Maatii mootota UK: Eenyu fa'itu keessatti argama, attamiin jiraatu?

Ilma mootii Fillip Hagayya 2020 keessa

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilma mootii Fillip Hagayya 2020 keessa

Ilmi Mootii Fillip, Duuk Edenbiraah umurii waggaa 99tti du'aan boqatan.

Isaanis Giiftii Elizaabeeti waliin waggoota 73f ga'ilaan turuun seenaa maatii mootota Birtish keessatti nama bara dheeraaf tajaajilan ta'aniiru.

Maatiin Moototaa eenyuudhaa?

Giiftii Elizaabet II bara 1952 yeroo itti abbaan ishee Mootii Joorji itti du'anii kaastee duree UKtti.

Mootoota Biritish kamuu caalaa baroota dheeraaf kan biyya bulchiteedha. Akkasumas, Giiftittiin biyyoota komonwelzii 15f dureedha.

Giiftiin umurii waggaa 94 fi abbaan warraa isaanii amma du'an, Fillip, ijoollee afur fi akkaayyoo saddeettifi akkaakiilee sagala godhataniiru.

Madda suuraa, PA Media

Ibsa waa'ee suuraa,

Giiftii Elizaabeet bara 1947tti Ilma mootii Fillip waliin gaa'ila dhaabbatan

Miseensoonni maatii mototaa kan biraa kan dabalatu:

  • Ilmi Mootii Waalsi ( Ilma Mootii Chaarlis), kan waggaa 72, Kaamilaa kan fudhan yoo ta'u, ilma Giiftii angafaafi yoo isheen dute kan Mootii ta'uudha.
  • Duuk Kaambiriiji (Ilma Mootii Wiiliyaam) kan Kaatiriin fudhee,- Wiiliyaam ilma angafaa Ilma Mootii Weelsiifi Diyaanaa kan giiftii Weelsiiti.
  • Duuk Seeseksi (Ilmi Mootii Haarii) obbooleessa Wiiliyaam yoo ta'u, innis Duuk warra Seeseksi kan taatee Meeghaan fuudhe. Bara dabees moottii olaanoo ta'urraa of qabna jechuun amma Loos Anjaalas keessa jiraataa jiru.

Attamiin maatii mootii taataa?

Namni miseensa mootiitti heeruumee tokko miseensa maatii mootii ta'a. Wayita itti heerumanittis maqaatu kennamaaf.

Fakkenyaaf, Leedii Diyaanaa Ispeensar wayita bara 1981tti ilma mootii Chaarliisitti heerumteetti Giiftii Weelsii taate.

Haata'u malees, aangoo Mootii ykn Giiftii agachuuf ammoo maatii mootii keessaa dhalachuu qabda.

Ilmi mootii Chaarles jalqaba aangoof sarara irra ture. Ilmisaa angafaa Ilmi mootoo Wiiliyaam itti aansee yoo ta'u, ilmi aangafaa Wiiliyaam, Ilmi Mootii Joorji ammoo nama sadaffaa aangoo qabachuu malaniidha.

Gaa'ilawwan moototaa irratti maaltu ta'a?

Cidhiwwan miseensa mootii yeroo baayyee bakkeewwan aangaafaafi hunda caalaa ta'eetti kan gaggeeffamu yoo ta'u, namoota hedduu hirmaachisas.

Giiftii fi Ilmi Mootii Filiip bara 1947tti Gadaamii Weestiministeer, kan dhaloota Kirisootiin booda bara 960 hundeeffameefi karra paarilaamaatti aanee argamuutti taasifame.

Waggoota 60n booda bara 2011 keessa ammas ummanni gaa'ila akaakkayyu ishee Wiiliyaam wayita Kaatriin Midletan fuudhu kabajuuf daandii Gadaamichatti bahe. Isaanis Duuk fi Daachees Kaambiriij ta'an.

Ibsa waa'ee suuraa,

Duuk fi Duuch Kaambiriij Gadaamii Weestiministeerii hanga Masaraa Bakinghaamitti gaariidhaan imalan

Miseesoonni kan biraa ammoo Chaappilii Qulqulluu Goorgisittii kan Windsooriitti argamuufi waggaa 900 oliitti waadaa walii galan.

Gaa'ila achitti raawwatamee keessaa tokko kan Ilma Mootii Haariifi Meegaan Maarkel bara 2018 ni argama.

Daa'imtii miseensa mootii ?

Iloolleen miseensoota maatii angafoota hedduun Hospitaala Seenti Meerii isa Landan keessatti dhalatan.

Giiftii Diyaanaanis ijoollee ishee Wiiliyaam fi Haarii achiitti deesse. Duuch Kaambiriijis ijoollee ishee sadii, Joorji (waggaa torba), Chaarlootee (kan waggaa shanii), fi Laawuus (wagaa lamaaa) achumatti deesse.

Dubartoonni lamaanuu abbaa waarraasaaniifi ijoollee isaanii waliin ala hospitaalcihaatti suuraa ka'an.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilma Mootii Wiiliyaam bara 1982 keessa dhalate

Maatiin Mootii attamiin jiraatu?

