Poolisoonni Ameerikaa nama ukkaamfamee du'aa jiruutti yoo qoosan argaman

Wiiliiyaam Jeeneet nama jedhamee wayita ukkaamsaniitti

Madda suuraa, Marshall County Jail/WTVF

Mana hidhaa Ameerikaa keessatti sirreeffamaan tokko erga qondaalloonni poolisii ukkaamsuun lafatti isa gadi qabaniin booda daqiiqawwaniif erga aadeen booda wixxifachuun du'e. Sirreeffamaan kun; ''afuura baafachuu hin qabaattu'' jedhamuun du'e jedhame.

Waraabbiin viidiyoo biyyattiitti dhaabbata Teeneese jedhamu irraa argamee tokko akka mul'iseetti, sirreeffamaan Wiiliiyem Jeeneete jedhamu kan umuriin waggaa 48 hidhamee lafatti gombiifame ture.

Innis hojjattoota mana sirreessaa Kaawuntii Maarshaaliin ''Maaloo na gargaaraa. Na ajjeessuuf jechaa jiruu'' jechuun kadhataa akka ture mul'isa.

Haata'u malee qondaaltoonni poolisii dugdasaarra gadi qabanii turan irraa ka'u waan didaniif yeroo sadiif afura baafachuu hin dandeenye jechuun kadhatee ture.

Sirriiyyuu poolisoota keessaa isheen tokkoo ''Afura baafachu danda'uun sirra hin jiraatu'' jechuun arabsaa wayita turte ni dhagahama.

Himannaa amma miseesoota poolisii kanneen irratti dhiyaateen, isheen tokko sagalee sirreeffamaa fakkeessuun ''afura baafachuu hin dandeenyee'' jechuun yoo qooftu, inni biraa ammoo wayita kolfu dhagahama.

Haala akkasiitiin daqiiqaawwan afuriif lapheesaatiin lafarratti gadi qabanii turan jedhameera.

Miseensi poolisii tokko garuu lakki ukkaanfamee du'uu waan danda'uuf akka afuura baafatu haa taasifnu wayita jedhu dhagahama.

Himannaan poolisoota kanneen irratti dhiyaate akka mul'isuutti, wayita sirreeffamaa dugdaan garagalchaniitti fuulasaarratti haalluun diimadii mul'achuun qaamniisaa hadoodee ture.

Qorannoon reeffa nama ajjeeffamee kanaa akka mul'iseettis, namni kun qoricha sammu addoochaa fi dhugaatii garmalee fudhachuun of wallaalee akka ture akkasumas malli poolisoonni itti to'annoo jala oolchuuf itti fayyadaman akka ukkaamsu taasisuun isaa maddeen du'aa ta'u kaa'amaniiru.

Sirreeffamaan kun erga du'ee boodas ajjeechaa lammii Ameeriikaa gurraacha ta'ee Joorji Filooyiidiin booda hookkorri cimaan kaasee ture.

Intallii Mr Jeeneete adii kan taatee haala adeemsa seera kabachiisuu kan abbaan ijoollee shanii Caamsaa 6, 2020tti raawwatamee ilaalchiisuun pooliisoota irratti himannaa bantee jirti.

Himannaa kanaanis miseensoonni poolisii torba humna hin barbaachifne fayyadamuun himatamaniiru.

"Inni gaafataa kan duree gargaarsa ta'uulleen kan deebiifameef garuu jibba ture'' jette intallii isaa Caalii Jeeneete wayita miidiyaa biyya keessaa CBSn hidhata qabu WTVF-TV.tti dubbatteetti.

Akka himannaa dhiyaateetti Mr Jeeneete daqiiqaawwan afuriif qondaala poolisiittiin dugdasaaarratti lafatti ukkaamfamuun qabamee turame.

Qondaaltoonnis Mr Jeeneete ''baayyee kan hinajajamne ture' jechuun haala ittiin qaban ofiirraa ittiisuuf yaalaniiru.

Madda suuraa, Marshall County Jail/WTVF

Abbaan alangaa bulchiinsichaa baaatiiwwan hedduun dura ture himannichi ajjeechaa ta'u mirkaneessuu kan cufe ture.

Haata'u malee gareen gumii miseensoota hawasaa (jury) dhimmicha irra deebiin ilaaluun akka himannaan yakka ajjeechaan qondaaltoota poolisii irratti hin banamne murteesse.

Osoo sirreeffamaan ukkaamfamuu yeroo sadii itti himuu qondaaltoonni garuu ulfaatiina qaamasaanii dugda isaa irra kaa'uun turan.

Itti aanaan tokko garuu ''Afuura baafachu hin dandeessu, ''gadhee xiqqoo wayi'' jechuun deebiiseefi.

Akka himannaa kanaatti poolisittiin wayiita qooftu miseensii poolisii kan biraa kolfaa ture.

Viidiyicha irratti poolisiin tokkoo tarii Mr Jeeneete ukkaamfamuu waan danda'uuf akka gadi dhiisuu yoo gaafatu ni dhagahama.

"Wayita namni harki hidhamee dhufu fuulaan ol garagalchuu qabu ture'' jedhameera.