.

Ibsa waloon baasaniin, Duuk Edenbiraah "michun dhugaa hawwiifis ta'e of kennuutiif bakka akka qabu" agarsiisuun "fakkeenya baayyee adda ta'e" mullisuu isaatiif jajatan.

"Giiftittiif hirkoo ta'uufiin Ilmi Mootii Filiip, akkamitti akka abbaan warraa dubartii cimtuu bira itti dhaabbatu addunyaatti agarsiiseera," jedhan.

"Kana malees osoo akka dhaadhessan hin barbaadiin adda durummaan tajaajileera - Waraana Addunyaa II keessatti akka looltuutti tajaajileera, Rooyaal Neevii keessatti ammoo akka qondaala humna galaanaatti tajaajileera, akkasumas dadhabe osoo hin jedhiin industiriifi wiirtuu qulqullinaa Biriitish beeksisuuf addunyaa naanna'eera."

Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Baraak Obaamaa

Obaamaafi haati warraa isaa Misheel, "Akka Ameerikaanota lama sirna kabaja masaraa hin beekneetti" yeroo jalqaba Giiftittiifi duuk argan maal akka eegan hin barre ture, garuu "baayyee ni hin yaaddessine," jedhe Obaamaan.

Giiftittiifi Ilmi Mootii Filiip simboofi qaajeelummaan simachuusaaniitti, "battalumatti nutti salphatee, qophii kabajaa gara waan caalaa baramaa tokkotti jijjiirame," jedhan.

"Keessumaa Ilmi Mootii Filiip sammuu qaraafi ho'a gaarii mudaa hin qabne waliin garraamiifi miira ho'a qabeessa ture.

"Nama aangoo sana duuba jiru baruun kan jalqabaa keenya ture, yeroo sanaa jalqabee baroota jiraniitti, dinqisiifannaan nuti isaaf qabnu ittuma guddate. Isa dhabuun keenyaan garmalee nutti dhaga'ama," jedhan.

Doonald Tiraamp

Bara 2019 keessa Maatii Moototaa kan daawwatan Doonaald Tiraamp, Ilma Mootii Filiip akkas jechuun ibsan: "Nama sirnaafi nameenyummaa jiraatee agarsiiseefi lubbuu kabaja Yunaayitid Kingidamiifi Komanwalziiti."

Duuti Ilma Mootii Filiip, "Gireet Biriteeniif, akkasumas warra qaroomina keenya jaallatan maraaf waan bakka isa hin buune dhabuudha," jechuun ibsan Doonaald Tiraamp.

"Ilmi Mootii Filiip, kabajaafi surraa Biriitish kan agarsiisedha," jedhan.

Itti dabalauun: "Waggoota muraasa dura aniifi Melaaniyaan Yunaayitid Kingdam daawwachuudhaaf carraa argachuu keenyaaf gammachuutu nutti dhaga'ame. Akkamitti akka sirni gonfoo adda isaan gaodhuufi duudhaa ummata Biriitishiin mullisu ofii keenya ijaan argine. Kana ammoo namni kamiyyu Ilma Mootii Filiip ol hin hojjenne."

Joorji W Bush

Joorji W Busha ammoo tajaajila ummataaf of kennuu Duuk hedduu dinqisiifatan.

"Guutummaa jireenya isaa bara dheeraafi adda ta'e kana keessatti nama dhimmoota barbaachisoo ta'aniifi namoota kaaniif of kennedha.

Yunaayitid Kingdamiin kabajaan kan bakka bu'eefi cimina ammana hin jedhamne kan agarsiisedh," jedhan.

Biil Kilintan

Biil Kilintoniifi haati warraa isaanii Isteet Sekreetaariin duraanii US Hilaarii Kilintan namoota waliin, "guutummaa addunyaarraa tajaajila umurii guutuu addaa inni gumaacheef galata qabnaaf," jedhan.

Ibsa baasaniin Ilma Mootiifi Giiftittii baroota darban keessa si'a baayyee arganiiru.

"Baroota carraa isaan isa daawwachuuf arganne maratti hedduu gammdaneera. Qajeelummaa inni nutti agarsiiseef gudaa galateeffanna."

Jiimii Kaarter

Pirezedaantii duraanii US jiran umurii dheeraa qaban Jiimii Kaarter, bara 1977 Ilma Mootii Filiippiifi Giiftittii waliin irbaata nyaataniiru.

Ergaan tiwiitaraa mana kitaabaa pirezedaantii duraanii umuriin waggaa 96 guute irratti bahe akkas jedha: "Ilmi Mootii

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Oduu Gaddaa: Kabajamaa Ilma Mootii Filiip, Duuk Edenbiraah