Barattoonni rammaddii yuunvarsiitiin komii kaasan irra deebiin ramadamuuf

Aasxaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol aanaa

Madda suuraa, Ministry of Science and Higher Education - Ethiopi

Bara 2012 qormaata seensa yuunvarsiitii fudhachuun yuunvarsiitii ramadaman irratti barattootni komii kaasan irra deebiin ramaddii isaanii Wiixata dhufu Waxabajji 24,2021 irraa eegaluun karaa interneetii ilaallchuu akka jalqaban himame.

Marsariitii ministerra Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo irratti akka ibsametti barattootni kuma 23 fi kuma 71 tahan komii isaanii qaamaafi barreeffamaan dhiyeeffachuu ibsameera.

Kanneen komii dhiyeessan keessaa barattootni 386 tahan saayinsii uumamaa barachuun saayinsii hawwaasaatti yookaan ammoo saayinsii hawwaasaa barachuun saayinsii uumamaatti kana ramadaman yoo tahu, ministeerichi dogogora kanas guutummaatti sirreessuu ibseera.

Kana malees rakkoo fayyaa qabaatanii kanneen ragaa dhiyeessan, ulfaa fi haadholii daa'ima waggaa lamaa gadii kanneen qabanii fi lakkuu saala wal fakkaataa galmee irratti dogogorame ilaalchisee komii isaanii adda baasuu ibseera.

Ministeerichi ibsa kaleessa baaseen barattoota iji isaanii hin argine, rakkoo dhageettii kan qabanii fi qaama miidhamtoota fi horsiisee bultootaa karaa adda taheen akka ilaale ibseera.

Komii dhiyaate erga qulqulleesseen booda barattoota 1891 tahan deebii argachuus ibseera.

Bakki itti ramadaman naannoo jireenyaa isaanii irraa fagoodha jechuun kanneen komii dhiyeessan, rakkoo hawwaasummaa fi dinadgee akka qaban kanneen dhiyeessan ragaa yaalaa kan hin dhiyeessinee fi kaan ragaa sobaa dhiyeessuu isaanii qorachuuun bakkuma duraan ramadamanitti akka itti fufan himeera.

Ministeerichi Dr Saamu'eel Urqaboo wabeeffachuun akka gabaasetti, yuunvarsiitiiwwan barattoota haaraa hanga Caamsaa 30 bara 2013 A.L.Itti simachuu jalqabu.

Haala yeroo taa'een Waxabajji 1 bara 2013 barnootni ni eegala.

Bara 2012 keessa barattoota qabxii ol aanaa galmeessan dhiiraa fi dhalaan 206 tahaniif sagantaan jajjabeessuu akka qophaa'es ibseera.

Akka jajjabeesituutti kan taasifameef keessaa kan himame yuunvarsiitii fi barnoota jalqaba irratti filatan irratti akka ramadamanidha. Carraan barnootaa akka mijatuufiif akka hojjetamus ministirichi himaniiru.

Bara kana qormaata biyyaalessaa seensa yuunvarsiitii kanneen fudhatan kuma 343 fi kuma 832 tahan keessaa barattootni kuma 147 tahan qabxii gara barnoota sadrkaa olaanaatti isaan dabarsu argataniiru.