Teeleekomii: Itoophiyaan hayyama teeleekoomii kubbaaniyoota idil-addunyaatiif kennite

PM Abiya Ahmad wayita marii hooganaa jira

Madda suuraa, PM Abiy

Itoophiyaan seenaa keessatti hayyama teeleekomii isa jalqabaa kan ta'eefi kubbaaniyooti idil-addunyaa damee tajaajila teeleekoom biyya keessaarratti akka hirmaataniif dandeessisu murteessuu waajjirri MM Itoophiyaa beeksiise.

Ibsa waajjirichi maxxansee akka himeetti, mootummaan waggoota sadan darbaniif sagantaa dinagdee biyya keessaa fooyyessuuf hojjachaa ture keessaa tokko seektaroota diindgee motummaa qofaan qabamanii turan damee dhuunfaatiif banaa gochuu akka ture kaaseera.

Isaan keessaa tokkoo dame teeleekoom irratti kubbaaniyoonni idil-addunyaa muxannoofi dandeettii qaban akka himaatan gochuuf yeroo dheeraaf hojjatamaa turuu kan kaasee ibsi kun, haaluma kanaanis gamtaan kubaaniyaan 'Global Partnership for Ethiopia'' jedhamuuf heeyyamni hojii kennamu beeksiiseera.

Kubaaniyaan amma heeyyamni kennamee kunis kubaaniyoota Idil-addunyaa 'Vodafone, Vodacom, Safaricom, Sunitomo Corporation fi CDC Group' jedhaman kan hammatudha. Gamtaan kunis invastiimantii doolaara biiliyoona 8 biyya keessatti invasti kan godhu yoo ta'u, lammmiilee miiliyoona 1.5fis carraa hojii ni uuma jedhameera.

Ministirri Mummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gama isaanitiin fuula tiwitarii isaanii irratti akka barreessaniitti, hayyamichi Manni Maree Ministirootaatiin sagalee gutuun raggaasifame.

MM Abiy murteen seena qabeessaadha jedhaniin kunis Abbaa Taayitaa Komunikeeshinii Itoophiyaa akka hayyema telekoomii biyyattii guutuu Shariikoota Idil-addnuyaatii (Global Partnership for Ethiopia)f kennuu kan dandeessisuudha.

MM Abiy dabalunis, ''hayyamni kenname kunis walii galatti doolaara biiliyoona saddeet kan caaluufi invastimantii biyya alaa baaqqee gara Itoophiyaa seenuu isa olaanaa ta'as'' jedhan.

Akkasumas ''Fedhiin keenyaa guutuummaa Itoophiyaa sadarkaa dijitaalaatti ol guuddisuudha'' kan jedhan MM Abiy, kanneen adeemsa hojii murtee bu'aa qabeessaafi iftoomaa jedhaniin kana keessatti qooda fudhatanis nan galateefadha jedhaniiru.

Itiyoo-Teeleekoomiin Itoophiyaa keessaatti dhaabbata mootummaa tajaajilawwan telekomunikeeshinii ummataaf dhiyeessuu kan qofaa ture.

MM Abiy akkuma gara aangootti dhufaniin dinagdee biyyattii haaromsuuf jecha dhaabbilee mootummaan qofa qabaman irratti dhaabbilee dhuunfaa akka hirmaataniif hojjechuu eegalan.

Daandii qileensa Itoophiyaa dabalatee warshaaleen sukkaaraa muraasnis dameewwan dinagdee abbootii qabeenyaa dhuunfaatti akka gurguramaniif eeraman keessatti argamu. Amma kan teelekomunikeeshinii kun isa jalqaba dhugoome tahuu isaati.