Mootummaan Biritish mootummaa kabajamtuu Giiftii ni waama, haata'u malee Giiftiin aangoo siyaasaa kamuu hin qabdu.

Giiftiin torbaniitti ala tokko Ministira Mummee biyyaatiin wal argru, haaluma qaama yaadannoo eddoo mootummaa keessa qabduutti. Haata'u malee, imaammatawaniif ministira muummee akka isheen mirkanneessituuf hin eeggatu.

Giiftiifi miseesnoonni mootii angafoonni biraa hojiiwwan gurguddaa hojii ni raawwatu.

Miseensoonni maatii dowwannaa biyyoota biraatiif ishee bakka ni bu'u. Fakkeenyaaf, Duuk fi Daaches Kaambiriij Bitooteessa darbee keessa Riipabilka Irlaandiitti dowwannaa hojii taasisaniiru.

Madda suuraa, Julien Behal

Ibsa waa'ee suuraa,

Duuk fi Duuch Kaambiriij Pirezidaantii Iriish Mikaa'eel D Higiins nama jireenyaa isaatti arganiiru tibba dowwanaa isaanii Riipablika Iraandiitti

Baayyeen isaanis tola ooltummaaf kan socho'an yoo ta'u, kaan kan mataasaanii hundeessaniiru. Duuk Edenbiraah sanagtaa badhaasa dargaggootaa hundeessan.

Humnootii waraanaa waliin hidhata cimaa qabu. Ilmi Mootii Wiiliyaam Humna Qilleensaa Motii keessa kan tajaajilee yoo ta'u, Ilmi Mootii Haariin ammoo Raayyaa keessatti tajaajileera.

Madda suuraa, PA Media

Ibsa waa'ee suuraa,

Ilma Mootii Haariin Afiigaansitaaniitti tajaajileera

Miseensoonni Mootii yeroo hunda hojii idilee qofaa raawwatuu?

Lakkii. Bara darbe, Haarii fi Meegaan akka hojii mootii keessaa bahuun maallaqaan of danda'uuf akka hojjatan ibsanii ture.

Masaraan biyyattiis akka isaanii aangoowwan kabaja waraanaa qaban deebiisan mirkanneessuun, aangoonsaanii miseensoota maatii mootii biraaf akka hiramutu himame.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Haariifi Meegaan amma ilmasaanii waliin US keessa jiraatu

Duuk Yoork (Ilmi Mootii Andireew) ammoo bara 2019tti hojiiwwan mootii irraa adda of baase.

Kunis erga BBC waliin waa'ee hiriyummaa isaa Jeefrii Ippisteen kan yakka quunnamtii saalaa itti murtaa'ee ilaalchisuun gaaffiifi deebii taasiseen booda ture.

Miseensoonni Mootii eessaa maallaqa argatu?

Bara baraan, Mootummaan Uk kanfaltii 'Sovereign Grant' jedhamu tokkicha Giiftiif kenna.

Kunis galii qabeenyaa Mootii kan waggoota duraa lamaanii keessaa dhibbeentaa 25 irratti hundaa'a. Qabeenyaan kunis daldala walabaati. Kan hammatus, Paarkii Guddicha Windsoor kan heektaara 4,800 fi Askoot Beerkshaayer keessaa, garuu ammoo irra caalaansaa kan mana jireenyaafi qabeenyaa daldalaa qabuu irraayi.

Maallaqni 'Sovereign Gran' kan bara 2020-21tti paawundii miliyoona 85.9, hojiiwwan idilee mootii kan deeggaruufi masaraawwan mootii akka itti fufu kan gargaaruudha.

Ilmi Mootii Chaarles galii Daaches Kornweel irraa argata. Innis qabeenya guddaafi invastimantiiwwan maallaqaa bal'aadha. Waggaattis paawundii miliyoona 22.3 galcha.

Miseensoonni maatii Mootii eessa jiraatu?

Madda suuraa, PA Media

Ibsa waa'ee suuraa,

Miseensoota maatii mootii kabaja guyyaa dhaloota Giiftii ifatti Masaraa Bakinghaamiitti wayita kabajaniitti, bara 2019tti.

Manni Giiftii inni idilee Masaraa Bukginhaam kan Landan keessaati.

Isheenis guuyyoota Sanbataafi tibba Faasikaatti ammoo baatii tokkoof Masaraa Windsoor kan Berkshire keessatti dabarsiti. Haata'u malee, tibba weeraraatti achuma jiraatte. Ilm Mootii Fillip kan du'anis achumatti dabarsu.

Ilmi Mootii Chaales fi Daaches Kornaawool Mana Kilaareensi keessa jiraatu. Inni wayita Landan keessa jiraniitti Masaraa Bukinghaam irraa fageenya maayilii wallakkaa irratti argama.

Ilmi Mootii Wiiliyaamiifi Kaatiriin ammoo achuumtti dhiyaachuun, Masaraa Keensingtan keessa jiraatu.